Prohlášení k událostem u mešity al-Aksá

Logo XXL
بسم الله الرحمان الرحيم
Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho

بسم الله الرحمان الرحيم
Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho

A potom, jsme opět svědky eskalace násilí a krveprolití. Sionistická entita opakovaně vyzývá ke zničení mešity al-Aksá, třetího nejposvátnějšího místa islámu, místa, které bylo historicky druhým chrámem určeným uctívání Jediného Boha a místa, odkud započala cesta Posla Božího صل الله عليه وسلم na nebesa. Její postavení, stejně jako význam ostatních dvou svatých míst dokladuje hadís Poslaصل الله عليه وسلم: “Sedla se strojí pouze kvůli třem mešitám. Této mojí mešity, mesdžidu l-Harám a mesdžidu l-Aksá.” Hadís je obecně přijatý na autoritu Abú Hurejry.
 
Al-Aksá není jen věcí Palestiny a jejích obyvatel, nýbrž je ctí každého jednotlivého muslima. Al-Aksá je kusem něj samého a hrdostí jeho víry. V muslimech nebude hrdosti, dokud nebudou všechna svatá místa islámu svobodna a dokud budou spočívat, namísto v muslimských, v rukou nevěřících agresorů.
 
Před staletími pravil Músá, mír s ním, svému lidu: Lide můj! Vstupte do svaté země, kterou vám Bůh zaslíbil, a neobracejte kroky své, abyste se neobrátili v ty, kdož ztrátu utrpí!” (Máida:21) To je Palestina, svatá země, která byla přislíbena všem, kteří věří v Jediného Boha, který nemá společníka žádného, kteří věří v Den Soudu a ve všechny proroky od Adema do Muhammeda صل الله عليه وسل, kteří následují Boží zákon, činí vše, co Pán jejich přikázal a běží od všeho toho, co zapověděl. Palestina nepatří sionistům! Patří nám! Je to naše země!
 
Nepatří těm, kteří si sami pro sebe uzurpovali postavení vyvoleného národa a spásu na základě příslušnosti k národu. Nepatří k těm, kteří říkají: “My synové jsme Boží a miláčci Jeho” a ve skutečnosti se na ně sám Všemohoucí rozhněval. 
 

Židovští teroristé napadli muslimskou zemi a porušují úmluvu zabíjením a útlakem po dobu více než šedesáti let. Zločiny sionistického státního teroru již oficiální propaganda nestíhá zastírat a ospravedlňovat před veřejností jak doma, tak i v zemích kompliců. Světu pomalu začíná docházet kterak krvavou a nebezpečnou podstatu sionizmus má. Stojí za to vědět a připomínat, že “sionizmus byl v roce 1975 rezolucí OSN č. 3379 OSN označen za jednu z forem rasismu. Je nacionalistickou ideologií o nutnosti návratu všech židů do oblasti Palestiny a vybudování státu založeného na vládě židovského šovinizmu a rasové nadřazenosti židů nad nežidovskými etniky. Je ideologií vyzývají k válce proti nesionistickým židům, křesťanům a muslimům.” A vyšetřovací komise OSN nyní také dospěla k závěru, že na začátku letošního roku došlo ze strany sionistické armády k válečným zločinům na obyvatelstvu Palestiny.Příslušné sankce byly však na mezinárodním fóru ze strany vlivných sionistů smeteny ze stolu.

