Muslimové a praktikování islámu

Logo XXL

بسم الله الوحمن الوحيم

Ve jménu Alláha Milostiplného, Milosrdného

بسم الله الوحمن الوحيم

Ve jménu Alláha Milostiplného, Milosrdného

Všechna chvála náleží Alláhu, Pánu světů, Pánu všech bytostí, jen jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného, Všemohoucího a Všeznajícího, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammad y je jeho Služebník a Posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný, předák a vůdce všech, kteří vyznávají a praktikují Boží víru. Nechť Bůh žehná jemu, jeho rodině a všem, kteří následují jeho cestu až do soudného dne. Připomínejme si, abychom byli co nejvíce bohabojní a abychom dodržovali všechny pilíře islámu a snažili se jít po přímé a správné cestě.

Milí bratři a sestry
Mnozí z vás jistě dokáží vyjmenovat několik současných islámských učenců anebo lidí, kteří vyzývají k islámu. Islámská znalost se rozšířila. Máme k dispozici spoustu vědomostí a znalostí o své víře, přehledně uspořádaných na jednom místě. Jsou napsány četné hodnotné knihy. Mnozí z nás je čtou. Také média zvuková i obrazová pracují ku prospěchu Boží zvěsti. Existují islámské rozhlasové stanice, televizní kanály, po zemích muslimů se rozšiřují audio- a videokazety s islámským obsahem, chutby, dersy, přednášky…
V dnešních dnech tedy není problémem nevědomost, neboť informací je dostatek a lze je nalézt doslova na každém rohu. Zůstává však otázka, nakolik to, co se dozvídáme z videí, kazet a kompaktních disků, z časopisů, internetu a knih, skutečně praktikujeme. Přitom takřka každý z nás zná minimálně jednu súru, jeden či dva hadísy a také něco málo z fikhu. Kdybychom skutečně praktikovali do detailu to málo, co známe, naše situace by nebyla natolik žalostná. Avšak jak vidíme, neděje se tak.
Řekl Posel Boží, mír a požehnání s ním: “Když zanecháte deset z toho, co bylo vám přikázáno, budete zahubeni. Přijde lidem čas, když udělají deset z toho, co jim bylo přikázáno, budou zachráněni.
Milí bratři a milé sestry!
Mějte na vědomí, že Vznešený Bůh seslal islám jako víru a ucelený návod jak žít, by byl tento praktikován v reálném světě a aby byl metodikou dohlížející na přesvědčení, chování, city, představy a názory všech lidí. Je určen pro všechny lidi bez výjimky, jen jím budou jedni vítězit a jen skrze něj budou jiní smeteni a zahubeni.
Vězte, že ten, kdo pozastavil Boží právo a zabránil v jeho praktikování, vyňal jej z okruhu praxe, vystačujíce si jen s učením se jej nazpaměť a s debatami, tak to, co zná z islámu a z islámského práva se stane v soudný den pouze důvodem proti němu. A to je, před čím varovala matka věřících Aiša, když k ní přišel Attá ibn Abí Rubbáh a ptal se jí na znalost. Řekla mu: “Synu, jestliže jsi pak činil to, co jsi slyšel?” “Ne, při Bohu ne, matko.” Řekla: “Synu, proč rozmnožuješ Boží důvody proti nám a proti tobě?” V dalším hadísu říká Posel Boží, mír a požehnání s ním: “Neprojdou dvě chodidla Božího služebníka, aniž by nebyl v Den Zmrtvýchvstání tázán na čtyři. Svůj život, jak jej strávil, jeho mládí, jak jej využil, jeho majetek, jak jej získal a jak s ním naložil a na jeho znalost, co s ní učinil.
Sahába, nechť je s nimi Bůh spokojen, se měli velmi na pozoru před tím, aby se někdo z nich naučil něco nového a nepraktikoval to. Ibn Mas’úd řekl: “Při Bohu, nikdo z vás není, aby s ním Bůh nepromluvil o samotě. Samotě, jako když jeden stojí sám v noci a dívá se na měsíc v úplňku. Pak řekne Bůh: “Synu Adema, co tě přimělo neuposlechnout mne?” Co jsi odpověděl poslům? Jak si naložil s tím, co ses dozvěděl?” A Abú Darda vždy říkával: “Nejvíce se obávám, když se postavím v den skládání účtů, že mi bude řečeno: Poznal jsi, tak jak si konal tím, co jsi konal?” Nezbude pak žádný verš z Boží Knihy varující ani přikazující, aby ke mně nepřišel a neptal svá práva. Poslechl jsi? Vyvaroval jsi se? Proto utíkám k Bohu před znalostí, která je bez užitku, před egem, které nemá dost a před prosbou, jež zůstane nevyslyšena.
Bůh varoval před nedodržováním naučených znalostí a vyplísnil těm, kteří neměli nic z Jeho víry, než že se ji učili nazpaměť a četli si o ní: “Ti, kterým bylo dáno nésti Tóru, a oni ji potom nenesli, jsou podobni oslu, jenž naložen je knihami.” (Džumu’a:5)
