Podmínky správnosti ustavení pátečních modliteb

Logo XXL

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu.
 
Tato studie si klade za cíl vypracovat sondáž do některých klasických zdrojů fikhu a zhodnotit, jaké jsou podmínky pro ustavení platné páteční modlitby v nějakém daném místě.
 

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu.
 
Tato studie si klade za cíl vypracovat sondáž do některých klasických zdrojů fikhu a zhodnotit, jaké jsou podmínky pro ustavení platné páteční modlitby v nějakém daném místě.
 
Záměrem vytvoření této analýzy bylo spojení a sjednocení muslimů v zemích nemuslimů a vytvoření zřetelné platformy pro dialog mezi jednotlivými modlitebnami a kazateli, rozdílnými národnostně, politicky i ideologicky, neboť se domníváme, že existují místa, obzvláště pak v západní Evropě, která nejsou šarí’atsky oprávněna vést páteční modlitby, kvůli porušení podmínek pro ně. Muslimové to netuší a modlí se v nich, odcházeje s přesvědčením, že dostáli své povinnosti být účastni na páteční modlitbě, ač přitom jejich salátu l-džumu‘a nesplňuje dané podmínky a nemůže být přijata.
 
Metodikou bylo přistupovat objektivně a shromáždit materiály ze všech čtyř dodnes platných mezhebů. Doufáme, že tento přehled představí věřícím obrázek o tom, kde a za jakých okolností se smí provádět džumu’a a kdy je platná, naproti tomu kdy platná není a ten, který se modlí někde, kde nemůže být džumu’a ustavena, nemá páteční modlitbu a musí se pomodlit zuhr v normální délce čtyřech rek‘á.
Mnoho podmínek, uváděných těmito zdroji, je ve skutečnosti vyvratitelných a neopírajících se o věrohodný důkaz. Existují však i jiné, podložené, které bývají ovšem zanedbávány.
Naše studie se zaměřuje pouze na podmínky ustavení páteční modlitby a nikoli na podmínky modlitby samé, jako je čas nástupu, kázání, tekbíru l-ihrám apod. Zodpovídáme tedy na otázku „kde, kdy a za jakých podmínek je možno modlit se salátu l-džumu’a.“
 
Názory mezhebů ahl sunna we l-džema’a
 
Mezheb hanefí
Místo pro džumu’u je v obývaném sídle, džumu’a probíhá za účasti imáma a alespoň dvou dalších lidí. Tímto sídlem je město, kde lidé bydlí vedle sebe, nebo jsou alespoň v kontaktu, podmínka platnosti džumu’a je povolení vládce muslimů.[1] Páteční modlitba na vesnici není platná, stejně jako mimo svolení vládce, nebo někoho, kdo je v pozici vládce a zastupuje muslimy navenek. Minimální počet jsou tři a imám dle Abú Hanífy, anebo dva a imám podle Muhammeda aš-Šejbáního a Abú Júsufa.[2] Podmínkou platnosti džumu’y je i její provedení veřejně, s vědomím okolí, aby se jí lidé mohli zúčastnit. Džumu’a vykonaná potají není platná.[3]
 
Mezheb málikí
Místo pro džumu’u je permanentně využívaná mešita (kde se modlí všech pět modliteb denně) a má znalého a bezúhonného imáma. Tato mešita musí být dostupná, na dostupném místě, přístupná (např. ne zamčená). Na jednom místě, kde je vícero mešit a modliteben, má být pro páteční modlitbu vyhrazena jediná – a to ta největší. V případě, že to není možné, spolupracují na vedení páteční modlitby všichni společnou domluvou tak, aby byla absolvována. Musí jí být přítomno nejméně dvanáct lidí, jinak není platná a lidé se musí modlit zuhr. Modlitba není povinna pro lidi z větší vzdálenosti než čtyři míle od místa konání.[4]
 
Mezheb šáfi’í
Místo, kde se modlí modlitba džumu’a je součástí většího obydleného sídla. Modlitbě je přítomno alespoň 40 místních dospělých mužů[5] včetně imáma, o kterých není předpoklad, že místo modlitby v jejím průběhu neopustí. Podmínkou je, aby v jednom místě neprobíhaly dvě páteční modlitby simultánně bez potřeby, leda v příkré nutnosti, jestliže probíhají, platná je první (ať už předně první započatá v ten den, nebo potom první ustavená v daném místě). Pokud není jasné, která je první, musí se obě sjednotit dohromady.[6]
 
