Ohledně slov „mít štěstí“

Logo XXL

OTÁZKA: Často slýcháme, že ten a ten „má štěstí,“ zatímco k někomu jinému se „štěstěna obrátila zády.“ Jaká je pozice islámu vůči podobným výrokům?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Často slýcháme, že ten a ten „má štěstí,“ zatímco k někomu jinému se „štěstěna obrátila zády.“ Jaká je pozice islámu vůči podobným výrokům?

ODPOVĚĎ:

Každý muslim má povinnost věřit v Boží rozkaz (arab. القضاء al-kadá´) [1] a v Boží předurčení (arab. القدر al-kadr) [2] a proto trpělivě snáší těžkosti a je vděčen Alláhu a chválí Ho v okamžicích hojnosti. Dále je povinností každého muslima věřit v to, že Alláh je Ten, Který rozděluje mezi Své služebníky jejich obživu (arab. الرزق ar-rizk) a to v rozdílné míře v rozdílné časy, stejně jako předurčil vše včetně jejich činů už v době, kdy byli plody v lůnech svých matek. A ve všem, co Alláh rozkáže a předurčí, je skryta určitá moudrost.

Každý muslim má povinnost připisovat vše dobré, čeho se mu na zkoušku dostává, Alláhu, Vznešenému, Slavenému a Prostému jakékoli nedokonalosti. Ať se již jedná o požehnání osudu v tom, že se mu dostalo něčeho, nebo že byl v něčem úspěšný, anebo mu naopak bylo něco upřeno a něčeho nedosáhl, opravdový muslim to vždy připíše Božímu rozhodnutí a předurčení. A toto patří ke správné víře v to, že Alláh je Absolutním a Jediným Pánem, Vládcem a Vlastníkem všehomíra (arab. توحيد الربوبية tewhídu r-rubúbíja).

Z tohoto důvodu má muslim povinnost odvrhnout vše, co narušuje jeho víru a přesvědčení o Jedinosti a Jedinečnosti Boží a vzdálit se od toho. Proto požehnání, či záchrana před neblahými věcmi a následky zlého počínání nemůže být připisována Štěstěně, šťastným hvězdám apod. Toto není dovoleno.

A úspěch pochází jedině od Alláha. Požehnání Boží a mír Poslu Božímu, jeho rodu a jeho společníkům.

Odpovídala: Stálá komise pro fetwy v KSA

Zdroj: Fetáwa l-ledžneti d-dáima, 26/369.

________________________________________________________

[1] Al-Kadá´znamená naprosto dokonalé a úplné, nezvratné Boží rozhodnutí v bezchybném souladu s Božím předurčením, rozhodnutí, že daná předurčená věc se stane zrovna v daný okamžik v požadované míře, intenzitě a rozměrech, v souladu se všeobjímající a všezahrnující Boží znalostí, zápisem a vůlí, která tomu všemu předcházela.

[2] Al-Kadr je spjat s Mocí Boží nad všehomírem (arab. قدرة الله kudretu ´lláh), tj. Alláh je Všeznající ohledně toho, co bylo, je a bude, vše to již dříve předtím zapsal, nestane se, co On nechce a vše vytvořil v odpovídajících mírách, rozměrech, intenzitách a proporcích. Alláh ví vše o všem, co se stane, ještě předtím, než se to stane a stane se tak vždy shodně Jeho záměru a přesně tak, jak předurčil v zápisu na tzv. Deskách přísně střežených (arab. اللوح المحفوظ al-lewhu l-mahfúz).