Nauka se ztrácí smrtí učenců, byť po nich zůstávají knihy

Logo XXL

‘Abdulláh ibn ‘Amr ibnu l-‘Ás رضي الله عنهما uvedl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ …

‘Abdulláh ibn ‘Amr ibnu l-‘Ás رضي الله عنهما uvedl, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا، يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ …

Alláh věru neodejme nauku tak, že ji povytrhává z hrudí lidí, nýbrž Alláh odejme nauku smrtí učenců…[1]

Abú Dardá رضي الله عنه pravil: „Učte se, než vám bude nauka odňata. A věru odnětí nauky spočívá ve smrti učenců.[2]

Hilál ibn Chabbáb se zeptal Sa’ída ibn Džubejra: „Co je znamením zkázy lidu?“ Ibn Džubejr mu odpověděl: „Když jejich učenci odejdou na lepší svět.[3]

Někteří považují tento hadís za irelevantní s tím, že i když samotní učenci odcházejí na lepší svět, jejich knihy po nich zůstávají, takže smrt učenců není pro ummu až takovou kalamitou.

V odpovědi na toto pokřivené chápání šejch Omar Bázmúl pravil:

Nauka bude odnímána smrtí učenců přesně tak, jak Posel Boží صلى الله عليه و سلم řekl. Relativnost takových slov může být ozřejmena s přihlédnutím k těmto skutečnostem:

  1. Učenec velebí náboženství a jeho zákon. Povzbuzuje lidi a vyzývá je k praktikování jeho povinností i doporučených aktů. Kolika jen dobrovolným činům dal Alláh projevit se prostřednictvím učenců, kteří je sami vykonávali a k jejich vykonávání vybízeli, učili a povzbuzovali k jejich oživení i lid? A toto není schopna dokázat žádná napsaná kniha.
  2. Učenec je živým a názorným příkladem, hodným aby ho lidé následovali. Lidé vidí, jak dodržuje svou víru a tím dává příklad, jenž je nejmocnějším a největším nástrojem výchovy a zušlechťování. Když učenec zemře, tento obraz žitého náboženství, který lidem zprostředkovával, přestane existovat. A knihy nikdy nemohou dát živý příklad.
  3. Učenec disponuje porozuměním, přístupem založeným na znalosti a moudrosti, je obdařen dovednostmi, které mu pomáhají odborným způsobem vynést náboženský výnos. Když se objeví nějaká pohroma, může vyjádřit správné stanovisko, učit ho druhé a šířit ho mezi lidi. Vysvětlení náboženského výnosu týkajícího se daného problému ve shodě s moudrým přístupem jednoduše nepřichází na základě pouhé četby knih týkajících se problému, kterému se čelí. Daleko spíše přichází díky rokům zkušeností a sezením s učenci.
  4. Učenec v sobě zahrnuje porozumění Knize Boží, Sunně, islámským náboženským naukám, vzdělání, má zkušenosti a chápe reálie a podmínky lidí, ke kterým promlouvá, což kniha nedokáže. Pokud si někdo přeje něco takového získat, zabere mu to velmi mnoho času. Proto i sám učenec něčeho takového dosáhne až po mnoha letech života poté, co začal svou cestu hledání nauky jako začátečník.
  5. Kniha jednoduše nezahrnuje to, co je vyžadováno pro praktický nábožensko-právní verdikt ohledně specifické záležitosti. Je třeba se odkázat na více, nežli jen na knihu. Pokud existuje rozdílnost názorů, je třeba najít a umět posoudit, který názor je nejsprávnější a k tomu je nutno aplikovat principy známé učencům. Kniha ničím takovým nedisponuje. Kniha nepodává nábožensko-právní verdikt v nové záležitosti někomu, kdo nějaký takový žádá. Nemůže poskytnout např. nábožensko-právní posudek, který lze využít např. u soudu.
  6. Bez učence absentuje referenční bod. Lidé v problémech nemají na koho se odvolávat a proto upadají do zmatků a chaosu, kromě těch, pro které Alláh přeje opak.
  7. Pokud není jako autorita brán učenec, bude jako autorita brán ignorant. Toto je důsledek absence někoho, kdo může být referenčním bodem, na který se všichni odvolávají. A lidé mají příkrou potřebu nějaké autority, nebo referenčního bodu, někoho, kdo zodpoví jejich dotazy.

… Proto se smrtí učenců vytrácí také nauka, přesně tak, jak Posel Božíصلى الله عليه و سلم uvedl.[4]

Šejch Sálih ibn ‘Abdul’azíz Áli Šejch k této problematice poznamenal:

Jak často jsme plakali nad množstvím učenců, kteří odešli z tohoto světa, které jsme potkali a od kterých jsme čerpali nauku, či o kterých jsme slyšeli a vroucně jsme si přáli setkat se s nimi.

Leč lidé se s učenci nestýkají, dokud jsou živí mezi nimi, jejich srdce jsou pohnuta až tehdy, když z tohoto světa odejdou.

Máme učence – ty nejlepší z celé ummy, v tewhídu, hadísu, fikhu a ve všech naukách, které nám Stvořitel uložil za povinnost, ale když máme chvíli volného času, nezajdme za těmito učenci a neučíme se od nich.

Dnešní umma velmi potřebuje učence, aby ji učili a vychovávali. A bezpochyb v době společníků Prorokových existovalo mnoho učenců, podobně i v době jejich následovníků, ale dnes je skutečných učenců možná deset, dvacet, třicet či padesát. Před deseti lety jen v této zemi (tj. KSA) žilo mezi třiceti a čtyřiceti miliony lidí.

Ale kdo je bude učit? Jeden učenec není schopen toto vše zvládnout, dokonce ani sto učenců. Bezpochyby, jsou nám zapotřebí tací, od kterých se dá přejímat nauka a kteří mohou jiné lidi nauce vyučovat.

Proto se učte a získávejte nauku od učenců ještě dnes, protože nadejde čas, kdy lidé budou prahnout po učencíc, ale nenaleznou nikoho, kdo by pro ně aktualizoval nauku do současného jazyka a konal v soudobém světě podle toho, co se naučil. Kdo by byl skutečně učeným.

V jiných zemích můžete vidět mnoho lidí, kteří hovoří o nauce, leč těch, jejichž slova se řídí Koránem a Sunnou je jen velmi málo a jsou vzácní, protože skuteční učenci již odešli z tohoto světa, ignoranti se od nich ničemu nepřiučili a množství lidí stále vzrůstá.[5]

_____________________________________________________

[1] Hadís je muttefekun ‘alejhi, zaznamenali jej al-Buchárí v Sahíhu, hadís č.100; Muslim v Sahíhu, hadís č. 2673; at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 2652; Ibn Mádždža v Sunenu, hadís č. 52; Ahmed v Musnedu, hadísy č. 6511 a 6787; a Ibn Hibbán v Sahíhu, hadís č. 4571.

[2] Zaznamenal Abú Nu’ajm v Hiljetu l-awlijá, 1/213.

[3] Zaznamenal az-Zehebí v Sijeru a’lámi n-nubelá´, 4/326.

[4] Viz as-Suluku me’a l-‘ulemá, str. 99-103, kráceno a upraveno.

[5] Viz Nasáihu Abí Dardá, str. 54-55.