Význam mešity

Logo XXL

 

 

بسم الله الرحمان الرحيم
Chvála Bohu, Jedinému bez společníků, požehnání a mír Jeho Poslu صل الله عليه و سلم, jeho rodu. společníkům, pravověrným chalífům a všem následovníkům jeho صل الله عليه و سلم cesty. Připomínejme si bohabojnost, dodržujme všechny příkazy naší víry a snažme se jít přímou stezkou. Alláh dž.š. zjevil (ve významu): Lidé, bojte se Pána svého, jenž stvořil vás z bytosti jediné a stvořil z ní manželku její a rozmnožil je oba v množství velké mužů i žen. A bojte se Boha, v Jehož jménu se vzájemně prosíte, a dbejte na pravidla o pokrevních svazcích, neboť Bůh zajisté nad vámi je pozorovatelem. (Nisá´:1) A Muhammed صل الله عليه و سلم, Posel a Služebník Boží, varoval Nejhorší věcí jsou novoty ve víře a každá novota ve víře je zhoubná inovace, každá zhoubná inovace je bludem a každý blud je v ohni.
 
(Následující kázání bylo 13. června 2008 předneseno v Brněnské mešitě.)
 
A potom, milí bratři a sestry! Shromáždění věřících v jednom z domů Božích! Alláh dž.š. řekl (ve významu): V domech, jež Alláh dovolil postavit a v nichž se vzpomíná jména Jeho, slaví Ho ráno i večer muži, které ani obchod, ani prodej nezláká od vzýváni Alláha, od dodržováni modlitby a od dávání almužen, a ti obávají se dne, kdy srdce i zraky se budou obracet, aby je Alláh odměnil za to, co vykonali dobrého, a aby to rozmnožil z laskavosti Své. A Alláh uštědřuje, komu chce, aniž počítá. (Núr:37-38) Vězte, že každá mešita je domem Božím. Nemá sloužit výhradně k uctívání, nýbrž má být ústřední budovou pro muslimskou komunitu – také školou, sněmovnou atd. Tím spíše pro nás zde, ve společnosti nevěřících. Muslim zaznamenal od Abú Hurejry, že Posel صل الله عليه و سلم řekl: Alláhu jsou nejdražšími místy mešity a nejodpornější jsou mu tržnice.
Mešita má své právo, které je každý z nás povinen respektovat.Jaké je tedy právo mešit?
1.      Navštěvovat ji. Abú Hurejra vypráví od Posla صل الله عليه و سلم: Chcete, abych vám poradil co maže hříchy a pozvedává stupně?“ „Ano, Posle Boží“ řekli přítomní. Řekl: „Správně vykonaný abdest při obtížích, četné kroky k mešitám a vyčkávání z modlitby na modlitbu. To je pro vás ribát, to je pro vás ribát (tj. stráž na cestě Boží).“ Podle Muslima, Málika a jiných. Vykonávat povinné modlitby zde, což je potvrzená sunna pro muže. V obecně přijímaném hadíse od Ibn Omara Posel صل الله عليه و سلم říká: Společná modlitba sedmadvacetkrát lepší než modlitba samostatně vykonaná. A Abdulláh ibn Mes’úd připomíná, že částí správného vedení je také vykonávat společnou modlitbu. V době Prorokově  صل الله عليه و سلم se od společných modliteb zdržovali pouze pokrytci. Vykonávat zde páteční modlitbu, což je pro muže povinností. Známe ze sunny, že Posel صل الله عليه و سلم chtěl zapálit domy těch, kteří se nedostavili v pátek a upozornil, že kdo vynechá tři pátky po sobě, Alláh zapečetí jejich srdce a učiní je pokrytci. Pro ženy je naopak přednější modlitba v jejich domě, jako ulehčení pro ně a požehnání v místě, které jim Alláh a Jeho Posel صل الله عليه و سلم odkázal. Avšak nebraňte Božím služebnicím v návštěvě mešit jak přikazuje Posel صل الله عليه و سلم v hadíse od Abú Sálima zaznamenaném Nesáím. Zároveň imám Muslim zaznamenal, že Posel صل الله عليه و سلم zakázal ženám, jdou-li do mešity, používat voňavky.
2.  Při vstupu do mešity vkročit pravou nohou a říci: „bismilláhi, alláhuma gfirlí zunúbí we ftahlí abwábe r-rahmetik“, tj. “Ve jménu Božím, Bože můj odpusť mi a otevři mi brány svého milosrdenství.”
3.  Pomodlit se dvě rak’á tehíjetu l-mesdžid okamžitě po vstupu do mešity.
4.  Udržovat mešitu v čistotě a bránit čemukoli, co by mohlo poskvrnit čistotu mešity, z věcí nečistých, jako jsou moč, krev, atd. Neplivat v mešitě, neodkašlávat (směrem na kiblu), ani se na kiblu neotáčet nohama. Pokud spíme v mešitě, a to je povoleno jen s úmyslem pro i’tikáf (který je kdykoli během roku), nikoli jen tak, máme spát na nějaké podložce, z obavy, abychom nevědomky neznečistili mešitu.
5. Vejít do mešity řádně oblečen (tj. zakrýt svou nahotu). Nelehat si a nesedat způsobem, který je nemravný. Být upraven a nekonzumovat před vstupem do mešity aromatické potraviny jako cibule, česnek, nebo pažitka. Od Džábira se tradují Poslova صل الله عليه و سلم slova: Kdo bude jíst cibuli, česnek, nebo pažitku, nechť se nepřibližuje našim mešitám, neboť andělům vadí to, co vadí i lidem. Podle Muslima.
6.  Nezvyšovat svůj hlas v mešitě, nemluvit nemravně, neobchodovat v ní a neohlašovat v ní ztracenou věc nebo dobytče. Abú Hurejra vypráví od Posla صل الله عليه و سلم: „Slyšíte-li někoho hledat v mešitě ztracené zvíře, řekněte mu: Aby ti je Bůh nevrátil! Protože mešity nebyly postaveny za tím účelem.
7.  Nebudovat mešity a modlitebny nad hroby. Prorok صل الله عليه و سلم v mnoha hadísech ostře odsoudil praxi dřívějších národů stavět nad hroby chrámy anebo pohřbívat do chrámů. Je to cesta inovace, bludu a modloslužebnictví.
8.   Při odchodu z mešity vykročit levou nohou a říci: „bismilláhi, alláhuma gfirlí zunúbí we ftahlí abwábe fadlik“, tj. ” Ve jménu Božím, Bože můj odpusť mi a otevři mi brány své přízně”
 