Mezheb hanbelí
Místo, kde se modlí, je součástí většího obydleného sídla. Modlitba je konána místními a okolními obyvateli (mezi modlícím se a mešitou je vzdálenost max. jeden farsach (5 km). Za místní jsou dále považováni i lidé ze vzdálených částí téhož města, nebo oddělených městských částí se stejným názvem. Do místních se počítají i osoby, které sice cestují, ale zdržují se na jednom místě delší dobu tak, že již nezkracují modlitby. Není platná džumu’a bez souhlasu vládce. Pokud je vládce sektář, nebo uzurpátor, je také povoleno se za ním modlit, ale po skončení modlitby je třeba nahradit zuhr. Podmínkou je přítomnost čtyřiceti lidí, jinak se modlitba mění z džumu’a na zuhr. Není dovoleno, aby na stejném místě byly dvě modlitby džumu’a bez potřeby (např. velké vzdálenosti, malý prostor, strach z fitna). Pokud je vícero pátečních modliteb na jednom místě, pak platí ta, kterou vede imám muslimů, nebo kterou odsouhlasil. Pokud odsouhlasil obě, nebo obě neodsouhlasil, pak je ta druhá neplatná. Pokud probíhají zároveň, nebo nelze zjistit, která byla první, jsou neplatné obě.[7] 
 
Jiné názory dalších mudžtehidů
Podle názoru at-Tabarího stačí k platnosti páteční modlitby jen jeden další člověk mimo imáma. Podle modlitba je přikázána i cestujícímu, který slyšel ezán oznamující její příchod.[8] Ohledně počtu přítomných říká an-Nacha’í, že není přesně definován, záleží na tom, co je bráno jako shromáždění, s čímž souhlasí i Ibn Hazm. Ibn Omar nesouhlasí s podmínkou, že džumu’a musí být jen v obydleném místě, naopak, může být i mimo lidská sídla, nachází-li se tam shromáždění muslimů. Al-Lejs ibn Sa’ad souhlasí s podmínkou vládce, nebo znalého a spravedlivého imáma, bez nějž není páteční modlitba povinná a dokonce ani platná. Hasan al-Basrí definuje podmínku nejmenšího počtu čtyř lidí a místního imáma jako pátého.[9] Ibn Tejmíjja je toho názoru, že džumu’a je povinna obyvatelům jakéhokoli trvalého sídla.[10]
 
Shrnutí podmínek a jejich důkazy
 
Džumu’a je osobní povinností každého muslima, který pro ni nemá omluvu.[11] Důkazem je verš:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
Vy, kteří věříte! Když voláno je k modlitbě v den páteční, pospíchejte vzpomínat Boha a zanechte obchodování! To bude pro vás lepší, jste-li vědoucí. (Džumu’a:9)
a hadís od Abú Músá al-Aš’arího, kde Prorok صلى الله عليه و سلم říká: „Každému muslimu je přísnou povinností modlit se džumu’a, kromě ženy, otroka, neplnoletého a nemocného.[12] Podle podání Hafsy: „Džumu’a je povinností každého plnoletého.[13] Dárekutní zaznamenal na autoritu džábira, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم řekl: „Kdokoli věří v Alláha a v Den Soudný, musí vykonat páteční modlitbu, kromě nemocného, cestujícího, dítěte a otroka.[14]
Povinnost páteční modlitby je potvrzena i idžmá’em (konsensem).[15] .[16] Džumu’a se odbývá dle většiny v době zuhru[17] a trvá do jeho skončení. Je to však zvláštní způsob uctívání, zvláštní druh modlitby, odlišný od zuhru a hodnotnější než tento, ukázka přítomnosti a manifestace islámu, překážka pokrytectví a jeden z důkazů ryzosti přesvědčení.[18] Kdokoli se džumu’y účastní, ač nemusí, jeho modlitba je přijata a nemusí nahrazovat zuhr.
Kdo popře povinnost páteční modlitby, opouští lůno islámu. Kdo přiznává povinnost džumu’y, ale neúčastní se jí, je těžkým hříšníkem a podle konsensu všech islámských učenců není jeho svědectví přijato.
 
Je důležité si uvědomit, že džumu’a je modlitbou – a tedy způsobem uctívání a jako taková spadá v podmínku, že v základu je vše zakázáno, pokud neexistuje důkaz, který tvrdí opak, neboť Alláh neopomenul poukázat a Boží Prorok صلى الله عليه و سلم neopomněl vysvětlit a naučit ani jediný způsob uctívání. Ten, který tvrdí, že něco zatajil, nebo zapomněl, pochybuje způsobem nepříslušejícím příslušníkovi jeho صلى الله عليه و سلم ummy. Kdokoli praktikuje džumu’a jinak, než je tradováno od zbožných předků, dopouští se inovace, tedy těžkého hříchu, a kdo tvrdí, že nepotvrzený způsob uctívání Alláha je možný, jeho inovace je ještě větší.
 
