O užitku z poslušnosti Alláhu dž.š.

Logo XXL

 

 

بسم الله الرحمان الرحيم
Chvála Bohu, Jedinému, který nemá společníka, požehnání a mír Jeho Poslu صل الله عليه و سلم a též rodu Poslovu صل الله عليه و سلم, jeho společníkům, pravověrným chalífům a všem následovníkům jeho صل الله عليه و سلم cesty. Připomínejme si bohabojnost, dodržujme všechny příkazy naší víry a snažme se jít po přímé a správné stezce. Alláh dž.š. zjevil: Lidé, bojte se Pána svého, jenž stvořil vás z bytosti jediné a stvořil z ní manželku její a rozmnožil je oba v množství velké mužů i žen. A bojte se Boha, v Jehož jménu se vzájemně prosíte, a dbejte na pravidla o pokrevních svazcích, neboť Bůh zajisté nad vámi je pozorovatelem. (Nisá´:1). A Muhammed صل الله عليه و سلم, Posel a Služebník Boží, učil „Nejhorší věcí jsou novoty ve víře a každá novota ve víře je zhoubná inovace, každá zhoubná inovace je bludem a každý blud je v ohni. (pekelném)
 
Slaven budiž Ten, který seslal nejlepšími slovy (s významem): Poslouchejte Boha a poslouchejte posla a mějte se na pozoru! (Máida:92) Požehnání a mír předáku a pečeti všech proroků صل الله عليه و سلم, jenž radil Abú Amrovi: Řekni: „Uvěřil jsem v Alláha;“ a pak buď vytrvalý. A Boží spokojenost, milost a odměna s těmi, kteří poslouchali příkazů Boha a Jeho Posla صل الله عليه و سلم, o nichž hovoří následující koránský verš: A bylo jejich řečí pouze to, že řekli: „Pane náš, odpusť nám hříchy naše i přehánění naše v naší věci! Upevni paty naše a poskytni nám pomoc vítěznou proti lidu nevěřícímu!“ (Álu ’Imrán:147) Abú Dardá ve vyprávění dle Buchárího dodává: Jděte v boj pouze vašimi skutky. Tedy konejte s upřímným zanícením veškeré způsoby dobročinnosti, uctívání a všechny činy Alláhem oblíbené, v souladu s Jeho zjeveným Zákonem a zvyklostí Jeho Posla صل الله عليه و سلم. Přibližujte se k Alláhu všemi záslužnými činy, ať již povinnými či doporučovanými. Abú Hurejra vyprávěl, že Posel Boží صل الله عليه و سلم řekl:Alláh mocný a vznešený pravil: „Kdo stane proti jednomu z mých blízkých – tomu jsem Já vyhlásil válku. Můj služebník se mi nepřibližuje s ničím, co miluji víc než to co jsem mu uložil za povinnost. Tak dlouho můj služebník se ke mně přibližuje dobrovolnými modlitbami až jej budu milovat. A když ho budu milovat, jsem jeho sluchem , kterým slyší, jeho zrakem, kterým vidí, jeho rukou, kterou udeří, jeho nohou , kterou chodí. Když se mne bude ptát, tak mu dám a když mne žádá o pomoc, tak mu pomohu. Podle Buchárího. Abú Sulejmán Dárání, učenec a Bohu blízký zbožný muž, říkával: Kdo činí dobro ve dne, bude uchráněn v noci a kdo činí dobro v noci, bude uchráněn za dne. Věz, že poslušnost Bohu je nejdůležitějším předpokladem úspěchu v tomto i na onom světě. Bůh spojil tento úspěch vždy s nějakým konáním, jako ve verších: Vy, kteří věříte! Klaňte se, padejte na zem a uctívejte Pána svého! Konejte dobré, snad budete úspěšní! (Hadž:77) Vy, kteří věříte! Buďte neochvějní a povzbuzujte se k neochvějnosti! Buďte pevní a bojte se Boha – snad budete úspěšní! (Álu ‘Imrán:200) Vy, kteří věříte! Bojte se Boha a hledejte způsob, jímž byste se k Němu přiblížili! A bojujte usilovně na Jeho cestě – snad budete úspěšní! (Máida:35) Dále Alláh ve Své knize postavil do kontrastu věřící, kteří Jej vzpomínají s nevěřícími a těmi, kteří se od vzpomínání Jeho odvracejí. První zahrnuje chválou a pokojem: a ty, kdož uvěřili a jichž