 
Šarí’atský verdikt v případě napadení jakékoli muslimské země zní jasně: Jestliže však poruší přísahy své poté, co uzavřeli úmluvu, a zaútočí na náboženství vaše, pak bojujte proti vůdcům nevěrectví; a pro ně neplatí žádné přísahy – snad potom přestanou! (Tewba:12) Učenci tefsíru se shodují, že tento verš, ač byl zjeven ve vztahu k nevěřícím Mekkáncům, je vztažen na každého, kdo napadne islám a muslimy, jejich víru, čest, životy, či domovinu. A to je i náš případ. Budeme bojovat a tak jako byla zlomena ve svaté zemi moc Byzance Omarem bin al-Chattábem a moc křižáků Saláhuddínem al-Ajjúbím, bude zlomena i moc sionistů. Jako oni byli rozdrceni, také sionistická entita, tzv. “Izrael” bude zašlapána do prachu.
Vyzýváme proto muslimy celého světa, aby se spojili v odporu proti sionistické entitě. Muslim zaznamenal od Abú Hurejry, že Posel صل الله عليه وسلم pravil: “Kdo zemře a nebojoval a ani to neměl v úmyslu, zemřel s dílem pokrytectví v sobě.”  Abú Saíd el-Chudrí vyprávěl od Posla Božího صل الله عليه وسلم: Pokud někdo z vás je svědkem špatného činu, nechť jej opraví rukou, jestli může, ať to změní jazykem, jestli to nedokáže ať to učiní srdcem, ale to je znamení nejslabší víry. Zaznamenal Muslim.
Bojujme každý, jak můžeme, čistě a se správným úmyslem.Pán rozkazuje: Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi. (Tewba:29) Tento verš byl zjeven v medínském období v 9. roce hidžry a podle Ibn Kesíra “je tento vznešený verš prvním příkazem boje i k Lidu Knihy.

Alláh dž.š. zjevil: Nebojte se lidí, nýbrž bojte se Mne (Máida:44) Bojujme tedy za pravdu, a Posel صل الله عليه وسلم vyzval své následovníky v hadísu zaznamenaném Ahmedem od Abú Saída el-Chudrího: “Nechť nikomu z vás nezabrání strach z lidí v tom, aby řekl pravdu, když ji vidí, nebo byl jejím svědkem, protože mu slovo pravdy nepřiblíží hodinu smrti, ani mu nezmenší obživu.

Muslimové! Všichni, kteří jste uzavřeli s úmluvu s Alláhem dž.š., váš Pán přikazuje: A bojujte na stezce Boží proti těm, kdož bojují proti vám, avšak nečiňte bezpráví, neboť Bůh nemiluje ty, kdož se bezpráví dopouštějí. Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. (Bekara:190-191) Říká Abú Alí: “Toto je první ajet zjevený v Medíně týkající se boje. Po tom, co byl zjeven, Posel Boží صل الله عليه وسلمvedl boj proti každému, který vedl boj proti němu a udržoval mír s každým kdo ho nenapadal.
Imám Abú Daúd uvádí sahíh hadís: Pokud se budete zabývat obchodováním, chytíte se ocasů krav, spokojíte se s rolničením a opustíte džihád, Bůh vás uvrhne do ponížení a nezbaví vás jej dokud se nenavrátíte ke své víře.
Tirmízí zaznamenal sahíh hadís, kde Posel  صل الله عليه وسلمříká: Zasáhne-li lid nějaké zlo a tento se nestará, aby jej změnil, tehdy ho Bůh zasáhne trestem celý.
Zákonodárce velí: A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry a dokud nebude všechno náboženství patřit Bohu. Jestliže však přestanou, pak skončete nepřátelství, ale ne proti nespravedlivým. (Bekara:193)

Bojujme, vždyť dle slov Posla صل الله عليه وسلم noh zaprášených na cestě Boží se oheň nedotkne. Od Abú Abs bin Džebra zaznamenal Buchárí. Bojujme, vždyť ráj je ve stínu šavle, a náš Posel صل الله عليه وسلم by miloval bojovat na cestě boží, pak padnout, být znovu vzkříšen, bojovat na cestě boží a znovu padnout!
Věřící! Palestina je naše země a my všichni jsme Palestinci!

