O jednotě muslimů

Logo XXL

بسم الله الرحمان الرحيم

بسم الله الرحمان الرحيم

Chvála Alláhu dž.š., Pánu světů, jen Jeho uctíváme, o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Koho Bůh povede, ten nesejde z cesty a kdo bloudí, nebude vyveden nežli Bohem. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed y je jeho Služebník a Posel. Bůh žehnej jemu, jeho rodině, jeho společníkům, pravověrným chalífům po něm a všem jeho následovníkům. Připomínejme bohabojnost, dodržujme všechny pilíře islámu a jděme přímo. Nejlepším slovem věru je slovo Boží: Vy, kteří věříte! Bojte se Boha bázní, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, než jako praví muslimové! (Álu ‘Imrán:102). A nejlepším vedením je vedení Muhammeda صل الله عليه و سلم , jenž řekl: “Nejhorší věcí jsou věci nově vnesené a každá novota ve víře je zhoubná inovace, každá zhoubná inovace je bludem a každý blud je v ohni.

A potom, milí bratři a sestry, sionističtí okupanti nepřestávají vraždit v Palestině a dokonce zastavují lodě s humanitární pomocí. Nekončí ani násilí a provokace v Iráku, počet civilních obětí v Afghanistánu dokonce roste. Bože, přijmi naše šehídy a dej sílu, odhodlání a vytrvalost našim mudžáhidům. Ámín. Vznešený přikázal věřícím: Přidržujte se pevně provazu Božího všichni a nerozdělujte se! Pomněte dobrodiní Božího k vám, když byli jste nepřáteli a On opět sblížil srdce vaše a stali jste se – díky milosti Jeho – bratry; (Álu Imrán: 103) Dále přikázal: Nechť stane se z vás obec, jež bude vyzývat k dobrému, přikazovat vhodné a zakazovat zavrženíhodné. A takoví budou blažení (Álu ‘Imrán:104) Ibn Tejmíja vysvětluje: “Džema’at znamená seskupování, které stojí v opozici k rozdělování, i když se také vedle toho stal termínem označujícím shromažďující se lidi.” Boží příkaz “nerozdělujte se” “nechť stane se z vás obec” je ještě zesílen zákazem: Nebuďte jako ti, kdož se rozdělili a do sporu se dostali poté, co k nim přišly důkazy jasné; pro ty je určen trest nesmírný (Álu Imrán: 105) Podle mufesirů Bůh přikáže jedno a zakáže opak toho vždy, jedná-li se o příkaz neobyčejné důležitosti. Navíc je tu spojena záchrana z ohně a blaženost s jednotností, naopak s roztříštěností se nám pojí utrpení a trest. Vysvětlení podává hadís, který Imám Muslim zaznamenal od Abú Hurejry, kde Posel صل الله عليه و سلم říká: “Bůh na vás miluje tři věci a se třemi není spokojen. Je spokojen, že všichni uctíváte jen Jej a nikoho k němu nepřidružujete, že se všichni držíte provazu Božího a nerozdělujete se a že se radíte s tím, komu dal Bůh nad vámi moc. A není spokojen s nepodloženými povídáními, s množstvím otázek a plýtváním majetku.” Jednota je milosrdenstvím a rozpory jsou trestem. To lze i vidět na společné modlitbě, která je dle sunny 27 krát hodnotnější než samostatná. A co potom takové činy, které zajišťují spolupráci více lidí, jako da’wa, přikazování vhodného a zakazování zavrženíhodného, loajalita k víře a věřícím a averze vůči nevíře, či úsilí na cestě Boží? Posel صل الله عليه و سلم řekl podle obecně přijímaného hadísu od Ibn Abbáse: “Každý kdo opustí společenství, byť jen na jednu stopu, a takto zemře, zemřel smrtí nevědomosti.” Řekl Poselصل الله عليه و سلم : “Věřící je vzájemně s druhými a oni s ním. Není dobra v tom, který nespojuje a který se nedruží.” Zaznamenali Ahmed a Taberání od Sehl bin Se’áda. Posel Boží صل الله عليه و سلم popsal společenství věřících a lásku mezi nimi v mnoha hadísech např. podle obecně přijímaného vyprávění řekl: “Věřící jsou jako jedna budova, jejíž části jsou vzájemně provázány a jedna podpírá druhou.” A pak propletl své prsty.  