Předpisy ohledně porážení zvířat, díl 3. – Etiketa správně vykonané porážky a ostatní její předpisy

Logo XXL

 

 

Šejch Muhammed Sálih al-‘Usejmín[1] jmenuje následující prvky etikety (arab. آدَابٌ ádáb) správné porážky, které je třeba dodržet a vyvarovat se jejich porušení. Všechny se opírají o věrohodná podání Sunny, dodržoval je, učil je a nabádal k nim sám Prorok صلى الله عليه و سلم. Pokud nebudou některá z nich splněna, není porážka jako taková zneplatněna, byly-li dodrženy tři její nezbytné podmínky.
 
1. Podle všech čtyř mezhebů by měl být kus při porážce otočen směrem ke kible[2], podle některých z nich by měl být ke kible otočen i člověk, který poráží, neboť je to doporučené. Toto je podle jiných dovoleno a nevnímají to jako něco obzvláště chvályhodného.[3] Od Ibn Omara se traduje, že se, když porážel, se zvířetem otáčel směrem na kiblu.[4] Také neměl rád maso zvířat, která při porážce na kiblu otočena nebyla.[5]
 
2. Má se zvíře přivést na místo porážky a pak také porazit, jak nejvíce ohleduplně může, rychlým a hlubokým řezem nabroušeným ostřím do krku. Omar ibnu l-Chattáb muži, který vedl svou obětinu ke Ka’bě nešetrným způsobem, řekl: „Běda ti! Veď ho na smrt ohleduplně![6] Přivedení zvířete na místo porážky ohleduplným způsobem je uváděno v mnoha dílech z oboru fikhu. Zakázáno je vláčet zvíře za nohy, rohy, vlnu, ani je bít, nýbrž co nejlepším způsobem je na místo porážky přivést.[7] Chvályhodné je podle některých též zvíře před porážkou napojit.[8]
 
Většina učenců toto citlivé zacházení s poráženými zvířaty bere za povinnost, ne-li dokonce čtvrtou podmínku, resp. předpoklad předepsaného způsobu provedení porážky. A toto je správný názor.
 
Jasné příkazy nacházíme v Prorokových صلى الله عليه و سلم slovech:
 
Podle Šeddáda ibn ‘Aws Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Alláh předepsal svědomitost vůči všemu, proto konejte co nejlépe, i když zabíjíte. A konejte co nejlépe, když porážíte. Nechť každý z vás dobře nabrousí svou čepel a uleví svému poráženému kusu.[9]
 
Ibn ‘Abbás vypráví, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم také viděl kohosi, kdo před ovcí, jíž chtěl porazit, ostřil nůž. Řekl mu: „To ji chceš usmrcovat na několikrát? Proč sis nůž nepřipravil již předtím?[10]
 
Kurra ibn Ijjás uvádí, že kdosi Poslu Božímu صلى الله عليه و سلم řekl: „Posle Boží, já jsem milosrdný i vůči ovci, když ji porážím.“ Na to mu Prorok صلى الله عليه و سلم odpověděl: „Pokud jsi milosrdný vůči ovci, i nad tebou se Alláh smiluje.[11]
 
Taková byla i praxe selef. Imám Ahmed ibn Hanbel pravil: „Zvíře, které třeba porazit, má být přivedeno na klidné místo, neukáže se mu nůž, ten má vidět až v posledním momentu, když porážka začne.[12] Dodává: „Ať už zvířeti budete tajit to, že bude poraženo, ono i pak ví, kdo je jeho Pánem i to, že zemře.[13]  Ahmed ibn Hanbel také upozornil na zákaz krutosti i vůči těm konzumovaným druhům, u nichž není podmínkou konzumace porážka:  „Nesmažte rybu, dokud nezemře. U sarančat, která nemají krev, je zákaz mírnější.[14]
 
3. Velbloud se poráží řezem do oblasti na začátku krku, nad hrudi. To se arabsky nazývá نَحرٌ nahr. Smrt následkem přerušení tepen v této oblasti přichází rychleji, než v případě přetětí tepen výše na krku.[15] Při porážení velblouda je jeho levá přední noha uvázaná, a pokud to je obtížné zařídit, pak se poráží vkleče. To proto, aby nemohl porážejícího řezníka předníma nohama nakopnout, což by mohlo být velmi nebezpečné.[16] Tohoto názoru je velká většina učenců včele s imámy Málikem, aš-Šáfi’ím, Ahmedem, Ishákem, Abú Sewrem a dalšími.[17] Toto je také Sunna Proroka صلى الله عليه و سلم. Anas vypráví, že v Mekce Posel Boží صلى الله عليه و سلم takovýmto způsobem porazil ve stoje sedm velbloudů.[18] Džábir potvrzuje praktiku svazování levých předních noh a ponechání velblouda stát na třech a připisuje ji Prorokovi صلى الله عليه و سلم a jeho společníkům رضي الله عنهم أجمعين.[19] Imámové Abú Hanífa a as-Sewrí se vyslovili spíše pro porážení v pozici v kleče.[20]
 
