Budoucnost patří islámu

Logo XXL

بسم الله الرحمان الرحيم

بسم الله الرحمان الرحيم

Chvála Bohu, jen Jeho uctíváme, o pomoc a o správné vedení žádáme. Bohem vedeného nikdo nesvede z cesty a bloudícího nevyvede nikdo, než Bůh. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného, bez společníka a dosvědčuji, že Muhammed صل الله عليه و سلم je jeho Služebník a Posel. Bůh žehnej jemu, jeho rodu, společníkům, pravověrným chalífům a všem jeho následovníkům. Připomínejme si bohabojnost, dodržujme všechny příkazy naší víry a snažme se jít po přímé a správné stezce. Alláh dž.š. zjevil nejlepším slovem: Vy, kteří věříte! Bojte se Boha bázní, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, než když jste se do vůle Jeho odevzdali! (Álu ‘Imán:102). A nejlepším vedením je vedení Muhammeda صل الله عليه و سلم, učícího, že “nejhorší věcí jsou novoty ve víře a každá novota ve víře je zhoubná inovace, každá zhoubná inovace je bludem a každý blud je v ohni

A potom, milí bratři a sestry v islámu! Pomněte slov Vznešeného Alláha (ve významu): Rádi by sfoukli světlo Boží ústy svými, avšak Bůh učiní světlo Své dokonalým, i když se to protiví nevěřícím. A On je ten, jenž seslal posla Svého se správným vedením i s náboženstvím pravdivým, aby zvítězilo nad všemi náboženstvími, i když se to protiví modloslužebníkům. (Saff:8-9) Imám a mufessir Ibn Kesír tento verš vykládá slovy: “Oni si přejí nepravdou utiskovat pravdu a tím připomínají toho, který se pokouší uhasit sluneční paprsky svými ústy. Stejně jako je nemožné tohle, je nemožné i to první.” Moc islámu přesáhne moc ostatních náboženství. Nebude kouta světa, kam nedosáhne poselství Muhammeda صل الله عليه و سلم ! Islám zavládne na podstatné části světa, i když nikdy nebude vládnout jednoznačně všude a i když nebudou všichni lidé muslimové. Sewbán vypráví, že Posel صل الله عليه و سلم pravil: “Věru, Alláh mi ve přiblížil zemi, tak že jsem viděl její východy a západy. A moc mé ummy dosáhne do krajů onoho dílu světa, který mi je přiblížen.” Podle Muslima. Ahmed ibn Hanbel zaznamenal ve svém Musnedu od Temíma ad-Dárího: “Slyšel jsem Posla صل الله عليه و سلم, jak pravil: “Tato věc (islám) dosáhne tam, kam dosáhne noc a den. Alláh nenechá jedinou chatrč z mazanice, nebo z kožešin, aniž by do ní nevešla tato víra, pozdvihujíce důstojného a ponižujíce přehlíženého. Důstojností pozdvihne Alláh islám a ponížením poníží nevíru.” Bará´a vypráví, že jak během Bitvy příkopu narazili na skálu, kterou nešlo krumpáči rozbít. “Postěžovali jsme si Poslu Božímu, mír s ním. Přišel a postavil se ke skále a zvolal: Ve jménu Božím! A s jedním máchnutím udeřil krumpáčem do skály a zvolal: Alláhu akbar! Kus skály odpadl. Posel Božíصل الله عليه و سلم řekl: “Dostalo mi se klíčů Šámu, při Bohu, vidím teď jeho červené dvorce!” Pak se rozmáchl podruhé a udeřil. Odpadl druhý kus a on řekl: “Alláhu akbar! Osvojím Perzii, při Bohu, vidím její bílé dvorce, náměstí a tržiště, teď!” Pak udeřil ještě potřetí, stěna se rozsypala a on pravil: Ve jménu Božím! Dostalo se mi klíčů Jemenu. Vidím odsud z mého místa brány San’á!” Podle Muslima. Učenec islámu ad-Dejlemí ve své knize al-‘Amelu l-džemá’í uvádí: “Islám je Boží víra a Bůh garantuje její zachování, vítězství a převahu nad ostatními náboženstvími. Vznešený říká: Vy, kteří věříte! Kdo z vás se odřekne náboženství svého … A Bůh přivede lidi, které bude milovat a kteří budou milovat Jeho a kteří budou pokorní vůči věřícím a přísní vůči nevěřícím, budou bojovat na cestě Boží a nebudou se bát výčitek nikoho. A toto je laskavost Boží a On ji uštědřuje, komu chce, a Bůh je velkorysý, vševědoucí. (Máida:54) A obrátíte-li se zády tedy On vás vystřídá lidem jiným, jenž vám nebude podoben. (Muhammed:38) Poslové se nikdy nebáli o Boží víru. Ani v jediné bitvě s nepřáteli, kromě bitvy u Bedru, která byla první válkou v dějinách od posledního poselství. Muslimové