O velkoleposti Boží

Logo XXL

 

 

بسم الله الرحمان الرحيم
Chvála Alláhu dž.š., jen Jeho uctíváme, o pomoc a o správné vedení žádáme. Kdo veden je Alláhem, nebude nikým sveden z cesty a bloudícího nevyvede nikdo, než On. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صل الله هليه وسلمje jeho Služebník a Posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Bůh žehnej jemu, jeho rodu, společníkům, pravověrným chalífům a všem jeho následovníkům. Připomínejme si bohabojnost, dodržujme všechny příkazy naší víry a jděme přímo. Alláh dž.š. zjevil nejlepším slovem (ve významu): Vy, kteří jste uvěřli, bojte se Boha skutečnou bohabojností a neumírejte jinak, než jako muslimové (Álu ‘Imrán:102). A nejlepším vedením je Muhammedovo صل الله هليه وسلم, jenž pravil: „Nejhorší věcí jsou novoty ve víře a každá novota ve víře je zhoubná inovace, každá zhoubná inovace je bludem a každý blud je v ohni.
 
Milí bratří sestry v Islámu,
Bůh říká v Koránu: A neocenili Boha pravou hodnotou Jeho, Al-An’ám 91
Nevěřící neoceňují Boha pravdivou mírou a Bůh věru je silný a mocný, Al-Hadž 74 Oni neocenili Boha podle ceny Jeho skutečné, ačkoliv země celá bude v hrsti Jeho v den zmrtvýchvstání a nebesa budou svinuta v pravici Jeho. Sláva Jemu, jenž vznešenější je než vše, co k Němu přidružují! Az-Zumar 67
Pohrdá těmi, kteří Ho neocenili a nevážili: Co je vám, že nedoufáte ve velkomyslnost Boží? Núh 13
Víra je totiž založena na ocenění Boha a přiznání hodnoty Jemu: On je Bůh a není božstva kromě Něho, Jemu náleží chvála na tomto i onom světě a Jemu přísluší rozhodnutí a k Němu budete navráceni. Al-Kasas 70
Vždyť On je: Bůh – není božstva kromě Něho, živého, trvalého. A Jemu náleží velkolepost na nebesích i na zemi a On mocný je i moudrý! Ad-Džáthija 36-37
Sláva tomu, Komu jsou země i nebesa poslušna a hory se Mu pro Jeho Vznešenost podrobují. Sláva tomu, při Jehož vzpomínání oči pláčou. Jeho uctívat je čest a před ním se ponížit je vznešenost.
Náš Vznešený Pán – každý den je při díle, odpustí hřích a odstraní těžkost, povznese lid a poníží jiný. Dává život mrtvému a vezme život živým, vyslyší prosícího a vyléčí nemocného. Povznese koho chce a poníží koho chce. Sláva Jemu, každý den On při díle je.
Slyšel zvolání Júnuse z temnot. Vyslyšel Zakaríju a dal mu Jahju. Odstranil útrapy od Ajjúba a změkčil pro Daúda železo. Podrobil vítr Sulejmánovi a pro Músu dal rozestoupit moře. Zachránil Húda, Sáliha a Lúta. Učinil oheň chladným a neškodným pro Ibráhíma a pro Muhammeda صل الله هليه وسلم rozpoltil měsíc. Alláh nechť požehná všem Prorokům.
Sláva Jemu, za dobrý skutek odměňuje deseti- až sedmisetnásobkem a za špatný čin počítá jako jeden. Navíc, budeme-li se upřímně kát, bude odpuštěn. Sláva Jemu – odměňuje nás za málo činů a odpouští spousty chyb.
Bůh objímá věděním Svým věci všechny. At-Talák 12 Jeho Znalost objímá všechna stvoření a nahlíží do všech myslí a úmyslů. Má absolutní vědění o skrytém i zjevném, o přítomnosti, minulosti i budoucnosti. Bůh dobře zná proradnost očí i vše, co v hrudích je skryto. Gháfer 19 A není nic, co by podobné Mu bylo a On slyšící je i jasnozřivý. Aš-Šúra 11 On je ten, jenž vzniknout všemu dává a návrat působí. Al-Burúdž:7
Když si Chawla dcera Sa‘laba stěžovala  v domě Proroka صل الله هليه وسلم na svého manžela, ‘Áiša byla stranou a neslyšela nic, leda šeptání. Bůh nad sedmým nebem slyšel ten rozhovor a řekl: Bůh již slyšel řeč oné, která se s tebou hádala ohledně manžela svého a stěžovala si u Boha. Bůh slyšel váš rozhovor, vždyť Bůh je věru slyšící, jasnozřivý. Al-Mudžádala 1 Sláva Jemu. On ví o každém vyřčeném slovu i o listech padajících na zem. On klíče má k nepoznatelnému a zná je toliko On; On nejlépe ví, co na souši je i na moři, a nespadne list žádný, aniž by On o něm nevěděl, a není zrnka v temnotách země ani stébla zeleného či uschlého, jež zaznamenáno by nebylo v Knize zjevné. Al-An’ám 59 a neunikne Pánu tvému ani váha zrnka prachu na zemi a na nebi, ba ani nic menšího či většího – aniž by to bylo zapsáno v Písmu zjevném. Júnus 61 Šepot je u Něj hlasitým a každé tajemství je u Něj odhaleno.
Bůh nestvořil stvoření pro nic za nic a nevzal vyzyvatele k bludu za Své pomocníky. Poslal Músu a Hárúna k Faraónovi a když dostali strach, posílil je slovy: „Nebojte se, vždyť Já s vámi jsem a slyším i vidím. Tá Há 46
A když se uchýlili Posel Boží صل الله هليه وسلم s Abú Bakrem do jeskyně a obklí je nevěřící, řekl Abú Bakr Poslu صل الله هليه وسلم: „Kdyby se někdo z nich podíval ke svým nohám, uviděl by nás,“ Posel mu odvětil: „Neboj se, Bůh je s námi.
Milí bratři a sestry! Připomenuli jsme pár slovy vznešenost a velebnost Boha. To co jsme uvedli je jen nepatrný odlesk celé jeho velkoleposti. Jen to, co snese náš rozum, jelikož vznešenost Boží je větší, než co lidský rozum dokáže pochopit. A není nic, co by podobné Mu bylo a On slyšící je i jasnozřivý. Aš-Šúra 11 Ceníme si Boha skutečně, nebo je pozemský život našim srdcím cennější než Bůh?
Hodnota Alláha oslábla v srdcích mnoha muslimů, proto zanedbávají své povinnosti berou na lehkou váhu rituály uctívání, zesměšňují základní hodnoty a porušují cizí práva.