Milí bratři a sestry! Tato mešita je jednou z pouhé dvojice mešit, které stojí v této zemi. Je nám všem závazkem a proto se o ni starejme, pomáhejme těm, kteří se o ni starají a zvelebme ji svými dobrými skutky. Buďte vděčni lidem, kteří dopomohli k výstavbě této mešity. Podle obecně přijímaného hadísu Osmán poté, co dostavěl mešitu Posla Božího صل الله عليه و سلم, řekl: „Přeháněli jste v tom, neboť já jsem slyšel Posla صل الله عليه و سلم když řekl: Kdo zbuduje mešitu, hledaje tím Boží spokojenost, tomu Bůh postaví dům v ráji.“ Přikazujme vhodné a zakazujme zavrženíhodné, s uměřeností, jemností a pochopením. Imám Muslim zaznamenal od Anase ibn Málika následující slova: “Jednou jsme seděli s Poslem Božím صل الله عليه و سلم, když najednou přišel nějaký beduín a začal močit v mešitě. Druhové Posla na něj odpověděli křikem a Posel صل الله عليه و سلم tehdy řekl: „Nechte ho a nepřerušujte.“ Přestali si ho tedy všímat a on dokončil svou potřebu. Potom si ho Posel صل الله عليه و سلم zavolal a řekl mu: „Není dovoleno poskvrnit tyto mešity močí a jinými nečistotami. Mešity jsou, aby se v nich vzpomínalo a velebilo jméno Boží, konala modlitba a recitoval Korán.“ Potom nařídil jednomu člověku, aby donesl vědro vody a vylil je na tom místě.” Snažme se tedy, aby každá cihla této mešity v soudný den svědčila pro nás a nikoli proti nám.
 
Prosíme Alláha dž.š., Pána této mešity, aby ji chránil a rozvíjel, aby požehnal všem, kteří s ní spojili svá srdce. Prosíme jej, aby ji učinil důvodem našeho vstupu do ráje a utíkáme se před zlem křivdy a lhostejnosti vůči nejen naší mešitě, ale i celému našemu společenství zde i ve světě. Ámín