O dobrém konci pro věřící

Logo XXL

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

Chvála Alláhu dž.š., jen Jeho uctíváme, o pomoc a o správné vedení žádáme. Koho vede Bůh, toho nikdo nesvede a bloudícího nevyvede nikdo, než On. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného, bez společníka a dosvědčuji, že Muhammed صل الله عليه و سلم je Jeho Služebník a Posel. Bůh žehnej Jemu, jeho rodině, pravověrným chalífům, jeho společníkům a následovníkům. Připomínejme si bohabojnost, dodržujme všechny příkazynaší víry a jděme přímo! Alláh dž.š. zjevil (ve významu): Vy, kteří věříte! Bojte se Boha bázní, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, než když jste se do vůle Jeho odevzdali! (Álu ‘Imán:102). A Muhammed صل الله عليه و سلم řekl: “Věru nejlepší je slovo Boží, nejlepším vedením je vedení Muhammeda a nejhorší věcí jsou novoty ve víře, každá novota ve víře je zhoubná inovace, každá zhoubná inovace je bludem a každý blud je v ohni.

A potom, milí bratři a sestry v islámu! Vidíme kolem sebe na první pohled přetěžkou situaci, do které upadla naše umma, těžkosti a starosti, zjevné i skryté, které ji tíží jako celek a i každého z nás, jejích členů, jako jednotlivce. Nepřátelé islámu spolu s pokrytci a odpadlíky z tábora muslimů drancují výsadní muslimská území, pošlapávají lidskou důstojnost a lidská práva jejich obyvatel, ačkoli se oni sami staví jejich ochránci. Vnášejí chaos a pokušení mezi muslimy, ačkoli oni u sebe prosazují pevný řád a pořádek. Snaží se očernit obraz islámu a odvrátit následovníky Muhammeda ibn Abdulláha صل الله عليه و سلم, miláčka Božího a nejlepšího člověka všech dob, od jeho odkazu, aktuálního i dnes, zatímco oni sami urputně hledají, čím se zaštítit, na čem se sjednotit a co si vzít jako praporec. Proto dnes připomeneme jednu ze známých Božích zvyklostí. Věru je Alláh dž.š. Dokonalý a Dobrý! Spravedlivý a Láskyplný! Proto i Jeho zvyk je dalek všeho negativního. Vězte, že dobrý konec náleží věřícím! Bohabojní uspějí! Uctívající a prosící dosáhnou toho, oč žádali! A pro ty, kteří se budou vzpouzet Božímu zákonu, budou křivdit Jeho milovaným a bláhově se postaví do cesty Jeho plánům není nic než opovržení, zatracení, hanebný konec a věčný život v mukách. Bůh připomíná: Kolik pokolení před nimi jsme již zahubili! Můžeš snad jediného z nich ucítit či šepotu jejich naslouchat? (Marjam:98) a také: Což Jemu nenáleží stvoření a rozkazování? Požehnán buď Bůh, Pán lidstva veškerého! (A’ráf:54) Budou li věřící poslušni Jeho příkazů a budou-li Jej poslušně uctívat, tehdy uspějí: A vnukli jsme Mojžíšovi a bratru jeho: “Založte pro lid svůj v Egyptě příbytky a učiňte domy své qiblou a dodržujte modlitbu; a oznam věřícím zvěst radostnou!” (Júnus:87) Každého, kdo bude odporovat Božímu zákonu, nemine trest, stejně jako rozvraceče a zhýralce lidu Lotova: A seslali jsme na ně déšť – a pohleď, jaký byl konec provinilců! (A’ráf:84) Vy, kdož odporujete Pravdě! Bojte se prosby správně vedených: Pravil Mojžíš: “Pane náš, Tys dal Faraónovi a velmožům jeho lesk a bohatství v životě pozemském, aby, Pane náš, sváděli z cesty Tvé. Pane náš, znič bohatství jejich a zatvrď srdce jejich a nechť neuvěří, pokud nespatří trest bolestný!” (Júnus:88) Vysvětluje Ibn Kesír: “Tato prosba Músáa byla odrazem jeho hněvu vůči Faraónovi a jeho pohlavárům potom, co seznal, že od nich není nic dobrého.” Buďme trpěliví, bohabojní a vyčkejme, náš bude dobrý konec, jsme-li skutečně věřící! Vyprávěl Chabbáb ibnu l-Aras: “Přišel jsem k Poslu صل الله عليه و سلم, zatímco seděl ve stínu Ka’by. Modloslužebníci nás