Vyjadřujeme tímto prohlášením také soucit s okupovaným a trpícím palestinským národem! Nepřirovnal snad Posel صل الله عليه وسلم muslimy v jejich vzájemné svornosti k cihlám ve zdi, kde jedna podpírá druhou? Nepřikazuje snad islám pomáhat bratru, když je mu ukřivděno? Krev Palestince je stejně teplá a rudá, jako krev jakéhokoli jiného Araba či všech ostatních muslimů. Palestinec uctívá Alláha Jediného jako my, čte Korán jako my, dodržuje stejnou víru jako my. Je naším bratrem.
To je poselství, které následujeme. Poselství jednoty, svornosti a bratrství, určené Božím zjevením: Pomněte dobrodiní Božího k vám, když byli jste nepřáteli a On opět sblížil srdce vaše a stali jste se – díky milosti Jeho – bratry (Álu ‘Imrán:103)
Posel Boží  صل الله عليه وسلم odpověděl na otázku Abú Músá al-Aš’arího, kdo je nejlepším muslimem, slovy: “Ten, od jehož ruky i jazyka jsou v bezpečí ostatní muslimové.
A Anas vyprávěl slova Posla  صل الله عليه وسلم: “Nikdo z vás nebude pravým věřícím, dokud nebude přát svému bratru to, co přeje sobě.” Oba podle Buchárího.
 
Podporujeme ty, kteří bojují za jeho svobodu! Sewbán vypráví, že Posel Boží  صل الله عليه وسلم řekl: “Bez ustání, až do Dne Soudu, bude mezi mými následovníky skupina lidí, kteří se budou zasazuovat o pravdu. Neublíží jim ten, kdo je opustí. Budou takoví, dokud nepřijde Boží nařízení.” A Sa’ad ibn Abí Wekkás ve svém podání upřesnil, že jde právě o obyvatele Šámu – tj. historické oblasti Velké Sýrie, kam mimo jiné spadá i Palestina. Hadís zaznamenal Muslim.
Palestinští i mnozí jiní muslimové bojují za islám a za islámské zřízení a v tomto boji jsou ochotni i krvácet, uhořet a zemřít. Avšak Bůh říká: A nepokládej ty, kdož na stezce Boží byli zabiti, za mrtvé! Naopak, oni jsou živí a u Pána svého odměnu svou užívají (Álu ‘Imrán:69) Bože, přijmi naše šehídy. Ámín! Tito šehídi a jejich následovníci si uvědomují, že náboženství a systém islámu je nadřazen lživým kultům materializmu a demokracie.
 
Vyzýváme muslimy v této zemi i v zahraničí aby věděli, kde stojí a stát mají. A byli pamětlivi slov Božích: Nebudou s tebou spokojeni ani židé, ani křesťané, pokud nebudeš následovat náboženství jejich. Rci: “Vedení Boží je jediné správné vedení!” Budeš-li však následovat učení jejich scestná poté, co dostalo se ti vědění, nenalezneš pak proti Bohu ani ochránce, ani pomocníka žádného. (Bekara:120) Tato slova jsou původně určena Poslu صل الله عليه وسلم a jako úmluva také všem jeho následovníkům. Znamenají zřeknutí se nevěřících včetně lidu knihy, odvržení jejich bludů a zákaz napodobovat je a paktovat se s nimi. Bůh též zjevil ve stejném kontextu: Vy, kteří věříte! Neberte si nevěřící za blízké druhy místo věřících! Chcete snad proti sobě dát Bohu oprávnění zjevné? (Nisá:144) Vy, kteří věříte! Neberte si židy a křesťany jako blízké druhy, neboť oni se druží navzájem. (Máida:51)Tímto je zakázán každý typ loajality, náklonnosti, protěžování jich a spojenectví s nimi proti muslimům.
Není zakázáno prokazovat vůči těm z nich, kteří nebrojí proti muslimům, slušné a korektní vztahy vzájemného respektu, což je naopak povinnost daná Koránem i sunnou.
 
Bratři a sestry, nezapomeňme na Palestinu, můžeme být dalšími na řadě.
 
