O zklopení pohledu

Logo XXL
بسم الله الرحمان الرحيم

بسم الله الرحمان الرحيم
Chvála Alláhu dž.š., jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a správné vedení žádáme. Kdo je Alláhem veden, toho nikdo nesvede a kdo bloudí, nevyvede ho nikdo, nežli On. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného bez společníka a dosvědčuji, že Muhammed صل الله عليه و سلم je jeho Služebník a Posel. Bůh žehnej jemu, jeho rodině, jeho společníkům, pravověrným chalífům po něm a všem jeho následovníkům až do soudného dne. Připomínejme si bohabojnost, dodržování všech pilířů islámu a snažme se jít přímou a správnou cestou. Nejlepším slovem je slovo Boha, jenž zjevil (ve významu): Lidé, bojte se Pána svého, jenž stvořil vás z bytosti jediné a stvořil z ní manželku její a rozmnožil je oba v množství velké mužů i žen. A bojte se Boha, v Jehož jménu se vzájemně prosíte, a dbejte na pravidla o pokrevních svazcích, neboť Bůh zajisté nad vámi je pozorovatelem. (Nisá´:1) Nejlepším vedením je vedení Muhammeda صل الله عليه و سلم, jenž učil: Nejhorší věcí je inovace ve víře. Každá inovace je bludem a každý blud je v ohni.
 
A potom, milí bratři a sestry v islámu, Alláh dž.š. zjevil nejlepšímu ze stvoření, Poslu Božímu, Muhammedovi صل الله عليه و سلم, následující slova: „Řekni věřícím, aby cudně klopili zrak a střežili svá pohlaví – a to je pro ně čistší, vždyť Bůh dobře je zpraven o všem, co konají. A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá.“ (Núr:30-31) Imám Ibn Kesír tento verš vysvětluje slovy: „Toto je příkaz Vznešeného Alláha věřícím, aby klopili své zraky od toho, co pro ně On učinil zakázaným, tak že se na to nebudou dívat, kromě padne-li jim na to pohled znenadání.“ Posel صل الله عليه و سلم nabádal k odvrácení pohledu a varoval před jeho ničivými následky jak na světě tomto tak i v životě posmrtném. Džerír ibn Abdu el-Bedželí vyprávěl: „Tázal jsem se Posla na nenadálý pohled a on mi nařídil sklopit zrak.“ Podle Muslima. Abú Daúd zaznamenal od Burejdy, že Posel صل الله عليه و سلم řekl Alímu: „Ó Alí, nedovol, aby tvůj pohled následoval druhý pohled, první je ti odpuštěn, zatímco druhý nikoli.“ Podle Ubády ibnu s-Sámita řekl Posel صل الله عليه و سلم: „Klopte své pohledy a střezte svá pohlaví! Zaznamenal imám Ahmed jako hasan. Imám Buchárí zaznamenal od Abú Saída el-Chudrího Prorokova صل الله عليه و سلم slova: „Vyhýbejte se sezení na cestách.“ „Posle Boží, musíme se na nich shromažďovat,“ namítli. „Pokud tedy musíte, pak dejte cestě její právo.“ „Co je právem cesty?“ zeptali se. „Klopit zrak, odstraňovat z ní překážky a odpovídat na pozdrav,“ odvětil صل الله عليه و سلم. A rovněž slova Posla  Božího صل الله عليه و سلم, sahající sahíh řetězcem vypravěčů k Prorokovu صل الله عليه و سلم příteli Abú Hurejrovi: „Všemu je předepsán úděl v cizoložství, kterého se zajisté dopustí. Pro oči je pohled cizoložství, pro uši poslouchat, pro jazyk rozprávět, pro ruku dotyk, pro nohu chůze, pro srdce tužba a přání a pohlaví to buď potvrdí, nebo popře.“ Jeden ze selef řekl: „Pohled je jedovatá střela do srdce a proto nařídil Alláh, aby se střežila pohlaví, stejně jako nařídil, abychom se střežili pohledů vedoucích k tomu.“ Imám Ibn Kajjím dodává: „Pohled je základem všech neštěstí, které mohou člověka potkat. Neboť pohled budí myšlenku, myšlenka tužbu, tužba přání, které sílí, až se stane pevným úmyslem, po němž, pokud nic nebrání, nevyhnutelně následuje čin. Proto se také říká, že trpělivě odvrátit zrak je lehčí než vzdorovat tomu, co následuje.“ Bratře! Nezavdávej šejtánu příčinu, aby spoutal tvé srdce, odvracej svůj pohled od zakázaného, vyčisti tvé srdce od tužeb a žádostivosti a nenechej své nohy kráčet cestou hříchu. Sestro! Buď ohleduplna vůči svému bratru muslimovi a nestvářej šejtánu příležitost oděvem, hovorem, ani míšením se s muži! Věřící, střezte se míst, kde je vidět zakázané, ať už na ulici, nebo v zaměstnání, na televizní obrazovce či na stránkách pochybných tiskovin. Proste Alláha o odpuštění, on věru je Milostiv vůči kajícníku! Posel Boží صل الله عليه و سلم řekl: Nezanechám po sobě lidem větší a zhoubnější pokušení pro muže, nežli ženy. Od Usámy ibn Zejda a Se’ída ibn Zejda zaznamenal imám Muslim. Abú Saíd el-Chudrí cituje slova Posla صل الله عليه و سلم: „Není jediného rána, aby v něm dva andělé nezvolali: Těžko mužům kvůli ženám a těžko ženám kvůli mužům!“ Zaznamenali Ibn Mádža a el-Hakím jako sahíh. Imám Ibn Kajjím ve svém díle Nemoc a lék stanovuje několik předností odvrácení pohledu: 1, splnění Božího příkazu; 2. vyhnutí se otrávené střele, mířící na srdce; 3. probuzení pocitu Boží blízkosti; 4. radost a síla srdci; 5. vnesení světla do srdce; 6. probuzení vnitřního zraku srdce, který umožní rozpoznat dobro od zla; 7. vnese do srdce pevnost, chrabrost a sílu; 8. uzavření přístupu k srdci pro šejtána; 9. osvobození srdce a 10. jeho nápravu, protože mezi ním a pohledem je souvislost. Zároveň povzbuzuje: „Když věřící sklopí svůj zrak před krásou ženy, Alláh mu v srdci probudí slast uctívání až do Soudného dne.
 
