O tísni v srdci

Logo XXL

بسم الله الرحمان الرحيم

بسم الله الرحمان الرحيم

Chvála Alláhu dž.š., jen Jeho uctíváme, o pomoc a o správné vedení žádáme. Kdo veden je Alláhem, nebude nikým sveden z cesty a bloudícího nevyvede nikdo, než On. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صل الله هليه وسلم je jeho Služebník a Posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Bůh žehnej jemu, jeho rodu, společníkům, pravověrným chalífům a všem jeho následovníkům. Připomínejme si bohabojnost, dodržujme všechny příkazy naší víry a jděme přímo. Alláh dž.š. zjevil nejlepším slovem (ve významu): Vy, kteří jste uvěřli, bojte se Boha skutečnou bohabojností a neumírejte jinak, než jako muslimové (Álu ‘Imrán:102). A nejlepším vedením je Muhammedovo صل الله هليه وسلم, jenž pravil: „Nejhorší věcí jsou novoty ve víře a každá novota ve víře je zhoubná inovace, každá zhoubná inovace je bludem a každý blud je v ohni.

A potom, milí bratři a sestry, shromáždění Pátku! Pomněte slov Božího Posla صل الله هليه وسلم: „Kdo učiní starost o sebe jedinou svou starostí, toho Bůh zaštítí před starostmi tohoto světa. A čí se starosti rozdělí, pak bude jedno, na kterém díle země ztroskotá.“ Podle al-Hakíma. A také: „Osvoboďte se od vezdejších starostí, jak jen můžete, neboť ten, kdo se probudí a jeho jedinou starostí je pozemský svět, jeho chudoba bude postavena před jeho oči, bude rozerván starostmi a z tohoto světa obdrží jen to, nač sám dosáhne.“ Podle Bejhekího. Zjevil Alláh dž.š.: Koho Bůh chce vést cestou správnou, tomu otevře hruď pro islám; tomu, komu chce dát zbloudit, tomu zúží a uzavře hruď, jako by měl stoupat k nebi. A takto Bůh dává pocítit hněv svůj těm, kdož neuvěřili. (An’ám:125) Abú Málik říká o otevření hrudi: „dá mu světlo ve své víře, dá mu přijmout islám a zcela se mu podvolit“ a Ibn Abbás o jejím zúžení a uzavření: „Jakoby je učinil železným okovem na kopí.“ Ibn Kesír komentujíce stejná slova: „Takto Bůh učiní jeho srdce stísněným a plným těžkostí, též dá, aby šejtán zavládl jemu i těm ostatním, kteří stejně jako on odmítli víru v Boha a Jeho Posla صل الله هليه وسلم, dá šejtánu svést je a odvrátit z cesty Boží.“ Ibn Džerír zaznamenal hadís hasan od Ibn Mes’úda: „Pravil Posel Boží صل الله هليه وسلم: „Koho si Bůh přeje uvést na správnou cestu, připraví jeho srdce pro islám.“ Zeptali se: „Jsou pro to nějaká znamení, ó Posle Boží?“ „Vyhýbání se tomuto světu, touha po světě onom a příprava na vlastní smrt dříve než tato přijde,“ odpověděl on صل الله هليه وسلم.“ Řekl Ibn Abdulláh: „Být šťasten a tím být vděčen mi je dražší, než být vystaven pokušení a přetrpět, neboť pozice štěstí a dobra je bližší spáse. Proto volím vděk před trpělivostí, neboť trpělivost je stavem pokoušených.“ Věřící, Alláh dž.š. zjevil: a ty, kdož uvěřili a jichž srdce se uklidňují při vzpomínce na Boha – jak jinak, než vzpomínkou na Boha se mohou srdce uklidnit? (Ra’ad:28) „Posel Boží صل الله هليه وسلم pravil: „Nestane se, aby člověk zasažený nepříjemností, či smutkem, řekl: „Můj Bože, jsem Tvým služebníkem, synem Tvého služebníka a Tvé služebnice, můj osud je ve tvých rukou. O mně se provádí Tvé nařízení. Tvůj rozsudek vůči mně je spravedlivý. Prosím Tě, každým Tvým jménem, kterým jsi sám Sebe nazval, nebo jsi zjevil ve Své Knize, nebo jsi je naučil některé z Tvých stvoření, nebo jsi je nechal pro Sebe, abys učinil Korán jarem mého srdce, světlostí mého zraku, leštidlem mého smutku a zahnáním mé starosti a utištění mého!“ aby mu Bůh neodstranil jeho starost, smutek a utištění a nahradil je radostí.“ Zaznamenali Ibn Hibbán, Ahmed a Bezzár od Ibn Mas’úda jako sahíh. Slova „učinit Korán jarem“ znamenají učinit pro naše srdce Korán tím, co je jaro pro přírodu, též učinit Korán pro nás drahým a významným, k recitaci, učení se ho, konání dle něj a rozjímání nad ním. Slova „světlem mého zraku“ znamenají učinit Korán tím, kdo bude řešit naše starosti a nepříjemnosti, jako lék, kterým se léčí nemoci a pomocí kterého se tělu navrací čilost a vitalita a učinit Korán leštidlem k očištění srdce, stejně jako leštidlo čistí od rzi. Zikr je dobrodiním vůči nám a zbraní vůči šejtánu. Zahání strach a rozptyluje obavy, je ochranou před zlem, před neštěstími, neduhy, zahání starosti a chmury. Posel صل الله هليه وسلم hledal u Alláha útočiště před neštěstími, smutkem, krutými ranami osudu i před pomstou nepřátel. Bůh řekl: „A věru k vám přijde ode Mne správné vedení.“ A ten, kdo následovat je bude, nezbloudí ani nebude nešťastný, (TáHá:123)Podle Ibn Abbáse „nezbloudí na tomto světě, následujíce Zjevení Boží a Jeho Posla صل الله هليه وسلم a ani nebude nešťastný na světě onom.“ Dále Bůh říká: zatímco ten, jenž odvrátí se od připomenutí Mého, život povede stísněný a v den zmrtvýchvstání vzkříšen bude Námi jako slepý (TáHá:124) Takový, dle Ibn Abbáse „bude mít život plný těžkostí, zažije utrpení v hrobě a zatracení na světě onom.“ Ibn Kesír vysvětluje formulaci „život povede stísněný“ jako: „Těžký život povede na tomto světě, neboť nebude uklidněn a širokého srdce. Srdce jeho bude stísněno v jeho bludu. Zatímco bude používat dobrodiní tohoto světa, jeho srdce nebude disponovat čistým přesvědčením a vedením. Pořád bude rozrušený, neklidný a pln pochybnosti a potom jej čeká trest v hrobě.“ Bezzár zaznamenal od Abú Hurejry komentář Proroka صل الله هليه وسلم: „Těžký život povede ten, o němž Bůh řekl, že na něj sešle devět a devadesát hadů, kteří budou ukusovat jeho maso až do Dne Soudu.
 