1. Minimální počet účastníků páteční modlitby
Vzpomenuli jsme verš ze súry Džumu’a. Důvodem jeho seslání byl fakt, že přicházející karavana se zbožím odehnala část z Prorokových صلى الله عليه و سلم posluchačů v Medíně z mešity a zbylo pouze dvanáct lidí, se kterými Prorok صلى الله عليه و سلم kázání a páteční modlitbu dokončil.[19] To je důkazem pro imáma Málika a jeho mezheb. Důkazy šáfi’ovců a hanbelovců pro minimální počet čtyřiceti účastníků džumu’y se opírají o první džumu’u, kterou na Prorokův صلى الله عليه و سلم příkaz v Medíně uskutečnil Mus’ab ibn ‘Umejr a které byl přítomen právě tento počet muslimů. To však neukazuje, že je to podmínka, protože existují i podání, která to vyvrací, jako např.i důvod seslání onoho verše, neboť není známo, že by se horliví nakupující vrátili dokončit modlitbu, nebo se zůstanuvší modlili zuhr namísto džumu‘a.[20] Ještě menší počet lze vyvodit z hadísu Abú Dardá, kde Prorok صلى الله عليه و سلم praví: „Pokud se někde najdou tři a nebudou praktikovat modlitbu společně, šejtán je ovládl.[21] Hadís je obecného charakteru a platí pro všechny modlitby.[22] Nejpravděpodobnějším se však jeví názor ten, který vychází z příkazu modlit se džumu’u společně a z definice toho, co je společná modlitba. Stanovuje, že minimálním počtem jsou dva lidé. To se opírá o Omarovu odpověď na otázku ohledně džumu’y: „Modlete se, ať je vás kolik chce.[23] Potom pro džumu’u platí předpis pro veškeré ostatní společné modlitby a ten je dle konsensu minimálně dva modlící se.[24] Posel Boží صلى الله عليه و سلم se sám modlil s Ibn Abbásem a uznával to za společnou modlitbu.[25] Avšak čím více modlících, tím větší odměna. Dle slov Proroka صلى الله عليه و سلم: „Modliba dvou lepší modlitby jednoho samotného, modlitba tří lepší modlitby dvou a čím víc jich bude, tím víc to bude milé Alláhu.[26]
 
2. Obývanost sídla
Mnohé názory kladou jako podmínku obydlenost daného sídla, kde se má konat džumu’a. Lze říci, že toto bylo oblíbenou a častou praxí selef, ale neznamená to, že jde o podmínku. Důkazem možnosti modlit se mimo lidská sídla je Omarova odpověď obyvatelům Bahrajnu „Modlete se kdekoli budete.[27]
 
3. Zavedený imám v zavedené mešitě.
Páteční modlitba je společná modlitba a vztahují se na ní stejné předpisy jako na ostatní společné modlitby, kromě máme-li k dispozici specifický důkaz. Proto je tato podmínka vyvratitelná, neboť není podmínkou běžných společných modliteb.[28] To platí co se týče zavedeného imáma. Imám páteční modlitby tedy musí být schopen modlitbu vést (jako kteroukoli jinou společnou) a navíc by měl být schopen i kázat, ale není nutné, aby kázal i vedl modlitbu jeden a týž člověk, ač je to lepší.[29] Imám společné modlitby (včetně páteční) má být člověk bezúhonný co do morálky (nekoná těžké hříchy, jako cizoložství, krádež atd.) a co do přesvědčení (nenásleduje sektářská učení jako ráfiza, nebo džehmíja apod.).[30] Co se týče velké a zavedené mešity, nutno citovat podání od Alího: „Džumu’a, sváteční tekbír a modlitby obou svátků se konají ve velkých mešitách ve velkých místech.[31]
 
4. Veřejné provedení a ohlášení
První džumu’a se odehrála v Medíně (kázal Mus’ab ibn Umejr z pověření Proroka صلى الله عليه و سلم), kde islámská osvěta působila veřejně, ač povinnost modlitby přišla už v Mekce. To potvrzuje podání od Ibn Abbáse zaznamenané Dárekutním. Tedy tato podmínka je plně platná.
 
