O bratrství mezi muslimy

Logo XXL

 

بسم الله الرحمان الرحيم

Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného


 

بسم الله الرحمان الرحيم

Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného

Chvála Alláhu Všemohoucímu, který učinil z věřících milované bratry ve víře. Jen Jeho uctíváme, Jen jeho o pomoc a o vedení ke spáse žádáme. Koho Bůh vede správnou cestou, toho nikdo nesvede ke bludu a kdo bloudí, nenalezne jiného vedení nežli Božího. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed je Jeho služebník a posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný, nejlepší ze všech lidí co kdy žili, náš milovaný Prorok, imám, učitel a vzor pro všechny časy. Nechť Bůh žehná jemu, jeho rodině, jeho druhům a jeho následovníkům až do dne zmrtvýchvstání. Připomínejme si, abychom byli co nejvíce bohabojní, abychom dodržovali všechny pilíře islámu a snažili se kráčet přímou a správnou cestou. A dodržujme všechny povinnosti a závazky, vůči Bohu i vůči sobě navzájem.

A potom,
Z novin, z rádia, z televize se, milí bratři a sestry, denně dozvídáme o tragédiích a neštěstích, která zasahují tuto ummu. Sionisté bombardují v Gaze, jen v úterý byli zabiti čtyři lidé. Americký agresor okupuje Irák a Afghánistán. Muslimské ženy a děti jsou zabíjeny po celém světě, mnohdy jinými muslimy. A já se ptám, kde je naše odpověď? Jsme hluší a slepí? Proč jsme neschopní?
Na světě je více než 1,3 miliardy muslimů, mimo to je islám nejrychleji rostoucím náboženstvím v Evropě a v Severní Americe. Muslimové disponují ohromnou lidskou silou. Jejich země oplývají nesmírným nerostným bohatstvím a z něj pramenícím kapitálem. Mají k dispozici všechny typy zbraní, od pušek a granátů až po těžké dělostřelectvo a letectvo, aby mohli odrazit útok nepřítele. Avšak kam střílí tyto zbraně? Bohužel, ony střílí a zasahují hrudě jiných muslimů. Když by jeden muslimský národ vyšel bojovat na cestě Boží proti nepříteli, ten by proti němu poslal ještě silnější armádu složenou ze samých muslimů. Lá hawle we lá kúwete illá bi lláh.
Milí bratři a sestry,
Existuje jediná cesta jak z toho ven. Spočívá v uposlechnutí nařízení Koránu a Sunny, která nás nabádají k – bratrství a vzájemné svornosti. Alláh dž.š. zjevil: Pomněte dobrodiní Božího k vám, když byli jste nepřáteli a On opět sblížil srdce vaše a stali jste se – díky milosti Jeho – bratry (Álu Imrán:103).
A také: Věřící jsou si přece bratry (Hudžurát 10) Posel Boží, mír a požehnání s ním, řekl: “Muslimové jsou vzájemně bratři. Nesmí si navzájem činit křivdy, ani nesmí jeden druhého opouštět.” Dále: “Bůh pomůže tomu, který pomůže svému bratru.” A nejznámější je: “Věřící ve své lásce, milosrdenství a laskavosti jeden k druhému jsou jako tělo; když jedna část onemocní, celé tělo sdílí malátnost a horečku.” Všechny sahíh.
Vidíme z příkladů v Koránu a v Sunně, že vztah mezi muslimy je přirovnán ke vztahu mezi bratry od jedné matky. Jedině věřící může být skutečným bratrem druhému věřícímu. Nejdůležitějším vztahem, vazbou která si nárokuje být poutem bratrským, se všemi vzájemnými právy a z toho pramenícími povinnostmi v tomto životu, je pouto islámu a ímánu. Znamená, že pocit bratrství a svornosti jde ruku v ruce s ímánem a jeho znameními. Není bratrství bez ímánu a nelze přiznat ímán tomu, čí srdce nekryje pocit bratrství vůči druhým muslimům a vzájemné svornosti.
Od Abú Hurejry se traduje velmi poučný sahíh hadís, že Posel Boží, mír a požehnání s ním, řekl: “Nezáviďte si navzájem, neklamte se, nesmíte se nenávidět, ani se obracet jeden k druhému zády. A neobchodujte na úkor svého bratra, nýbrž buďte bratry, ó služebníci Alláha! Muslim je muslimu bratrem, nekřivdí mu, , nenechá jej na holičkách, nelže o něm ani ho nepodceňuje. Bohabojnost se nachází zde!” a pak třikrát ukázal na svou hruď. “Dostačující je zlo, že muslim podcení svého bratra muslima. Každému muslimu je krev, majetek i čest druhého muslima svatá!
Nyní uvedeme několik bodů, ve kterých často překračujeme Bohem zaručená práva druhých vůči nám:
