Než ramadán skončí

Logo XXL

 

 

بسم الله الرحمان الرحيم
Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme, o pomoc a o správné vedení žádáme. Kdo Jím veden je, nebude nikým sveden z cesty a bloudícího nevyvede nikdo, než On. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed y je jeho Služebník a Posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Bůh žehnej jemu, jeho rodu, společníkům, pravověrným chalífům a všem jeho následovníkům. Připomínejme si bohabojnost, dodržujme všechny příkazy naší víry a snažme se jít přímo. Alláh dž.š. zjevil nejlepším slovem: Vy, kteří věříte! Bojte se Boha bázní, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, než když jste se do vůle Jeho odevzdali! (Álu ‘Imán:102). A nejlepším vedením je Muhammedovo y, jenž pravil: Nejhorší věcí jsou novoty ve víře a každá novota ve víře je zhoubná inovace, každá zhoubná inovace je bludem a každý blud je v ohni.
 
Milí bratři a sestry, nyní se právě nacházíme v poslední dekádě měsíce ramadánu, která je spásou, cestou k požehnání a odměně. Je dobou horlivého uctívání a služby Alláhu jak osobně, tak také vybízením své rodiny a domácnosti, aby se modlili a vzpomínali Alláha. Prorok صل الله عليه و سلم dbal na využití těchto požehnaných dní i nocí. Od Áiši zaznamenal Buchárí, že: „Když nadešlo posledních deset dní ramadánu, zesílil Prorok صل الله عليه و سلم svou aktivitu, zintenzivňoval své noční uctívání a budil obyvatele svého domu.“ Podle Muslimovy verze řekla: „Když nadešla poslední třetina ramadánu, oživoval Posel صل الله عليه و سلم noc, budil svou domácnost a držel se v povzdálí svých žen.“ V Ibn Mádžově podání od ‘Áiši stojí: „Posel صل الله عليه و سلم tolik horlíval v uctívání po posledních deset nocí v ramadánu, jako nečinil nikdy jindy.“ Á´iša také řekla: Prorok صل الله عليه و سلم v prvních dvaceti dnech ramadánu míchal modlitbu a půst se spánkem a když bylo posledních deset dnů zatáhl oblečení u pasu (připravil se na uctívání a zcela se mu oddal). Podle Ibn Mádži. Proto těm, kteří ještě nestačili využít dobra uctívání Boha v poslední třetině ramadánu, vzkazujeme: „Máte poslední možnost. Oddejte se proto této noci a v těchto posledních zbývajících ramadánských dnech upřímné službě Bohu a proste jej o odpuštění, či o cokoli z povoleného a doufejte, že On vám skrze svou Milost a Štědrost vaši prosbu vyplní.“
Je známo z hadísů, že Posel těchto posledních deset dní ramadánu také trávil jako i’tikáf – setrvání v mešitě, druh uctívání, který s sebou nese bezpočetnou odměnu a požehnání. Muslim zaznamenal od ‘Áiši: „Posel Boží صل الله عليه و سلم pobýval v i’tikáfu v poslední třetině ramadánu, dokud ho Alláh nevzal k Sobě. Pak se odebrali k i’tikáfu také jeho ženy.“ Ibn Mádža zaznamenal od Abú Hurejry: „Posel Boží صل الله عليه و سلم konal i’tikáf každý rok posledních deset dní ramadánu. V roce, kdy zemřel, konal i’tikáf posledních dvacet dní. Korán byl mu opakován během ramadánu jedenkrát každý rok, v roce, kdy zemřel, mu byl opakován dvakrát.“ Tirmízí zaznamenal též od ‘Áiši, že řekla: „Když by chtěl Posel Boží صل الله عليه و سلم na i’tikáf, pomodlil by se ranní modlitbu a pak by se odebral na místo, kde i’tikáf prováděl.“ Podle tohoto názoru postupoval např. imám Ahmed. Imám Málik byl myšlení, že mu’tekif (osoba v i‘tikáfu) má odejít do mešity před západem slunce dřívějšího dne. Je však nutno si uvědomit, že tomu, kterému začal desetidenní i’tikáf večer, končí v předvečer ‘ídu, ale tomu, kdo s ním započal až ráno, vyprší ranní modlitbou v den svátku. Pro ty z vás, kteří jste nestihli začít s i’tikáfem včas, nezoufejte. Pokud nebude váš i’tikáf po dobu celých deseti dní, může být také kratší, neboť deset dní není podmínkou. Ibn Mádža uvádí, že Posel صل الله عليه و سلم přikázal Omarovi splnit jeho předislámskou přísahu na i’tikáf po pouhý den a noc. V tomto období se nalézá nejvýznamnější noc v celém roce. Bůh řekl: „Vskutku jsme jej seslali v noci Úradku. Víš ty vůbec, co je to noc Úradku? Noc Úradku než tisíc měsíců je lepší, v ní podle Pána svého dovolení andělé a duch sestupují kvůli každému zjevení. A až do východu jitřních červánků je mír v ní.“ (Al-Qadar 1-5)Bůh v ní seslal Korán z lewhi l-mehfúzu do nejnižšího nebe, tato noc je lepší než tisíc nocí, tj. 83 let a čtyři měsíce. V ní sestupují andělé, spousta lidí je zachráněna před peklem a Bůh o jejím významu seslal celou súru. . Tato noc, jejíž datum není přesně známo, se dle pramenů sunny nalézá v lichých nocích těchto posledních dnů. Od Ibn Abbáse se traduje, že Posel Boží صل الله عليه و سلم řekl: Hledejte lejletu l-kadr v posledních deseti dnech ramadánu. Dvacáté první, dvacáté třetí, dvacáté páté … noci.“ Podle Buchárího. Podle obecně přijatého vyprávění Abú Hurejry Prorok صل الله عليه و سلم řekl: Kdo konal noční modlitbu během “lejletu l-kadr” s vírou a věrně, jsou mu odpuštěny jeho hříchy.” Toto je Nesáího verze. Ibn Omar vypráví slova Posla صل الله عليه و سلم: „Hledejte ji (noc kadr) v poslední třetině ramadánu. Pokud někdo z vás bude sláb a nebude schopen (všech deset) nechť nevynechá posledních sedm nocí.“ Podle Muslima. Nepromeškejme tedy tuto noc.
 