Podle shody učenců je právě tohle praktikování naučeného významem následování správné cesty, přikázané verši: božstvem vaším je Bůh jediný. Miřte k Němu přímo a proste Jej za odpuštění! (Fussilat: 6) Jdi přímo tak, jak přikázáno ti bylo, a taktéž nechť činí ti, kdož s tebou k Bohu se obrátili! A nebuďte vzpurní, vždyť On jasně zří vše, co konáte. (Húd:112) Takové pak Bůh pochválil slovy: K těm pak, kdož říkali:Pánem naším je Bůh,” a potom se přímo ubírali, andělé sestoupí hovoříce:Nebojte se a nermuťte se, nýbrž radujte se z ráje, jenž byl vám přislíben! (Fussilat:30) a to, co řekl Posel Božíصل الله عليه و سلم  jednomu ze sahába: “Rci: Uvěřil jsem a buď přímý.” Tato přímost znamená praktikování Boží víry v praxi a následování jejích zákonů. Toto vysvětlení je jasné. Bůh řekl: A toto je vskutku stezka Má, jež vede přímo. Kráčejte po ní a nenásledujte cesty jiné, jež by vás vzdálily od cesty Jeho. A toto je to, co On vám přikazuje – snad budete bohabojní!“(An’ám:153)
Milí bratři a sestry, proměňte vaši formální příslušnost v následování komplexně všech islámských příkazů a zákazů, ve věcech uctívání, zákona, morálce jak osobní, tak i ve vztahu k vašim rodinám, ostatním muslimům a v neposlední řadě i nemuslimům. Vyvarujme se před tím, abychom naši víru pouze nosili na našich jazycích a nenásledovali ji v našich činech. Vy, kteří věříte! Střezte sebe i rodiny své před ohněm, jehož palivem budou lidé a kamení. Na něj dohlížejí andělé přísní a silní, kteří se neodváží neuposlechnout Boha v ničem, co jim přikázal, a vykonají vše, co jim bylo poručeno. (Tahrím:6)
Nebuďme těmi, kteří zanechají sebe i své rodiny bez výchovy, tonouce v bažinách vlastních soeckých tužeb a neposlušnosti vůči svému Stvořiteli, opomínaje tak Boží příkaz o proměnění víry do reálného života.
Kdo čte slova Boží: Vy, kteří věříte, bojte se Boha a zanechte poslední zbytky lichvy, jste-li věřícími! (Baqara:278) a potom pojídá z ribá´, neliší se ve skutečnosti jeho stav od oněch, které Bůh připodobnil k oslům s knihami na hřbetech. Kdo čte slova Boží: Bůh vám přikazuje, abyste vraceli svěřené majetky jejich vlastníkům, a když soudíte mezi lidmi, abyste soudili spravedlivě. Vždyť Bůh – a jak krásné je to, k čemu vás napomíná – vždyť Bůh slyšící je i jasnozřivý. (Nisá´:58) a pak zrazuje, co mu bylo svěřeno, křivdí lidem a je nespravedlivý, tak vězte, že on je nejdále z islámu, když by říkal, že je muslimem.
Milí bratři a sestry,
Nakonec několik málo poučení, které bych byl rád,kdybyste si odnesli z dnešní chutby:
– Dejte si pozor, abyste se neodcizili své víře. Svírejte tento svět pevně ve své hrsti a nenechte se jím zmámit ani ošálit. Pamatujte slov Posla, mír a požehnání s ním: “Buďte v tomto světě jako cizinci, nebo cestující.”
– Uvědomte si, že nepřátelé islámu nemají žádné moci proti dokonalé Boží víře. Vždyť Bůh řekl: “Kdo je nespravedlivější než ten, kdo si proti Bohu lži vymýšlí, zatímco je vyzýván k přijetí islámu? Bůh věru nevede cestou správnou lid nespravedlivý. Rádi by sfoukli světlo Boží ústy svými, avšak Bůh učiní světlo Své dokonalým, i když se to protiví nevěřícím.” (Saff:7-8) Jejich pochybnosti jsou vyvratitelné tu s větší, tu s menší dávkou znalosti, umu a rozumu. Proto ani sami neříkají, že islám je výmysl, neboť je pravý, jasný, opravdový, vybízí k poznání a k pokroku společnosti. Neříkají, že islám je blud. Proto nemají jiný způsob napadnout islám, než oddálit jeho lid od něj ve jménu propagace místních zvyků a výzev k tzv. pokroku a svobodě. Nebudou s tebou spokojeni ani židé, ani křesťané, pokud nebudeš následovat náboženství jejich. Rci: “Vedení Boží je jediné správné vedení!“(Baqara:120) Cožpak je cizoložství, pederastie a lesbejství znakem svobody a společenského pokroku? Cožpak se svobodný trh pozná podle lichvářství a obchodnická zručnost podle podvodu?
– Pokud přijmeme islám za naši víru a cestu, nebudeme poraženi, nýbrž dobudeme pokoj, hrdost a vítězství: A On je ten, jenž seslal posla Svého se správným vedením i s náboženstvím pravdivým, aby zvítězilo nad všemi náboženstvími, i když se to protiví modloslužebníkům. (Saff:9) Pamatujme slova našeho Posla, mír a požehnání s ním: “Dán mi je Korán a něco podobné jemu. Přijde čas, kdy někdo z lidí bude nahnut na své posteli a řekne: Držte se toho Koránu, cokoli v něm najdete, že je halál (povoleno), povolte to a cokoliv v něm najdete, že je haram (zakázáno), to učiňte haram a zakažte. Opravdu, to, co zakazuji já je přesně totéž jako je to, co Alláh zakázal.” A také “Kdo bude žít po mně, uvidí mnoho sporů – držte se mé sunny a sunny pravověrných chalífů po mě, pevně se jí držte zuby špičáky!
– Dnes jsme hovořili o velmi důležité témě, proto bych byl rád, aby zůstala nejen ve vašich hlavách, ale aby se také vryla do vašich srdcích a odrazila se ve vašich činech. Předejte tato slova dále ve shodě s hadísem Posla Alláhova, mír a požehnání s ním: “Dal Alláh Vznešený, aby obličej člověka byl z těch, kteří jsou šťastní, tak když slyší mou řeč, aby si ji zapamatoval a pak ji převypráví přesně tak, jak jsem ji vyřkl, možná ten, který uslyší, lépe pochopí než ten, který to vyprávěl.