tehdy nebyli dostatečně silnými a početnými a nepřátelé z řad modloslužebníků, židů a pokrytců na ně líčili lsti. V takovém prostředí, plném strachu, hovořil Posel Boží صل الله عليه و سلم: “Alláhumma, zničíš-li tuto skupinu nositelů islámu, nebudeš již na zemi uctíván!Od Omara zaznamenal Muslim. Podruhé se to neopakovalo. A jak by také mohlo, když Bůh Svému Poslu صل الله عليه و سلم splnil daný slib: Však toto shromáždění na útěk bude obráceno a zády se otočí. (Kamar:45) Nakolik jen nepřátelé po této bitvě šíleli běsem! Kolik jen léček nastražili proti islámu a na jak jen, v každý čas a na každém místě, proti němu bojovali. Všechny tyto snahy ztroskotaly a oni jsou poraženi, díky Alláhu, Který si přál a nadále si i přeje pro svou víru věčnost, i když tím nevěřící, zatvrzelí a následovníci tužeb opovrhují. Říkáme tedy každému společenství na základech výzvy k Boží víře: Nebojte se o islám! Nemyslete si, že zachování a přežití islámu závisí na vašem zachování a přežití! Někteří se při úderech, zákazech a neexistenci vůdců strachují o islám. Tato obava je nutí k tomu, aby změnili některá stanoviska a záměrně odmítli pravdu, s výmluvou zachování islámu. To je zcela špatné chápání cílů islámu. Kolik jen společností, sdružení a hnutí bylo vystaveno útokům a kolik vážených islámských osobností opustilo tento svět a – islám opět povstal! V každém okamžiku Bůh oživuje v srdcích lidí islám. Chvála Vznešenému Alláhu, vždy existuje někdo, kdo obnoví boj za islám a ummě obnoví otázky víry a naděje ve vítězství této víry opět ožívá. Bůh dává, aby se léčky nepřátel islámu opět vrátili, jako bumerang, na ně. Šťastný je ten muslim, který obětuje svůj majetek a svůj život kvůli Bohu. Ten, který se zřekne úsilí pro věc islámu, sám sebe vede v propast. A odměna jeho u Boha propadá. Islám je pod Boží záštitou a garancí: Tak Bůh vítězně dovršuje dílo Své, ale většina lidí to neví. (Júsuf:21)”
Milí bratři a sestry! Islám je jediná cesta ke spáse. Bůh řekl: Kdo touží po jiném náboženství než po islámu , nebude to od něho přijato a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí. (Álu ‘Imrán:85) Islám je jedinou pravdou, jediným zákonem a jediným řešením všech problémů lidstva. Není kultury, humanity, ani civilizace, kromě islámské. Věz, bratře a sestro, že pravda zvítězí nad lží, byť by tato byla prosazována největším počtem lidí s největší dřinou a nasazením veškerých financí, ba i nejsilnějšími armádami a zbraněmi. Bůh říká: Ti, kdož nevěří, rozdávají své jmění, aby odvraceli jiné z cesty Boží; a až je úplně rozdají, zbude jim jen zármutek a potom budou poraženi. A ti, kdož neuvěřili, budou v pekle shromážděni, (Anfal:36) Říká imám Ibn Tejmíja, velký učenec a obnovitel islámu ve své době: “Alláh seslal Svého Posla صل الله عليه و سلم Muhammeda s nejlepším vedením a zákonem. Zjevil mu nejlepší Knihu, poslal je nejlepší ummě, která se kdy mezi lidmi objevila. Tak jim dovršil jejich víru a naplnil nad nimi své dobrodiní. Zakázal ráj každému, kromě těch, kteří uvěří v něj a v to, s čím přišel. Bůh nepřijme nic kromě islámu se kterým přišel Muhammed. A bude-li někdo hledat něco jiného mimo něj, nebude to od něj přijato a v životě budoucím bude z těch, kteří ztroskotali.” A jeho žák, imám Ibn Kajjim, k tomu dodává: “Ó ty, který sis vybral nějakou jinou cestu vedle této, a nějakou jinou stranu vedle strany Posla صل الله عليه و سلم, seznáš, v jakém budeš postavení v Den Shromáždění.

Pane náš, nedej odchýlit našim srdcím poté, co jsi nás uvedl na správnou cestu! Dej ať jsme to my, kdo bude svědkem vítězného tažení islámu a hlubokého ponížení nevíry! A chraň nás, abychom se nestali těmi, kteří zklamou, budou vyhlazeni a potrestáni.

Nejvznešenější Bože, požehnej tomuto shromáždění a sešli svou ochranu, odměnu a dobrodiní na všechny hledače znalosti a následovníky Tvé Knihy a Tvého Posla صل الله عليه و سلم !