Naopak v srdcích muslimů posílila hodnota věcí pozemských. Ve dne i v noci hovoří jen o velmocech tohoto světa a o Nejsilnějším na nebesích i na zemi, Jeho vznešenosti a velkoleposti neslyšíme ani slovo. Proto muslimové onemocněli ochablostí, slabostí a pocitem duševní porážky, ač Alláh říká: Neochabujte, nermuťte se, vždyť přece budete mít vrch, jste-li věřící! Ál ‘Imrán 139 a ač Posel صل الله هليه وسلم varoval před trestem lidí, kteří si cení jiných lidí více, než Boha a sledují je více než Boha: „Vím o části mé ummy, která přijde v Den Vstání se skutky, které jsou obrovské, rozměrů bílých hor Tuháma a Alláh je rozpráší.“ Požádal jsem: „Popiš nám je, Posle Boží, abychom nebyli z nich, aniž bychom o tom věděli.“ „Jsou to bratři z vaší kůží,“ řekl Posel صل الله هليه وسلم: „V noci konají to, co i vy, ale když osamí, dopustí se zakázaného.“ Hadís na autoritu Sewbána.
 

Prosíme Alláha Všemohoucího, aby jsme nebyli těmi, o kterých mluví tento hadís a abychom si vždy cenili našeho Pána a jen k Němu směřovali své činy. Ámín.

 

bratr Abú Ibráhím