Pokrytcům, jež by nedbali výše uvedených slov budiž řečeno: Kdokoliv z vás se s nimi spojí, ten stane se jedním z nich a Bůh věru nepovede lid nespravedlivý. (Máida:51)  Ibn Kesír popisuje vnitřní stav toho, kdo se tohoto dopustí: “V nich je podezření, pochybnost a pokrytectví. Oni pospíchají k nim, aby přijali jejich lásku a záštitu, neboť se bojí, že nevěřící zvítězí nad věřícími, aby takto získali nějaký užitek a ochranu od strany židů a křesťanů.” A pokrytci budou v nejnižším stupni pekla podle podání Ibn Abbásova a budou “zavřeni do rakví ohnivých v pekle nejhlubším,” jak praví Ibn Mes’úd v podání zaznamenaném Ibn Abí Hátimem.
Říká Nejvyšší: Pokrytci se snaží oklamat Boha, ale On oklame je. (Nisá´:142)
Posel صل الله عليه وسلم řekl v obecně přijímaném hadísu: Jsou tři znamení pokrytce: Mluví-li, pak lže, slíbí-li něco, svůj slib poruší, a byla-li v něj vložena důvěra, zradí.
A běda těm, kteří potom po boku nevěřících vytáhnou do boje proti muslimům. Zříkáme se jich! Řekl Posel Boží صل الله عليه وسلم : “Kdo na nás vytáhne zbraň, není z nás.” Zaznamenal imám Málik v Muwetta’u od Ibn Omara. Bůh proklej každého, kdo tak učiní.
 

Vytáhněme tedy v boj! Vždyť náš boj nutně neznamená krev ani pušku. Připojme se i my tím, že:

1. Sami budeme následovat cestu vytčenou Bohem, Poslem صل الله عليه وسلم a našimi selef a půjdeme příkladem ryzího a ctnostného islámského života pro svou rodinu, přátele, spolupracovníky, okolí i společnost.
2. Budeme soustavně pracovat pro dobro palestinského národa i všech muslimů, účastnit se stávek, demonstrací a manifestací podpory a solidarity s trpícím palestinským národem. Budeme hovořit o těchto problémech mezi sebou i v médiích, zaujmeme jasné a objektivní stanovisko a budeme přesvědčovat o něm ty nerozhodnuté. Ti z nás, kteří mají popularitu a publicitu, by měli otevřeně vyjádřit podporu obyvatelům Palestiny a těm, kteří bojují proti zločinecké ideologii sionizmu.
3. Svou bolest a svůj vztek přetransformujeme do děl a uměleckých projevů, o které obohatíme své okolí, ať již v poezii, próze, či mediálním světě.
4. Budeme bojkotovat veškeré produkty a instituce podporující sionizmus, doma i v zahraničí.
 
Žijme pro pravdu, bojujme za ni a umírejme za ni. Podle sahíh hadísu zaznamenaném al-Hakímem v Mustedreku od Ibn Abbáse říká Posel صل الله عليه وسلم : “Nejvybranějším šehídem je Hamza ibn Abdulmuttelib a pak každý, kdo přijde k vladaři a povzbudí jej, aby činil dobro a aby se vystříhal zlého a vladař jej zahubí.” Bratři a sestry, bojujte, pracujte a zasazujte se o pravdu a o víru islámu, aby byla tím nejvyšším.
 
Pokud nesouhlasíte se sionistickou politikou v Palestině a s aktuálním děním okolo al-Aksá, sdělte svůj protestní nespouhlas přímo ambasádě sionistů v Praze:

Nakonec připojujeme prosbu: Alláhumma, ulev nám od útisku a útlaku! Pomož nám v boji proti našemu nepříteli! Sjednoť naše řady a rozptyl jejich hordy! Přijmi naše šehídy, uzdrav naše raněné a střež naše rodiny! Dej ummě svého miláčka Muhammeda صل الله عليه وسلم vítězství nad všemi, kteří odporují Tvé pravdě a Tebou určenému náboženství! Ámín