O tom, kdo se po Ramadánu navrátil ke hříchu

Logo XXL

OTÁZKA: Jaký je názor na někoho, kdo si řekne, že se přes Ramadán nebude dopouštět hříchu, například kouření nebo konzumace alkoholu, avšak má úmysl se k takovým zlozvykům po skončení posvátného měsíce zase vrátit?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Jaký je názor na někoho, kdo si řekne, že se přes Ramadán nebude dopouštět hříchu, například kouření nebo konzumace alkoholu, avšak má úmysl se k takovým zlozvykům po skončení posvátného měsíce zase vrátit?

ODPOVĚĎ:

Ten, koho úmysl je, že během Ramadánu nebo jiných mimořádně hodnotných období roku přestane dočasně hřešit či páchat nějaký konkrétní hřích, kterého se jinak vytrvale dopouští, s úmyslem, že se po uplynutí tohoto mimořádného období ke svému hříchu zase navrátí, se obecně počítá jako někdo, kdo s daným hříchem nepřestal a koná ho stále a nepočítá se mezi ty, kteří vykonali upřímné pokání.

Na tuto otázku odpověděl v souvislosti s příklady lidí, kteří jsou setrvalými hříšíky, Abu l-‘Abbás Ahmed Ibn Tejmíja těmito slovy:

Mezi setrvalé hříšníky se počítá i někdo, kdo má v úmyslu setrvale páchat hřích v jedněch obdobích, zatímco v jiných nikoli. Příkladem někoho takového je někdo, kdo se rozhodne zanechat neposlušnosti vůči Alláhu jen během měsíce Ramadánu, ale nikoli už v dalších měsících. Takového, přinejmenším, nemůžeme počítat mezi kajícníky.

Člověk, který se z úcty vůči Alláhu, Jeho Zákonu a jeho předpisům rozhodne vystříhat hříchu během měsíce Ramadánu je za své rozhodnutí, pokud bylo upřímné jen pro Alláha, za svou snahu vyhýbat se v daném období zákazům odměněn. Nicméně nelze ho považovat za kajícníka takového, kterému by byl jeho hřích kvůli jeho pokání odpuštěn. Není mu zcela odpuštěno a ani zcela nepatří k těm, kteří setrvale hřeší v absolutním smyslu tohoto slova.

Ti, které Ibn Mubárek popisuje jako setrvalé hříšníky, jsou tací, kteří od začátku měli úmysl se ke konzumaci zakázaných, opojných látek, po skončení výjimečných časů navrátit.  

Já (Ibn Tejmíja – pozn. překladu) říkám: Ten, kdo se dočasně během měsíce Ramadánu vzdal hřešení, avšak od začátku měl úmysl navrátit se k němu poté, až Ramadán skončí, patří rovněž k těm, již možno označit za setrvale hřešící.[1]

A Alláh ví nejlépe.

Odpovídal: Alí Větrovec

______________________________________________________________________________

[1] Viz Medžmú’u l-fetáwá, 10/743-744.