O Noci úradku – Lejletu l-kadr

Logo XXL

بسم الله الرحمان الرحيم

بسم الله الرحمان الرحيم

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme, o pomoc a o správné vedení žádáme. Kdo veden je Alláhem, nebude nikým sveden z cesty a bloudícího nevyvede nikdo, než Alláh. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صل الله عليه و سلم je jeho Služebník a Posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Bůh žehnej jemu, jeho rodu, společníkům, pravověrným chalífům a všem jeho následovníkům. Připomínejme si bohabojnost, dodržujme všechny příkazy naší víry a snažme se jít přímo. Alláh dž.š. zjevil nejlepším slovem (ve významu): Vy, kteří věříte! Bojte se Boha a mluvte slova přímá! Bůh pak pro vás zlepší skutky vaše a odpustí vám hříchy vaše. A kdo poslouchá Boha a posla Jeho, ten již dosáhl úspěchu nesmírného. (Ahzáb:71-72). A nejlepším vedením je Muhammedovo صل الله عليه و سلم, jenž pravil: „Nejhorší věcí jsou novoty ve víře a každá novota ve víře je zhoubná inovace, každá zhoubná inovace je bludem a každý blud je v ohni.
 
A potom, milí bratři a sestry, nalézáme se v posledních deseti dnech požehnaného měsíce ramadánu, kdy se nachází nejlepší noc roku. Alláh o této noci zjevil: „Vskutku jsme jej seslali v noci Úradku. Víš ty vůbec, co je to noc Úradku? Noc Úradku než tisíc měsíců je lepší, v ní podle Pána svého dovolení andělé a duch sestupují kvůli každému zjevení. A až do východu jitřních červánků je mír v ní.“ (Al-Kadr 1-5) Následující vysvětlení této súry podává imám a mufessir Ibn Kesír: „Vskutku jsme jej seslali v noci Úradku, tzn. zjevili jsme Korán v blahoslavené noci Kadr, nalézající se v požehnaném měsíci ramadánu. Korán byl tehdy naráz z „Dobře střežených desek“ (lewhu l-mehfúz) spuštěn do nejbližšího nebe a odtud podle potřeby, v souladu s odehrávajícími se událostmi, zjevován v průběhu třiadvaceti let Poslu Božímu صل الله عليه و سلم. Víš ty vůbec, co je to noc Úradku? To je velebení významu této noci, ve které Alláh zjevil Korán, zejména proto, že je tato Noc Úradku než tisíc měsíců je lepší, tedy dobrý čin učiněný v ní bude lepším než trvající tisíc měsíců, ve kterých by noci Kadr nebylo.“ O jejím přesném čase existuje celá řada vyprávění a všechna ukazují na některou lichou noc z posledních deseti nocí ramadánu. Od Ibn Abbáse se traduje, že Posel Boží صل الله عليه و سلم řekl: Hledejte lejletu l-kadr v posledních deseti dnech ramadánu. Dvacáté první, dvacáté třetí, dvacáté páté … noci.“ Podle Buchárího. Muslim ve svém Sahíhu uvádí slova Ubejje bin Ka’ba, že Posel صل الله عليه و سلم určil: „To je dvacátá sedmá noc. To však není zcela jednoznačné, neboť Posel صل الله عليه و سلم nechtěl, aby se lidé ve svém uctívání omezili jen na ni. Ibn Omar vypráví: „Některým sahábům bylo ve snu ukázáno, že lejletu l-kadr je v posledních sedmi nocích ramadánu. Posel صل الله عليه و سلم tehdy řekl: „Vidím, že se vaše sny shodují, že se ona nachází v posledních sedmi nocích ramadánu. Kdo ji tedy bude hledat, nechť ji hledá v posledních sedmi nocích.“ Podle Buchárího. Ibn Kesír uvádí, že někteří z raných generací se pokoušeli podle polohy slova „hija“ – ona, v této súře, kde je právě sedmadvacátým slovem, vyvést závěry, že se jedná o dvacátou sedmou noc. A Alláh ví nejlépe. Posel Boží صل الله عليه و سلم však poukázal na některé znaky, kterými se tato noc má vyznačovat, když řekl: Znamením lejletu l-kadr je, že je čistá, jasná jako za úplňku, tichá a klidná. Není ani příliš horká ani příliš chladná. V ní není, dokud nezasvítá, dovoleno ani jedné hvězdě, aby spadla. Do jejích znamení spadá: Když svítá, Slunce v ní vychází jasně ohraničeno, jako měsíc v úplňku, bez obvyklého oparu. Ten den není šejtánu dovoleno vyjít spolu s ním. Hadís zaznamenán s dobrým řetězcem tradentů. Podobné vyprávění zaznamenal i Buchárí od Abú Saída: „Byli jsme s Poslemصل الله عليه و سلم na i’tikáfu v prostřední dekádě ramadánu. Vyšel ráno dvacátý den a pronesl kázání, řka: „Byla mi ukázána lejletu l-kadr, pouze mi je určeno, že si ji nepamatuji“ anebo řekl: „již jsem ji zapoměl, tak ji hledejte v posledních deseti dnech ramadánu v lichých nocích. Zajisté jsem se viděl, jak padám na tvář do vody a bláta.“ Kdokoli byl tehdy na i’tikáfu s Poslem Božímصل الله عليه و سلم (bylo mu řečeno) aby se vrátil. A my jsme se vrátili. Na nebi jsme neviděli ani obláček. Pak se zatáhlo a začal padat déšť tak hustě, že i střecha mešity který byl z palmového listí, promokl. Nadešel čas modlitby a já jsem viděl Poslaصل الله عليه و سلم
 
Milí bratři a sestry, Alláh v Noci úradku tedy seslal Korán a tato noc je lepší než tisíc nocí, tj. 83 let a čtyři měsíce. V ní sestupují andělé, spousta lidí je zachráněna před peklem a Bůh o jejím významu seslal celou súru. Podle obecně přijatého vyprávění Abú Hurejry Prorok صل الله عليه و سلم řekl: Kdo konal noční modlitbu během “lejletu l-kadr” s vírou a věrně, jsou mu odpuštěny jeho hříchy.” Ibn Omar vypráví slova Posla صل الله عليه و سلم: „Hledejte ji (noc kadr) v poslední třetině ramdánu. Pokud někdo z vás bude sláb a nebude schopen (všech deset) nechť nevynechá posledních sedm nocí.“ Pro ty, kteří ještě nestačili využít dobra i’tikáfu a uctívání Boha v poslední třetině ramadánu, máte poslední možnost. Od Áiši zaznamenal Buchárí, že: „když nadešlo posledních deset dní ramadánu, zesílil Prorokصل الله عليه و سلم svou aktivitu, zintenzivňoval své noční uctívání a budil obyvatele svého domu.“ Oddejte se proto této noci a vtěchto posledních zbývajících ramadánských dnech upřímné službě Bohu a proste jej o odpuštění, či o cokoli z povoleného a doufejte, že On vám skrze svou Milost a Štědrost vaši prosbu vyplní.
 
Prosíme Všemohoucího a Nejštědřejšího dárce, v čas, kdy lze hledat tento významný čas, aby nám odpustil naše hříchy a aby od nás přijal bohoslužby naše i našich bližních v této zemi i ve světě, našich současníků i předchůdců, prosíme jej, aby požehnal ummu Muhammeda y, aby podpořil všechny, kdo za ni usilují svými osobami i majetky, aby ji osvobodil od útisku a vrátil jí výsadní postavení mezi národy. Ámín.