Milí bratři a sestry, Ramadán je dobou, kdy je zušlechťováno dobro člověka a očišťována jeho duše od všeho zlého. Využijme proto, co z něj ještě zbylo. Traduje se od Ibn Mes’úda, že Posel صل الله عليه و سلم řekl: „Kdyby lidé znali, co obsahuje ramadán, přáli by si, aby trval celý rok.“ Podle Abú Lejs as-Samarkandího. Věřící! Alláh řekl: „Vskutku věřící jsou si bratry“ (Hudžurát:9). Nezapomínejme, že podle autentických hadísů má postící v době iftáru prosbu, která se neodmítá. Prosme za sebe, za své rodiny i přátele. A nezapomeňme také prosit za ty, kteří neměli to štěstí prožít šťastný, klidný a spokojený ramadán. Prosme za naše bratry ve světě, od Palestiny a Kavkazu, přes Irák a Afghánistán až do Kašmíru, Filipín a Číny, za naše bratry v islámu, kteří jsou masakrováni nevěřícím nepřítelem, jako se stalo posledně např. v Kondúzu. Zároveň připomínáme, že se blíží doba sbírání sadakatu l-fitr. Dát ho je povinností pro každého muslima, který se dožije západu slunce v poslední ramadánský den, tj. dočká se ‘ídu. Podle konsenzu učenců jej dává každý sám za sebe a také za ty, kteří jsou v jeho opatrovnictví, za všechny, které živí. Podle většinového názoru je možno jej dát kdykoli během ramadánu. Ibn Abbás cituje slova Posla صل الله عليه و سلم: „Sadakatu l-fitr čistí půst postícího od prázdných a nestoudných řečí a on je potravou chudých. Kdo jej dá před ‘ídem, bude se to považovat za sadakatu l-fitr a bude to přijato. Kdo jej dá po ‘ídu, to mu bude obyčejnou almužnou.“ Podle Abú Daúda, Ibn Mádže a Hakíma. Prosíme vás, zekátu l-fitr je právo chudých na nás a jeho účelem je vzbudit u chudých muslimů radost ze svátku. Prosím, dejte svůj zekát včas, abychom byli schopni doručit jej těm, kteří jej potřebují.
 
Prosíme Všemohoucího a Nejštědřejšího dárce, v čas, kdy lze hledat tento významný čas, aby nám odpustil naše hříchy a aby od nás přijal bohoslužby naše i našich bližních v této zemi i ve světě, našich současníků i předchůdců, prosíme jej, aby požehnal ummu Muhammeda صل الله عليه و سلم, aby podpořil všechny, kteří za ni usilují svými osobami i majetky, aby dal našim mudžáhidům slavné vítězství, nebo požehnanou šehádu a aby ummu osvobodil od útisku a vrátil jí výsadní postavení mezi národy. Ámín.