Milí bratři a sestry, Korán je lékem na všechny nemoci, duchovní, duševní i tělesné. Abú Hurejra vypráví slova Posla صل الله هليه وسلم: „Bůh neseslal jedinou nemoc, aniž by pro ni neseslal i lék.“ Podle Buchárího. Neexistuje jediná choroba, aniž by Korán neukázal na její příčinu, lék a záštitu před ní. Bůh říká: A sesíláme v Koránu to, co lékem je i milosrdenstvím pro věřící, však nespravedlivým to jen ztrátu zvětšuje. (Isrá´:82) Ibn Abbás vysvětluje tento lék jako „vedení ze zaslepenosti, objasnění nevíry, mnohobožství a pokrytectví.“ Ibn Kajjím ve svém díle Lékařství Posla صل الله هليه وسلم říká k tomuto verši: „Tento verš obzvláště poukazuje na druh, přírodu a účel Božího zjevení. Není směřován k tomu, aby rozdělil věřící a nevěřící, neboť v jiném verši říká Nejvyšší: Ó lidé, nyní vám přišlo od Pána vašeho varování a uzdravení toho, co v hrudích je skryto, i správné vedení a milosrdenství pro věřící. (Júnus:57) Proto je Korán dokonalý lék pro všechny bolesti srdce, těla, rozumu a univerzální lék a předpis pro všechna neštěstí na tomto světě a je též obranou před trestem za hříchy na světě budoucím.“ Je však nezbytné, aby dotyčný věřil v Korán, byl přesvědčen o Alláhu, věřil Mu a spoléhal na Něj. A to jsou vlastnosti, které jsou charakteristikami věřícího, zatímco nevěřící z nich nemá nic. Na tuto nesmírnou milost Boží, pro vlastní nespravedlnost a zatvrzelost, tedy nedosáhne. V souladu s tím říká Všemohoucí: Jak hnusný je obraz lidí, kteří znamení Naše za lež prohlásili – sami sobě tím ukřivdili. (A’ráf:177)
 
Alláhumma, utíkáme se k tobě před našimi starostmi, obavami, před smutkem, chmurami, těžkostmi a nesnázemi. Rozptyl je a učiň nás šťastnými a vděčnými, věru tys Nejštědřejší a Nejmocnější.