– Prvním a asi nejvážnějším je nedostatek respektu vůči druhému. Islám nařizuje respektovat i osobu a názor toho, který je mladší, méně vzdělaný, kratší dobu muslimem atd. Tím spíše toho staršího a vzdělanějšího, i pokud má jiný názor než my. Rozdílné nahlížení na určité drobnosti, třeba i v chápání Božího Zákona, v otázkách, kde existuje vícero možných pohledů i mezi učenci, nesmí být podnětem ke vzájemné nenávisti, sporům, nepřátelství a bojkotu. To jsou rozpory v možných hranicích náboženství, v hranicích, kde existuje pluralita. Malicherné spory nesmí být důvodem k ničení a překračování směrnic a intencí Božího Zákona, které jsou klíčové a na kterých je shoda – bratrství a svornosti.
– Skutečně a soustavně chybujícího a hřešícího upřímně a opatrně opravte. Přikazovat dobré a zakazovat zavrženíhodné je islámskou povinností. Věřící muži a věřící ženy jsou si vzájemně přáteli a přikazují vhodné a zakazují zavrženíhodné (Tawba:71) A Posel (salallahu aleihi wasalam) řekl třikrát, “Náboženství je upřímná rada.” “Ke komu Posle?“, zeptali se. “K Alláhu, Jeho písmu, k poslu, imámům a všem muslimům.” Posel Boží, mír a požehnání s ním, dále řekl: “Jestli uvidíš mé společenství, kdy se bojí říci tomu, kdo je nespravedlivý “jsi nespravedlivý, tak to bude konec mého společenství.” Zaznamenali Ahmad, Tabarání, Al-Hakím i Al-Bajhaqí. Opravujte, aniž ponižujete, nebo se před lidmi vytahujete, že jste lepší v diskuzi a v argumentaci. Nechť vás nesvede osobní pýcha a touha po postavení, prestiži a uznání a vy díky tomu porušíte práva druhých vůči vám. Nikdy nebuďte hrubí a vulgární, možná že chybujícího pak ještě utvrdíte v hříchu. Bůh řekl: “Neurážejte se vzájemně a nenazývejte se přezdívkami! ” (Hudžurát: 11) Nesuďte záměry a úmysly, neboť jde o věci duše, náležící jen Bohu. Bůh řekl: Vy, kteří věříte! Nechť neposmívají se jedni lidé druhým, možná že tito jsou lepší než oni! A nechť jedny ženy se neposmívají druhým, možná že tyto jsou lepší než ony! (Hudžurát:11) Nerozsuzujte tedy co dotyčný chce a jaký je, ale snažte se pro něj najít zdůvodnění, proč tak postupuje. Pokud nenajdete žádného zdůvodnění, zamyslete se sami nad sebou a pak teprve kritizujte.
– Bůh přikázal: Bojují-li mezi sebou dvě skupiny věřících, usmiřte je! A činí-li jedna skupina z těch dvou bezpráví druhé, bojujte proti těm, kdo činí bezpráví, dokud se před rozkazem Božím neskloní! A když se skloní, usmiřte obě strany spravedlivě a buďte nestranní, neboť Bůh věru miluje ty, kdož jsou nestranní! Věřící jsou si přece bratry; usmiřujte tedy oba bratry své a buďte bohabojní – snad dostane se vám smilování! (Hudžurát:9-10) a dále: Jestliže vás požádají o pomoc ve věci náboženství, jste povinni jim pomoci (Anfal:72) Nekřivděte si. Posel Božíصل الله عليه و سلم v sahíh hadísu zaznamenaném Bucháním říká: “Pomozte svému bratru když je mu křivděno i když křivdí.” Zeptali se: “Když je mu křivděno, chápeme, ale jak rozumět tomu, když křivdí?” “Tak jej vemte za ruku, (tj. zabraňte mu v tom),” řekl, mír a požehnání s ním. Dále je zakázáno vyhýbat se druhým bratrům, podle hadísu zaznamenaného v obou Sahíhejn: “Muslimu není dovoleno vyhýbat se bratru víc než tři noci. Aby, když se potkají, ten odbyl toho a ten zase toho. A nejlepší z nich je ten, kdo první pozdraví.
– A dalším znakem bratrství mezi muslimy je vyvarování se neoprávněného podezřívání a vzájemného špehování: Vy, kteří věříte!Střezte se přílišného podezřívání druhých, vždyť některá podezření jsou hříchem! (Hudžurát:12) A to je podezřívat dobré lidi ze zla. Nevyzvídejte (Hudžurát:12) To je hledání lidského selhání. A Bůh i Posel zakázal dívat se na to, co je ze selhání skryto. “Kdo skryje hřích svého bratra, Bůh pomlčí o jeho hříchu v soudný den“.
A nepomlouvejte se vzájemně! (Hudžurát:12) Alláh to přirovnává k jedení masa mrtvého: Což si někdo z vás přeje jíst maso bratra svého mrtvého – vždyť by vám to bylo odporné! (Hudžurát:12) Posel (salallahu alejhi wasalam) vysvětlil pomlouvání jako spojování bratra s tím, co nemá rád, byť by to byla pravda. Pokud není, je to tím horší. Nezáviďte si, nevyvyšujte se, neboť to je důvodem pádu prokletého Iblíse. Nýbrž buďte k sobě vzájemně upřímní, nečiňte si podrazy. Posel Boží, mír a požehnání sním, řekl: “Kdo nás oklame, není od nás” Zaznamenal Muslim.
Muslimové se navzájem milují, protože Posel (salallahu aleihi wasalam) řekl: “Víra nikoho z vás nebude úplná, dokud nebudete milovat svého bratra víc než sebe.” Sahíh.

Alláhumma, sjednoť naše srdce, učiň nás bratry a ve víře a pomož nám na cestě stát se jednotnými, svornými, milujícími se a spravedlivými k sobě i k ostatním. Ámín.