Odkaz zakladatele Osmanské říše jeho nástupcům

Logo XXL

Začátkem 7. století hidžry (2. polovina 13. stol. křesťanské éry) se na severozápadě Anatolie skupiny kočovníků z řad oghuzských Turků sjednotili pod velením Ertuǧrula, jehož syn Osmán I. (zemřel roku 726 hidry/ 1324 kř. éry), tak řečený Gazi (tj.

Začátkem 7. století hidžry (2. polovina 13. stol. křesťanské éry) se na severozápadě Anatolie skupiny kočovníků z řad oghuzských Turků sjednotili pod velením Ertuǧrula, jehož syn Osmán I. (zemřel roku 726 hidry/ 1324 kř. éry), tak řečený Gazi (tj. vítěz či hrdina) založil na území dnešní turecké provincie Bilecik emirát, zárodek pozdější Osmanské říše, která měla znovu obnovit slávu muslimského světa a rozšířit světlo islámu do nových krajů.

Svému synu a nástupci Orhanovi a dalším generacím vládců z jeho dynastie po něm, Osmán na smrtelné posteli odkázal následující slova, která měla být jeho testamentem a zároveň definicí představ o vůdcovství a charakteru vůdce v raně osmanské době:

Synku můj, pokud budeš při svém vládnutí čelit nějakému dilematu, vždy hledej radu u náboženských učenců.

Synku můj, nenechej šejtána, aby tě zmámil tvou vojenskou a materiální převahou. A měj se na pozoru před tím, aby ses odvracel od znalců Šarí’e.

Synku můj! My nejsme z těch, kdo vedou války jen tak z mocenských choutek anebo proto, abychom přemohli určité jedince.

Synku můj, radím ti držet se učených této ummy, starej se o jejich potřeby a měj je ve velké úctě. Snaž se s nimi co nejvíce radit, protože oni ti nebudou přikazovat nic, co by nebylo zároveň dobrem.

Synku můj, měj se na pozoru před tím, abys vydal nějaký rozkaz, kterým si zasloužíš nespokojenost Alláha Vznešeného. A pokud se pro tebe něco stane obtížným, spěchej se poradit se znalci Šarí’e, protože oni tě dovedou k tomu, co je dobrem.

A věz, můj synku, že naší jedinou cestou na tomto světě je cesta Boží, že náš cíl je jediný, je jím šíření Božího náboženství. A věz, že my nejsme těmi, kteří se pídí po majestátu a vezdejších záležitostech.

Synku můj, na tomto světě není nikdo, kdo by dokázal nepodlehnout smrti. Já jsem se k ní, z dovolení a přikazu Božího, nyní přiblížil. Odevzdávám ti nyní tuto říši a svou vládu nad ní. Svěřuji vše do Rukou Všemohoucího Alláha. Buď spravedlivým vládcem ve všech záležitostech.

Osmánovi potomci se drželi těchto slov a proměnili malý emirát ve velkolepé impérium rozprostírající se přes tři kontinenty (Asii, Afriku i Evropu) a velmoc ovlivňující světovou politiku, kulturu, vědu a civilizaci po několik dalších staletí.

Zdroj: 

prof. Muhammed Harb v al-‘Usmáníjúne fi t-táríchi we l-hadára, str. 16.

Dr. Muhammed ‘Alí as-Sallábí v Táríchu d-dewleti l-‘usmáníja, str. 49.