tehdy zarputile pronásledovali. Řekl jsem mu: “Což se neobrátíš k Alláhu a nebudeš Jej prosit, aby nás spasil před modloslužebníky?”Posadil se, zrudl v obličeji a řekl: “Dřívějším národům se stávalo, že jim železným hřebenem drásali maso od kostí a ani to by je od víry jejich neodvrátilo! Alláh zajisté dovrší tuto věc tak, že jezdec putující ze San’á do Hadramautu se již nebude bát nikoho nežli Alláha (vypravěč dodává) a vlka pro své stádo, ale vy nemáte strpení.” Podle Buchárího. Anas ibn Málik vypráví, že si mu někdo postěžoval na útrapy, které zakoušejí lidé od al-Hadždžádže a tak řekl: “Strpte dokud se nesetkáte se svým Pánem a Vyživovatelem, protože k vám nepřijde žádná doba, aniž by nebyla horší než ta předchozí. To jsem slyšel od vašeho Proroka صل الله عليه و سلم.” Řekl Wehb: “Následkem nerozmyslu je úmornost, následkem jemnosti je odpočinek a následkem trpělivosti je vítězství.” Řekl Omar ibn Abdulazíz: “Když Bůh vezme svému služebníku nějaký blahodar a vynahradí mu jej trpělivostí, vždy pak bude to, co je nahrazeno, lepší než to, co bylo odňato.”
Bratři a sestry! Bůh zjevil Poslu صل الله عليه و سلم: A toto je jedna ze zvěstí skrytých, které ti dáváme jako zjevení a které ani ty, ani lid tvůj jste před tím neznali. Buď tedy trpělivý, vždyť bohabojným patří konec šťastný! (Húd:49) Bůh zde nabádá Proroka صل الله عليه و سلم k trpělivosti při lžích, jimiž se jej snaží pomluvit a jimiž se mu snaží znemožnit jeho prorocký úkol. Slibuje mu svou pomoc a zahrne ho Svou pozorností. Konec na světě tomto i onom bude ve prospěch tvůj i tvých následovníků, ó Proroku! Bůh přikázal Izraelitům i nám: “Proste Boha o pomoc a buďte trpěliví, vždyť země Bohu náleží a On v dědictví ji dává tomu, komu chce ze služebníků Svých. A šťastný konec náleží bohabojným!” (A’ráf:128) Bůh splní daný slib, tak jako v případě Húda, Núha a ostatních: A zachránili jsme jej i ty, kdož spolu s ním byli, z milosrdenství Svého a zahubili jsme ty, kdož znamení Naše za lživá měli a nevěřící byli! (A’ráf:72) A když přišel rozkaz Náš, zachránili jsme Sáliha a ty, kdož spolu s nim uvěřili, z milosrdenství od Nás přicházejícího před hanbou dne onoho. A Pán tvůj věru silný je i mocný A postihlo ty, kdož nespravedliví byli, vzkřiknutí jediné a jitro nalezlo je v domech jejich tvářemi k zemi ležící, (Húd:66-67) a neopustí je: A již před tebou jsme vyslali posly k lidu jejich a přišli k nim s jasnými znameními. A pomstili jsme se těm, kdož hřešili, a povinností Naší je, abychom pomohli věřícím. (Rúm:47) nezapomene odměnit pokorné, poslušné a bohabojné: A toto je příbytek poslední. My připravíme jej těm, kdož zpupní nechtěli být na zemi a pohoršení nešířili – a věru dobrý bude konec bohabojných. (Kisas:83) Věřící mužové a ženy, sám Stvořitel potvrzuje neměnnost Své zvyklosti: A nenalezneš ve zvyklosti Boží změnu žádnou. (Ahzáb:62) Muslimové a muslimky, plňte proto Jeho příkaz: Neochabujte, nermuťte se, vždyť přece budete mít vrch, jste-li věřící! (Álu ‘Imrán:139) Ať je situace jakákoli, pro věřícího končí dobře. Suhejb vyprávěl: “Pravil Posel Božíصل الله عليه و سلم: “Krásný-liž stav věřícího! Každá jeho situace je mu dobrem, což u nikoho jiného nežli u věřícího není. Když jej něco rozradostní, je vděčen Bohu a získá dobro. Když je něčím rozesmutněn, strpí kvůli Bohu a opět získá dobro.” Podle Muslima. Přičiňte se a pomoc Boží vás nemine: A Bůh vskutku pomůže těm, kdož pomáhají Jemu – a Bůh věru je silný, mocný. (Hadždž:40)

Prosíme Všemohoucího, který nemění své zvyky a dostojí svým slibům, aby nás učinil těmi, kteří jsou dobrého konce hodni. Ámín.