O pravém důvodu ponížení muslimů

Logo XXL

بسم الله الرحمان الرحيم

بسم الله الرحمان الرحيم
Chvála Alláhu dž.š., Jedinému bez společníků, požehnání a mír Jeho Poslu صل الله عليه و سلم, jeho صل الله عليه و سلم rodu. společníkům, pravověrným chalífům a všem následovníkům jeho صل الله عليه و سلم cesty. Připomínejme si bohabojnost, dodržujme všechny příkazy naší víry a snažme se jít přímou stezkou. Alláh dž.š. zjevil (ve významu): Vy, kteří věříte! Bojte se Boha bázní, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, než když jste se do vůle Jeho odevzdali! (Nisá´:1) A Muhammed صل الله عليه و سلم Posel a Služebník Boží, varoval “Nejhorší věcí jsou novoty ve víře a každá novota ve víře je zhoubná inovace, každá zhoubná inovace je bludem a každý blud je v ohni.

A potom, slyšte! Tato umma vždy kolísala mezi silou a mocí na jedné straně a slabostí a ponížením na straně druhé. Vždy, když se pevně přimkla a držela se pravidel islámu svým slovem i činem, jeho skutečné věrouky a jeho postupu, jeho zákona i jeho morálky, pak vzkvétala. A pakliže se třeba jen malinko odchýlila od něj, tu přišel na ni trest v podobě těžkostí a nesnází. Alláh dž.š. říká (ve významu): Vy, kteří věříte! Pomůžete-li Bohu, On zajisté pomůže vám a upevní paty vaše! (Muhammed:7) a také: A Bůh vskutku pomůže těm, kdož pomáhají Jemu – a Bůh věru je silný, mocný. (Hadž:40) Muslimská umma rozlítila Nejvznešenějšího Alláha tím, že mu odmítla poslušnost a pokornost. Proto byla ztrestána řetězcem debaklů, nekončícího ponížení, ztrátou cti a důstojnosti. Zavládli v ní uzurpátoři a tyrani, kteří pro svůj osobní blahobyt prodali vážnost, čest a suverenitu islámského národa, neboť jim byla k ničemu a překážela jim v jejich sobecké honbě za hmotnými statky. Tím ummu, zbavenou síly a odhodlání, učinili slabou a mátožnou kořistí pro její nepřátele. Proto s ní mohou beztrestně manipulovat, vykořisťovat ji a okrádat, mohou napadat její krajiny a zmocňovat se jich, plenit je, zabíjet děti islámské ummy, chytat je a olupovat. Každá země má svůj osud a svou tragédii. Synové uprchlých jsou zabíjeni, jejich ženy ovdověly a děti osiřely. Tento náš osud je všem dobře znám. Neposlušnost a vzdor vůči Bohu se rozšířil mezi muslimy a to je nepochybně pravým důvodem situace, v jaké se dnes nacházíme. Bůh řekl: Což jste neřekli, když postihlo vás neštěstí poté, co sami jste dosáhli úspěchu dvojnásobného: “Odkud to přišlo?” Rci: “Od vás samých to přišlo!” A Bůh nade všemi věcmi je mocný. (Álu ‘Imrán:165) a také řekl: A nepostihne vás neštěstí žádné, leda za to, co ruce vaše si vysloužily (Šúrá:30) a toto je ten pravý důvod, Boží trest a msta za naši nepokornost a lhostejnost. On uvádí podobenství: zatímco ten, jenž odvrátí se od připomenutí Mého, život povede stísněný a v den zmrtvýchvstání vzkříšen bude Námi jako slepý a řekne: “Pane, proč jsi mne vzkřísil jako slepého, když dříve byl jsem vidoucí?” I odpoví Bůh: “Tak jako k tobě přicházela Naše znamení a tys na ně zapomněl, stejně tak jsi ty dnes zapomenut!” (Táhá:124-126) Jeho slova zní jasně: Kdo je nespravedlivější než ten, jenž – když připomínána jsou mu znamení Pána jeho – od nich se odvrátí? My věru se provinilým pomstíme. (Sedžda:22) a také: A kdo nespravedlivější je než ten, jenž při zmínce o znameních Pána svého se od nich odvrací a zapomíná na to, co ruce jeho předtím konaly? (Kehf:57) A buďte si jisti že výzva Poslaصل الله عليه و سلم se v tomto ohledu neliší. Pomněte ji, vždyť dle slov Božích: Neberte výzvu posla k vám tak, jako by to byla výzva jednoho z vás k druhému! (Núr:63)! Bratři a sestry! Posel صل الله عليه و سلم nás vyzývá k džihádu na cestě Boží, k náklonnosti k věřícím a k odvržení nevěřících. Posel Boží صل الله عليه و سلم řekl: “Nejcennější věcí je islám, jeho sloupem je modlitba a jeho vrcholem je džihád na cestě Boží.” Sahíh podle Tirmízího. Skrze svou prorockou předvídavost oznamuje: “Když získáte Persii a Byzanc, jakým národem pak budete?” “Budeme takoví, jak nám Alláh přikazuje,” odvětil Abdurrahmán