O opravdových a ryzích mužích

Logo XXL
بسم الله الرحمان الرحيم

بسم الله الرحمان الرحيم
Chvála Alláhu dž.š., jen Jeho uctíváme, o pomoc a o správné vedení žádáme. Kdo veden je Alláhem, nebude nikým sveden z cesty a bloudícího nevyvede nikdo, než On. Dosvědčuji, že  není božstva kromě Boha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صل    الله عليه وسلم je jeho Služebník a Posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Bůh žehnej jemu, jeho rodu, společníkům, pravověrným chalífům a všem jeho následovníkům. Připomínejme si bohabojnost, dodržujme všechny příkazy naší víry a jděme přímo. Alláh dž.š. zjevil nejlepším slovem (ve významu): Vy, kteří jste uvěřli, bojte se Boha skutečnou bohabojností a neumírejte jinak, než jako muslimové (Álu ‘Imrán:102). A nejlepším vedením je Muhammedovo صل الله عليه وسلم, jenž pravil: „Nejhorší věcí jsou novoty ve víře a každá novota ve víře je zhoubná inovace, každá zhoubná inovace je bludem a každý blud je v ohni.
 
Milí bratří a sestry v Islámu, minulý týden oblétla svět zpráva, kterou jsme, alespoň většina z nás, četli či slyšeli. Hlásila, že téměř jeden ze čtyř lidí na světě je muslim, podle nové studie muslimské populace, vypracované americkým Pew Forum for Religion. Přes obecný trend většiny statistik podhodnocovat konečné počty, činí v současnosti muslimská populace 1,6 miliardy lidí, což je nejvíce v historii. Ale je počet vždy skutečnou silou? Sewbán vypráví: „Řekl Posel Boží صل    الله عليه وسلم: Už se blíží den, kdy se na vás všechny národy sesypou jako na stůl obložený jídlem A kdosi se zeptal: Což nás tehdy bude málo?” “Bude vás dostřekl صل الله هليه وسلم. Ale budete jako pěna na hladině prudké vody a Alláh odejme ze srdcí vašich nepřátel strach před vámi. A vhodí do vašich srdcí al-wehn A jeden se otázal:”A co je al-wehn, Posle Boží?řekl صل الله عليه وسلمLáska k tomuto světu a strach ze smrti.“ Bohužel toto ohromné množství lidí vypadá přesně jako pěna na moří, hodně mužů, ale málo „skutečných chlapů.“
To, že počet je jen číslo bez obsahu, si též uvědomoval chalífa Omar bin al-Chattáb v Medíně, když jednou seděl ve svém domě a ptal se přítomných, co by si přáli. Jeden odpověděl: „Přál bych si, aby tento dům byl plný zlata, které bych utratil na cestě boží.“ Druhý odpověděl: „Přál bych si, aby tento dům byl plný šperků a perel, abych si s tím vynaložil jak chci na dobré věci.“ Omar promluvil: „A já si přeji, aby tento dům byl naplněn opravdovými muži, jako byli Abú Ubejda a Sálim, sluha Huzejfy a Mu‘áz bin Džebel, abych se spolu s nimi posílil povznášením Božího slova.
Omar nevolal po bohatství, ani po drtivé vojenské převaze, nýbrž volal po skupince skutečných mužů činu, kteří jsou oddaní Pravdě, spravedliví, nebojácní, neohrožení, činorodí, zodpovědní a nezávislí. Ti, kteří jsou skromní a nenápadní, ač jsou vítězi té nejtěžší a nejkrutější bitvy – bitvy sám se sebou, se svými tužbami a chtíči.
Pravda zůstává, že národ který disponuje přírodním bohatstvím a postrádá tyto skutečné muže činu, tímto svým bohatstvím plýtvá. Avšak národ, mezi nimiž se takoví přičinliví jedinci naleznou, toto bohatství dokáže odhalit a vytěžit svým rozumem, umem a vzděláním a dokáže s ním též správně nakládat. Posel Boží صل الله عليه وسلم odsoudil závislost a lenost slovy:Je lepší, když člověk vezme provaz a přitáhne na svých zádech otep dřeva a prodá ho, aby Alláh uchránil jeho čest, než kdyby měl žebrat od lidí, ať už něco dostane nebo ne. Obecně přijímaný.
Korán vzpomínal takové muže na mnoha místech, v příběhu Músáa, mír s ním, Alláh říká: Tu přiběhl muž nějaký z druhého konce města a zvolal: „Mojžíši, rada velmožů se radí o tobě, aby tě zabili. Odejdi, neb já jsem ti rádcem dobrým!“ Al-Kasas 20, tak Alláh zachránil Músáa, mír s ním. V jiném příběhu Alláh říká: I přiběhl z druhého konce města muž nějaký a zvolal: „Lide můj, následujte vyslance Boží, (Já sín :20)Onen muž přišel, aby podpořil Boží vyslance a prohlásil, že je následuje. Nebral ohled na následky tohoto počínání, přišel podpořit tuto víru. Byl opravdovým mužem, který poslechl výzvu shrnutou slovy Posla صل الله عليه وسلم v hadísu od Abú Saída al-Chudrího: Nechť nikomu z vás nezabrání strach z lidí v tom, aby řekl pravdu, když ji vidí, nebo byl jejím svědkem, protože mu slovo pravdy nepřiblíží hodinu smrti, ani mu nezmenší obživu.Podle Ahmeda Opravdový muž je užitečný pro všechny okolo a je požehnáním pro svou komunitu. Jeho přítomnost povznáší, dodává síly a energie, jeho rada zlepšuje a jeho slovo je uvážlivé a vždy na místě. Kromě svého Stvořitele se nebojí nikoho a ničeho, nikomu nepodlézá a nepoklonkuje.
Opravdovým mužem není nutně ten, který má silné svaly a široká ramena. Opravdový a ryzí muž se neměří silou těla. V Koránu Alláh říká o pokrytcích: A když je vidíš, líbí se ti těla jejích (al-Munáfikún:4). A když Abdulláh ibn Mes‘úd, sám velmi drobné a štíhlé postavy, šplhal na palmu, aby sklidil ovoce, sahába se vysmívali jeho tenkým a hubeným nohám. Posel Boží صل الله عليه وسلم jím odvětil: „Čemu se smějete, Abdulláhova noha je v Den Vstání na váze těžší než hora Uhud.
Být správným mužem také není otázka věku. Někdy vidíme muže, který má rozum dítěte a naopak vidíme mladého hocha s rozumem a chváním dospělého muže. Chalífa Omar se procházel ve městě a cestou potkal dětí. Když ho děti viděly, utekly kromě jednoho, který zůstal stát. Omar se chlapce zeptal: „Proč jsi také neutekl?“ Chlapec odpověděl: „Nedopustil jsem se ničeho špatného, abych se tebe bál a cesta není úzká, abych ti ji uvolnil.“ Není divu, tím chlapcem byl Abdulláh bin Zubejr.
 
