O vzpomínání smrti

Logo XXL

 

بسم الله الرحمان الرحيم


 

بسم الله الرحمان الرحيم

Chvála Bohu, Pánu světů, jen Jeho uctíváme a jen Jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Koho Bůh správně povede, nebude nikým sveden z cesty a kdo bloudí, nenalezne jiného vedení než Božího. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed, mír a požehnání s ním, je jeho Služebník a Posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Nechť Bůh žehná jemu, jeho rodině, jeho společníkům, pravověrným chalífům po něm a všem jeho následovníkům. Připomínejme si, abychom byli co nejvíce bohabojní, abychom dodržovali všechny pilíře islámu a snažili se jít po přímé a správné cestě. Nejlepším slovem věru je slovo Boží: Vy, kteří věříte! Bojte se Boha bázní, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, než když jste se do vůle Jeho odevzdali! (Álu ‘Imán:102). A nejlepším vedením je vedení Muhammeda صل الله عليه و سلم, jenž řekl: “Nejhorší věcí jsou věci nově vnesené a každá novota ve víře je zhoubná inovace, každá zhoubná inovace je bludem a každý blud je v ohni.

A potom, milí bratři a milé sestry, Blahoslavený a Velebený Bůh, Pán všech světů a bytostí, je Stvořitelem a Dárcem života i smrti. Ten, jenž praví (ve významu): On život i smrt dává a k Němu budete navráceni. (Júnus:56) jenž stvořil smrt i život (Mulk:2) Každý den jsme zaneprázdněni tímto světem a konfrontováni se všudypřítomným kultem mladosti a života. A jaksi nám uniká druhá strana věci – smrt a to co následuje po ní. Tirmizí zaznamenal od chalífy Omar ibn al-Chattába slova Posla, mír a požehnání s ním: “Co nejvíce si připomínejte to, co vám ruší veškerou slast.Zeptali se: “A co je to, ó Posle Boží?” “To je smrt,” odpověděl , mír a požehnání s ním. Alláh dž.š. zjevil: Každá duše okusí smrti (Álu ‘Imrán:186) Všichni, kdož na zemi jsou, dočkají se konce svého a zůstane jen tvář Pána tvého, majestátnosti a velkomyslnosti plného. (Rahmán:26-27) Alláh dž.š. řekl Ibráhímovi a.s.: “Můj příteli, jak jsi našel smrt?” řekl Ibráhím: “Jakoby horký trn byl vnesen mezi měkkou vlnu.” A řekl mu Alláh vznešený: ‘A to jsme to tobě, Ibráhíme, ulehčovali.
Smrti se nevyhnul ani nejlepší ze všech stvoření, Posel Boží, Muhammed , mír a požehnání s ním. Buchárí zaznamenal od ‘Áiše následující hadís o událostech před jeho skonem: “Posel , mír a požehnání s ním, měl před sebou jednu nádobu s vodou, nořil do ní ruce a pak si s nimi potíral tváře, řka: “Není božstva kromě Boha, věru smrt má svou agonii.Poté napřáhl ruce a řekl: “Vznešenému Stvořiteli,” dokud z něj duše neodešla a ruce nepovadly.” Tirmizí vypráví od ‘Áiše sahíh hadís: “Nedoufám, že by kdokoliv mohl mít lehkou smrt, od doby, co jsem viděla tíhu skonu Božího Posla , mír a požehnání s ním.
Naši zbožní předkové si smrt připomínali a rozjímali o ní. Amru ibn al-Ás popsal svým dětem okamžiky vlastní smrti slovy: “Jakoby se nebe přimáčklo k zemi a já byl mezi nimi. A moje duše by se snažila vyjít otvorem velkým jako ucho jehly.” A chalífa Omar ibn Abdulazíz psal jednomu svému příteli: “Radím vám bát se Boha, stále si být vědomi jeho dohledu nad vámi. Zásobte se bohabojností a počestností, neboť jste v příbytku, který co nevidět propadne i se všemi svými obyvateli. A Bůh je Vlastníkem planiny dne soudu a všech jeho hrůz. Bude se vás tázat i na nejmenší drobnosti, které jste kdy učinili. Při Bohu, Jemu se obraťte, Boží služebníci! Nechť máte na paměti nevyhnutelnou smrt.