srdce se uklidňují při vzpomínce na Boha – jak jinak, než vzpomínkou na Boha se mohou srdce uklidnit? – (Ra’ad:28) a druhým oznamuje žalostnou budoucnost: zatímco ten, jenž odvrátí se od připomenutí Mého, život povede stísněný a v den zmrtvýchvstání vzkříšen bude Námi jako slepý (TáHá:124) Odměnou v životě tomto je tedy poslušným klidný a pokojný život v Boží lásce, bez neodbytných starostí a těžkostí, bez pachtění se za pomíjivými věcmi. Chrání je před zlem jich samých i před zlem konaným vůči nim. Jejich poslušnost odměňuje harmonií a bezpečím před těmi, kteří by se jim chtěli mstít. Protože je Alláh chrání, aby někomu neuškodili, nebude na nich nikdo vymáhat své porušené nároky. A protože jsou Bohu blízcí, jejich nepřátelé jsou i Jeho nepřáteli. Jakýkoli jejich úklad je pak pro tyto věřící pouze zkouškou k posílení jejich přesvědčení a příležitostí pro jejich oběti, milosrdenstvím a dobrodiním, skrze které se mohou zbavovat svých hříchů a nabývat odměny. Neboť jim jejich Pán, Ochránce a Blízký Druh přikázal neochvějnost, odhodlání a naději ve Svou podporu a odměnu. To že někdo nenásleduje cestu spásy je nijak nesvede od následování stezky přímé, ani v těžkých časech. Alláh řekl: Vy, kteří věříte! Za duše své jste sami odpovědni; neuškodí vám ten, kdo zbloudil, jste-li vy sami správnou cestou vedeni. K Bohu se všichni navrátíte a On vám již oznámí, co jste dělali. (Máida:105) Umejja eš-Še’bání vypráví: „Přišel jsem k Abú Sa’lebu el-Hušenímu a zeptal se: „Jak vykládáš tento verš?“ Řekl: „Při Bohu, ptal jsem se Posla صل الله عليه و سلم a ten mi odpověděl: „Nařizujte dobro a braňte zlu. Když zavládne lakomost, když se budou následovat tužby a každý bude spokojen jen se svým názorem, pak dej pozor na sebe a zanechej dav. Po vás nadejde čas trpělivosti, kdy ti, kteří se budou držet (islámu), jakoby se drželi žhavého uhlí. Ten, kdo bude v té době pracovat pro islám, bude odměněn jako padesát z vás. Podle Tirmizího. V životě budoucím budou pak tito uvedeni do zahrad ráje k věčné užívání v nich, ve shodě s verši: A vyjmeme z hrudí jejich nenávist veškerou a pod nimi řeky potekou – a budou říkat: „Chvála Bohu, jenž nás sem uvedl! My sami bychom nebyli nalezli správnou cestu, kdyby nás Bůh nebyl na ni zavedl; a přinesli nám poslové Pána našeho pravdu.“ A bude na ně zavoláno: „Ráj tento byl vám dán v dědictví za to, co jste konali.“ (A’ráf:43) Toto je ta zahrada, již dali jsme vám v dědictví za to, co konali jste dobrého (Zuchruf:72) Jezte a pijte ve zdraví v odměnu za to, co jste konali (Túr:19)
 
Milí bratři a sestry, setrvejte v poslušnosti vůči Bohu i v dnešní době rozvratu a pokušení. Dbejte všech jeho příkazů a nikterak nepřekračujte jím stanovené hranice. Mu’akkal bin Jessár vypráví, že Posel صل الله عليه و سلم pravil: Uctívání v časech rozvratu je jako hidžra se mnou. Podle Muslima. Abú Zarr vypráví, že Posel صل الله عليه و سلم pravil:Nepřehlížejte nic z dobrých činů, byť by to bylo, že střetneš svého bratra s veselou tváří.  Podle Muslima. Matka věřících Áiša vzpomíná na radu Posla Božího صل الله عليه و سلم: Áišo, nikdy nepodceňuj malé hříchy. I za ně se bude někdo před Alláhem dožadovat svého práva.  Podle Ahmeda.
 
Pane, učiň nás Svými poslušnými služebníky a chraň nás před zlem! Odpusť nám, našim předkům i našim dětem naše i jejich hříchy a pochybení a odměň naše i jejich upřímné konání nejlepší odměnou! Ámín!