Milí bratři a sestry, Korán vzpomíná skutečné muže z řad věřících: A mezi věřícími jsou muži, kteří věrně dodržují úmluvu, již s Bohem uzavřeli; (Al-Ahzáb 23) a také: V domech, jež Bůh dovolil postavit a v nichž se vzpomíná jména Jeho, slaví Ho ráno i večer muži, které ani obchod, ani prodej nezláká od vzýváni Boha, od dodržováni modlitby a od dávání almužen, a ti obávají se dne, kdy srdce i zraky se budou obracet,aby je Bůh odměnil za to, co vykonali dobrého, a aby to rozmnožil z laskavosti Své. A Bůh uštědřuje, komu chce, aniž počítá. (An-Núr 36-38) Jsou to lidé, kteří zcela uposlechli Božího příkazu: Nebojte se lidí, nýbrž bojte se Mne a nekupujte za Má znamení věci ceny nicotné! (Máida:44) a kteří následují příkladu nejlepšího ze všech stvoření, Muhammeda bin Abdulláh صل الله عليه وسلم, Posla a Služebníka Božího. Když mu v Mekce Kurejšovci vedení Abú Lahabem nabídli, že jej učiní svým vládcem, ožení jej s nejkrásnějšími ženami ve městě a učiní jej nejbohatším mezi nimi všemi, odpověděl: „I kdybyste mi dali do pravé ruky Slunce a do levé měsíc, nepřestanu vyzývat k víře a nepřestanu postupovat vpřed ke svému cíli. Tak bude, dokud buď nepřekonám všechny překážky na této cestě, nebo na této cestě nezahynu.“ Podle Ibn Hišáma.
To jsou lidé, které potřebujeme. A jsem si jist, že takoví nepadají z nebe, nepřijdou mezi nás jen tak. My také musíme mít jejich vlastnosti a vynaložit co největší úsilí na cestě stát se lepšími. Proto musí náš vztah k mešitě být silný a pozitivní a nikdy nesmí být přerušen, abychom navštěvovali mešitu, modlili se k Alláhu v mešitě, vzpomínali Alláha v mešitě, setkávali a vzdělávali se v ní.
 

Alláhumma, prosíme tě skrze tvé dobrodiní, které jsi již prokázal svým prorokům, mír s nimi všemi včetně posledního, tvého milovaného Muhammeda صل الله عليه وسلم a jeho pravověrným chalífům Abú Bekru, Omaru, Osmánu a Alímu, stejně jako všem jeho společníkům a následovníkům z opravdových mužů této ummy, abys učinil muže a bojovníky islámu na všech frontách také z nás, abys nám pomohl zlepšit sama sebe a abys povznesl islám nad všechny ostatní lživé světonázory našima rukama. Ámín.