Tedy smrt, která se nevyhne nikomu, jejíž okamžik je nevratný, jejíž čas a místo je neznámé. Bůh řekl: Ať kdekoliv budete, smrt vás zastihne, i kdybyste byli ve věžích opevněných. (Nisá´:78)
Drazí! vězte, že po smrti není více dobrých skutků a ani pokání ze hříchů. Pospíchejte k dobru, dle hadísu “Neodvrhni z dobrého nic, i kdybys měl potkat svého bratra s veselou tváří”. Vyhněte se hříchu, i těm nejmenším: “Pozor na zanedbávané hříchy protože ty se na dotyčného nahromadí tak, až ho zahubí, jako muž který byl v pustině a přišel k lidem připravujícím. Každý z těch mužů donesl klacík, až nahromadili tolik, že rozdělali velký oheň a uvařili to co je v něm“. A Bůh přikázal svému Poslu, mír a požehnání s ním, řící: Rci: “Smrt, před níž prcháte, se s vámi věru setká! Potom budete navráceni k Tomu, jenž zná nepoznatelné i všeobecně známé, a On vás již poučí o všem, co jste dělali!” (Džumu’a:8) Před smrtí si jsou všichni rovni a po ní se dostane zasloužené odplaty každému popírači Boží zvěsti, každému zpupnému krutovládci, každému křivdícímu, hanebníku i hříšníku!
Milí bratři a milé sestry! Je tomu více než rok, co nás opustil, v úctyhodném věku 90 let, náš milovaný otec, pan prof. Muhammed Alí Šilhavý. Byl člověkem, který celý svůj život pracoval plným zápalem pro věc islámu. Byl milujícím mužem tolerance a porozumění, zakladatel a udržovatel moderní muslimské přítomnosti v této zemi. Prosíme Vznešeného Alláha, aby našemu bratru ulehčil, požehnal mu a odměnil ho nejkrásnější možnou odměnou, neboť je známo, že Bohu nejdražší služebníci jsou dlouho žijící a dobro konající. Bůh řekl v Koránu: Vy, kteří věříte! Bojte se Boha a mluvte slova přímá! Bůh pak pro vás zlepší skutky vaše a odpustí vám hříchy vaše. A kdo poslouchá Boha a posla Jeho, ten již dosáhl úspěchu nesmírného. (Ahzáb:70-71) Abú Hurejra vypráví, že Posel Boží, mír a požehnání s ním, pravil: “Pospěšte k dobrým skutkům, vždyť zbloudění je jako temná noc. Muž je zrána věřící, a navečer nevěřící. A zvečera je věřící a zrána nevěřící, prodává své náboženství za kousek tohoto světa.” A v hadísu zaznamenaném imámem Tirmizím říká: “Předejděte činy sedmero: Cožpak budete čekat na zapomínanou bídu, nekonečné bohatství, užírající nemoc, kotlající sešlost, připravenou smrt, očekávaného skrytého Antikrista nebo na onu Hodinu? Vždyť ona Hodina je nejstrašnější a nejvíce hořká.” Ovládněte tento nicotný a pomíjivý prostředek – vezdejší svět, naplňte zemi, po které chodíte svými dobrými činy. Nenechte se zaslepit a ovládnout jeho pozlátky. Konejte dobro a kajte se. Poučte se z rady chalífy Alího ibn Abí Táliba která zní: “Dnes je čas práce bez odměny a zítra bude čas odměny bez práce” a Prorokova, mír a požehnání s ním, druha Abdulláha ibn Omara: “Zvečera nehleď do jitra a zjitra nehleď do večera. Ber si ze svého zdraví pro nemoc a ze svého života pro smrt.

Prosíme Vznešeného a Všeslyšícího, Stvořitele a Uštědřovatele smrti i života, o dostatek času připravit se na nelehký okamžik smrti. Prosíme jej, aby přijal naše upřímné pokání a naše dobré činy. Prosíme Jej o ulehčení ve smrti, jako již ulehčil svým poslům, šehídům a dobrým lidem. Prosíme Jej, aby i naše oživení po smrti bylo v dobrém, s nadějí v dobro jeho odměny a spatření Jeho Tváře. Ámín!