bin Awf. Řekl Posel صل الله عليه و سلم: “Budete se předhánět jedni před druhými, budete jedni druhým závidět, kout pikle proti sobě, nebo se nenávidět, nebo ještě něco mimo toho. Pak vpadnete na domy muhádžirů a učiníte je jedny nad druhými (tj. rozvrátíte je).” Zaznamenal Muslim od Ibn Omara. Ahmed zaznamenal od téhož známý sahíh hadís: “Pokud se začnete zabývat obchodem, ve kterém je lichva, když popadnete ocasy vašich krav a spokojíte se zemědělstvím, když zanedbáte džihád na cestě Boží, pak na vás Bůh sešle ponížení a nesejme jej z vás, dokud se ke své víře nenavrátíte.” Ano, bratři a sestry, důvodem ponížení je zanechání džihádu na cestě Boží. Bůh řekl: Vy, kteří věříte! Co je s vámi, že když je vám řečeno: “Vytáhněte do boje na cestě Boží!”, jste jako přikováni k zemi? Což se vám líbí více život na tomto než na onom světě? Vždyť užívání života pozemského je nepatrné oproti užívání v životě budoucím! Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá trestem bolestným, vystřídá vás národem jiným a nebudete Mu moci v ničem uškodit, neboť Bůh je věru mocný nad každou věcí. (Tewba:38-39) Taberání zaznamenal od Abú Bekra hasan hadís: “Řekl Posel صل الله عليه و سلم: “Nikdy žádný z národů nezanechal džihádu, aniž by jej Alláh potom neztrestal.
Milí bratři a sestry, slyšte slova Boží: “Jsou-li vám vaši otcové, vaši synové, vaši bratři, vaše manželky, váš rod a jmění, které jste získali, a obchod, jehož úpadku se obáváte, a příbytky vaše, v nichž zalíbeni máte, milejší než Bůh a Jeho posel a ti, kdož na cestě Jeho bojují, tedy počkejte, až Bůh přijde se Svým rozhodnutím! A Bůh nevede cestou správnou lid hanebníků.” (Tewba:24) Důvodem našeho ponížení je upjatost k tomuto světu, neochota bojovat za islám a obětovat se pro něj. Ahmed a Abú Daúd zaznamenali od Sewbána: Řekl Posel Boží صل الله عليه و سلم: “Už se blíží den, kdy se na vás všechny národy sesypou jako na stůl obložený jídlem” A jeden se zeptal:”Což nás tehdy bude málo?” “Bude vás dost” řeklصل الله عليه و سلم. “Ale budete jako pěna na hladině prudké vody a Alláh odejme ze srdcí vašich nepřátel strach před vámi. A vhodí do vašich srdcí al-wahn ” A jeden se otázal:”A co je al-wahan, Posle Boží?” řekl صل الله عليه و سلمLáska k tomuto světu a odpor před smrtí.” Bůh říká: Poslouchejte Boha a posla Jeho a nehádejte se, abyste neztratili odvahu a neodvrátil se od vás vítr příznivý! Buďte trpěliví, neboť Bůh stojí na straně trpělivých! (Anfál:46). Nebudeme-li poslušni tohoto příkazu, nikdy koloběh ponížení nepřetneme. Proto se musíme sjednotit na cílech, směrnicích, věrouce a zákonu Koránu a Sunny, dbát na svou jednotnost, vzájemnou podporu a postavit se našim nepřátelům. Musíme odvrhnout veškeré jiné, lidské zákonodárství, koncepty nacionalizmu, socializmu, liberalizmu a demokracie. a nahradit je systémem islámským, který je systémem Božím a nepůsobí chyby a nedostatky jako systémy nedokonalé, které vymyslel omezený lidský rozum. Bůh říká jasně: Což ten, jenž klopýtá padaje na tvář svou, je veden lépe než ten, kdo vzpřímeně po stezce přímé kráčí? (Mulk:22). Věřící! Veškeré štěstí a důvěra se nalézá ve spoléhání se na Boha, pokornosti k Němu a v následování Proroka صل الله عليه و سلم a našich selef. Veškerý zmatek, nepořádek, opuštění a opovržení je následkem oponování tomuto vedení. Bůh řekl: a ty, kdož uvěřili a jichž srdce se uklidňují při vzpomínce na Boha – jak jinak, než vzpomínkou na Boha se mohou srdce uklidnit? (Ra’ad:28) A nám stačí Bůh, jak výtečný On je Ochránce!

Nejvznešenější, Nejsilnější a Spravedlivý Pane, podpoř na Své cestě slovo tewhídu a všechny, kdo za něj bojují a umírají. Sjednoť jejich řady a dej jim drtivé vítězství! Vrhni strach do srdcí jejich nepřátel, vojsk širku, rozpraš je a uštědři jim zdrcující porážku! Poniž je nejhlubším ponížením! Alláhumma, osvoboď naše zotročené a propůusť uvězněné, pomsti naše porobené, požehnej našim šehídům a dej nám vyjít z ponížení, skrze Tvou Sílu a Moc. Ty jsi Pomocník, Ty jsi Vládce a skrze Tebe bojujeme. Ámín.