Posel صل الله عليه و سلم řekl: “Věřící je zrcadlem svého bratra věřícího. Věřící je bratrem věřícímu. Pomáhá mu nahradit ztracené a bojuje za jeho majetek v jeho nepřítomnosti.” Od Abú Hurejry zaznamenal Abú Dawúd. Pravil Posel صل الله عليه و سلم : “Nevejdete do ráje, dokud zcela neuvěříte. A zcela neuvěříte, dokud se nebudete vzájemně milovat.” Podle Muslima od Abú Hurejry. Ibn Omar cituje slova Posla صل الله عليه و سلم : “Muslim je muslimu bratrem, nekřivdí mu, ani ho nezradí nepříteli. Kdo pomůže svému bratru v nesnázích, Bůh od něj odkloní nesnáze v Den Soudu. Kdo skryje hanbu muslima, Bůh skryje jeho hanbu v Den Soudu.” Na něm je shoda. To byl i přístup našich selef. Alí bin Abú Tálib řekl: “Musíte mít bratry! Oni jsou výzbrojí tohoto i onoho světa. Což jste neslyšeli slova obyvatel Ohně: “a nemáme přímluvce žádného ani přítele věrného,“(Šuará´:100-101)” Selmán al-Fárisí řekl: “Dva bratři když se setkají jsou jako dvě ruce, z nichž jedna omývá druhou.” Fudajl bin Ijjád říká: “Když člověk s láskou a milostí pohlédne do tváře bratra svého, i to je uctíváním.” Mudžáhid řekl: “Ti, kteří se ve jménu Alláha Nejdražšího milují, setkají-li se, usmějí se jeden na druhého, hříchy z nich spadají jako listí ze stromů na podzim a to listí pak zeschne.” Následujme tento přístup i my, abychom nebyli těmi, o nichž je řečeno: A kdo odpadne od posla poté, co mu bylo jasně ukázáno správné vedení, a sleduje pak cestu jinou než věřící, k tomu obrátíme se zády, tak jako on se obrátil, a necháme jej hořet v pekle a jak hnusný je to cíl konečný! (Nisá:115)
Milí bratři a sestry, Alláh dž.š. řekl: On, jenž tě podpořil vítěznou pomocí Svou i pomocí věřících a sjednotil srdce jejich. A i kdybys vydal vše, co je na zemi, nesjednotil bys srdce jejich, avšak Bůh je sjednotil, vždyť On mocný je i moudrý. (Anfál:62-63) Od Amra bin Abse a Ubády ibnu s-Sámita zaznamenal imám Ahmed slova Poslaصل الله عليه و سلم : “Říká Vznešený Alláh: Mou lásku si zaslouží ti, kteří se navštěvují kvůli Mně, Má láska patří všem, kteří se milují kvůli Mně Má láska těm, kdož se kvůli Mně obdarovávají. A Má láska těm, kteří si kvůli Mně pomáhají.” Chceme podporu a vítěznou Boží pomoc? Chceme Boží lásku? Chceme jednotu? To vše je darem a milostí, která na nás čeká, odvrhneme-li veškeré projevy negativního chování a přijmeme-li příkladné chování jedněch vůči druhým za povinnost. Posel صل الله عليه و سلم  v hasan hadísu zaznamenaném el-Bejhekím říká: “Abú Hurejro, povinným jest pro tebe příkladné chování.” “Jaké je to příkladné chování?” zeptal se. “Udržuj vztah s tím, kdo jej s tebou přerušil, odpusť tomu, kdo ti ukřivdil a dej tomu, který tobě nedal.” Pak získáme dobro nejen tohoto světa, ale i onoho. Abú Hurejra vyprávěl, že Posel صل الله عليه و سلم řekl: “Okolo Božího Trůnu jsou minbery ze světla. Na nich lidé odění světlem, s tvářemi plnými světla. Nejsou ani proroky, ani šehídy a jejich místa jim proroci i šehídi závidějí.” Řekli: “Popiš nám je, Posle Boží!” odpověděl: “To jsou ti, jež se ve jménu Božím milují, kteří se společně ve jménu Božím vystěhovali a kteří jeden druhému ve jménu Božím připomínají.” Podle Nesáího.

Alláhumma, učiň nás jednotnými, pevnými, neochvějnými a vzájemně prospěšnými. Nedej nám odchýlit se z tvé cesty a vzdal od nás vše, co by nás mohlo rozdělit. Spoj naše srdce a sestav naše řady. Podpoř nás a pozdvihni islám a muslimy! Na nevíru a její nositele svrhni ponížení! Prosíme tě, ó Pane, o vítězství, o Tvou lásku a vítěznou Pomoc. Ámín.