Milí bratři a sestry, vězte, že na nás, kteří žijeme ve společnosti daleké Božímu zákonu, leží důležitá povinnost výzva – da’wa. Je povinností vůči Bohu a rovněž i vůči našim bližním, vůči celému lidstvu. Bůh přikázal: Vyzývej k cestě Pána svého moudrostí i kázáním krásným a veď s nimi spor slovy nejlepšími! Pán tvůj zná nejlépe ty, kdož z cesty Jeho zbloudili, a zná dobře i ty, kdož správně jsou vedeni. (Nahl:125) a také: Proto vyzývej k víře pravé a kráčej přímo, jak bylo ti poručeno! (Šúra:15) Musíme zasvětit svůj pracovní, osobní i veškerý život tomu, abychom v mezích Božího zákona našli cestu k lidem, abychom jim doručili poselství, jenž jsme poctěni nosit a abychom napravili obraz islámu a muslimů v očích našich bližních, který byl pokřiven špatným chováním nás samých. Musíme zabránit tomu, aby se lidé dopouštěli kvůli našemu chování zla a křivd ať už vůči svým osobám, či vůči jiným lidem.
 

Pane Náš, Stvořiteli mužů a žen, Ty, který jsi Jediným Zákonodárcem, k tobě se utíkáme před hříchy nejen pohledu, před křivdami nás samých a prosíme tě o odpuštění, vyčištění našich srdcí a odměnu, věru Tys Dárcem jediným. Ámín!