5. Svolení vládce ustavením místního vládce, nebo pověřením k zastoupení
Praxe sahábů shodně ukazuje, že nebyli zaměstnáni vystavěním kazatelen a ustavením pátečních modliteb na nově získaných územích, leda s pověřením vládce. Prorok صلى الله عليه و سلم také pověřoval kazatele osobně, jako např. Mus‘aba. Proto není dovoleno ustavit páteční modlitbu bez pověření zodpovědné osoby. Dostačující je souhlas ke zbudování mešity, pověřená osoba má právo pověřit další.[32] Toto dle Málika a mnoha dalších, kteří učinili takový souhlas podmínkou, je úzce spjato s ostatními společnými modlitbami.[33]
 
6. Jen jedna džumu’a v jednom a témž místě
Tento předpis vychází z pochopitelného předpisu všech ostatních povinných modliteb a to je nepřípustnost, nebo přinejmenším zavržení hodnost dvojí společné modlitby v jeden čas. Dále zde vstupuje do úlohy analogie s modlitbami svátečními, které se také odbývají vždy jednou. Navíc zde máme princip zákazu rozdělování se a příkazu spojování se, což je všeobecné islámské pravidlo. V neposlední řadě je záměrem šarí’y i zahrazení cesty ke špatnému. Toto zlo v tomto případě nabývá podob vzájemného rozštěpení se, odcizení, nevraživosti a nepřátelství. To, že odchylky věroučného charakteru následují po prvotních odchylkách charakteru politického, známe z minulosti muslimů dostatečně dobře.
 

Prosíme všemohoucího, aby přijal páteční modlitby muslimů a těm, jejichž modlitba z jakýchkoli důvodů nebyla platná, prosíme o rozpoznání důkazů a vyjasnění věci. Ámín.



[1] Núr al-‘Ída od Hasana aš-Šurunbulálího.
[2] Muchtesar al-Kudúrí fí fikhi l-hanefí.
[3] Tuhmaz, Mahmúd Abdulhamíd: Hanefíjský fikh.
[4] Ar-Risála od Abdulláha ibn Abí Zejd al-Kajruwáního.
[5] An-Newewí: Al-Mekásid.
[6] Al-Misrí, Lu’lu‘ bin Nakíb: ‘Umdetu s-sálik.
[7] Al-Makdísí, Ahmed ibn Kudáma: Zád al-mustakni‘.
[8] Ibn Rušd: Bidájetu l-mudžtehid we nihájetu l-muktesid.
[9] Sábik, Se’íd: Fikh as-sunna.
[10] Fawzán, Sálih: Al-Mulchasu l-fikhí.
[11] Sábik, Se’íd: Fikhu s-sunna.
[12] Sunen Abú Daúd, hadís č. 1067; zaznamenali i Bejhekí, Dárekutní a Hakím. Sahíh podle Hakíma, Zehebího a Newewího.
[13] Sunen an-Nesáí, hadís č. 1370; zaznamenali i Abú Daúd a Huzejma. Sahíh dle Newewího (podmínkami dle Muslima) a dle Albáního.
[14] Sahíh. Fewzán, Sálih: Al-Mulchasu l-fikhí.
[15] At-Temhíd, 10/277-278; Al-Idžma‘, str. 144; Al-Medžmú’a, 4/363.
[16] Kuduzović, Safet: Předpisy páteční modlitby.
[17] Menšina z následovníků imáma Ahmeda soudí, že její čas začíná začátkem času modlitby ‘Ídu, dle analogie právě se svátečními modlitbami.
[18] Fewzán, Sálih: Al-Mulchasu l-fikhí.
[19] Wáhidí: Asbábu n-nuzúl. Podání je obecně přijímané.
[20] Zaznamenává Taberání od Džábira.
[21] Sunen Abú Daúd, hadís č. 547; Nesáí, Ahmed, Ibn Huzejma, Ibn Hibbán, Bejhekí a Hakím jej také uvádějí. Albání oceňuje jako hasan.
[22] Kuduzović, Safet: Předpisy páteční modlitby.
[23] Podle Ibn Abí Šejby, sahíh dle Albáního.
[24] Tamtéž.
[25] Obecně přijímané podání.
[26] Sunen Nesáí, hadís č. 842; zaznamenali také Abú Daúd a Taberání, hasan dle Albáního.
[27] Dle Ibn Abí Šejby, přijato Ahmedem jako prokázané.
[28] Sábik, Sa’íd: Fikhu s-Sunna.
[29] Tamtéž.
[30] Fewzán, Sálih: Mulchasu l-fikhí.
[31] Tuhmaz, Abdulhamíd Mahmúd: Hanefíjský fikh.
[32] Tamtéž.
[33] Ibn Rušd: Bidájetu l-mudžtehid we nihájetu l-muktesid.