4. Všechna ostatní zvířata kromě velbloudů se zařezávají na krku. S karotidami by mělo být přeťato i hrdlo a dýchací trubice. Sunna je položit porážená zvířata na levý bok, pokud je řezník levák, pak na pravý bok. To je nejpohodlnější jak pro porážený kus, tak i pro porážejícího, protože jinak by byl ztížen přístup ke krku poráženého kusu.[21] Hlava zvířete se přidržuje levou rukou[22] a kus se svalí na zem co nejohleduplněji.[23] Imámové Ibn Tejmíjja, an-Newewí, Ibn Hadžer a Ibnu l-Mulekkín uvádějí idžmá‘ ohledně pokládání poráženého hovězího a drobného dobytka na levý bok.[24] Poté je možno přiložením chodidla na zátylek mírnit křečovité pohyby zvířete, jak učinil Posel Boží صلى الله عليه و سلم podle hadísu na autoritu Anase.[25]
Svalování hovězího a drobného dobytka do kleku a svazování mu noh nemá opření v Sunně. Někteří učenci preferují se tomuto vyhnout, neboť pokud nohy nejsou svázány a zvíře sebou hází, snadněji a rychleji dojde k jeho vykrvení. Naprosto zakázáno je zvíře svázat a zastřelit, na základě hadísu na autoritu Anase od Proroka صلى الله عليه و سلم.[26]
Přeříznutím hrdla se zabíjí a vykrvuje také drobné zvířectvo, jako je drůbež nebo králíci. Anas uvádí, že v Merru z-Zehránu vyplašili zajíce, chytili ho, Abú Talha jej zařízl a dvě plecka, nebo dvě stehna, poslali jako dar Prorokovi صلى الله عليه و سلم, který to od nich přijal.[27]
Učenci se jednohlasně shodují, že maso velblouda zabité podříznutím krku, stejně jako maso ostatního zvířectva zabité přetětím hlavních tepen na rozhraní krku a hrudi (jako se poráží velbloud) je povoleno.[28]
 
5. Čepel by měla být před zvířetem ukryta a neměla by být ostřena či broušena před jeho zraky, v době vlastní porážky, jak podle hadísu od Ibn Omara učil Posel Boží صلى الله عليه و سلم.[29] Omar ibnu l-Chattáb viděl kohosi ostřit nůž před zraky poráženého zvířete. Udeřil jej svou holí a vyčinil mu: „Proč trápíš jeho duši? Proč jsi to neučinil už před porážkou?[30] Pokud je krajně zavrženíhodné toto, pak je ještě více zavrhováno porážet jeden kus před očima zbytku stáda. Z několika dalších podání o člověku, kterého Omar udeřil svou holí, se dozvídáme, že dotyčný porážel ovci před očima zbytku jejího stáda.[31]
 
6. Porážející má po pronesení jména Božího dále velebit Alláha tekbírem (říkat الله أكبر Alláhu akbar).
 
7. Jde-li o sváteční obětinu, nebo o ‘akíku, pak by mělo být vzpomenuto i jméno toho, za koho je činěna. Dotyčný by měl velebit Alláha a prosit Jej, aby od něho tento čin přijal. Tak by měl říci třeba: „Ve jménu Alláha, Alláh je největší, Alláhu, toto je od Tebe pro Tebe za mne,“ pokud poráží sám, nebo „za toho a toho“ pokud poráží za někoho jiného.
 
8. Stahovat a rozbourávat poražený kus je možno začít až poté, co se definitivně přesvědčíme, že zvíře je mrtvé, aby mu nebylo působeno zbytečné utrpení. Na tom se učenci shodují.[32] Cokoli je odřezáno ze zvířete zaživa, je právně klasifikováno jako mršina a je zakázána konzumace takového masa. Abú Wákid al-Lejsí uvádí od Proroka صلى الله عليه و سلم slova: „Vše, co se odřízne ze zvířete, dokud je naživu, je považováno za mršinu.[33] Islámští učenci se shodují, že jíst maso odsečené ze zvířete zaživa ještě předtím, než je toto poraženo, je harám.[34] Pokud by někdo začal s porcováním zvířete poté, co bylo poraženo, ale ještě neskončil proces vykrvení a není tedy jistota, že zvíře je skutečně mrtvé, pak by šlo o zakázaný čin, tedy dotyčný spáchal hřích, ale samo maso je podle názoru všech čtyř mezhebů poživatelné.[35] Zakázáno je též stahovat neúplně vykrvený kus, který tedy není prokazatelně mrtvý. Tento zákaz je zaznamenán na autoritu Omara.[36] Kůži je chvályhodné stahovat rukou. Abú Sa’íd al-Chudrí uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم učil jistého chlapce stahovat jehně. Naklonil se k němu a řekl mu: „Běž trochu stranou, ukážu ti, jak se to dělá.“ Poté si Posel Boží صلى الله عليه و سلم vyhrnul rukávy a zapřel se do kůže, aby ji z poraženého jehněte stáhl, načež řekl: „Takto se stahuje kůže.[37]
 
9. Člověk může požádat další, aby mu pomohli zvíře porazit, pokud to není schopen učinit sám. Posel Boží صلى الله عليه و سلم ve Svátek Oběti jednoho ze svých druhů požádal: „Pomož mi s poražením obětiny,“ což dotyčný učinil.[38] Pokud toto platí v případě porážení obětiny, kdy je chvályhodné, aby dotyčný, pokud to zvládne, porážel sám, pak je shodně tomu dovoleno asistovat při porážení zvířete za jakýchkoli jiných okolností. 
 
Ostatní důležité předpisy:

Porážku zvířete může provést i dítě, pokud je ve věku a stavu, kdy dokáže rozlišovat, zná a chápe šarí’atské předpisy. Někteří učenci ohledně tohoto uvádějí idžmá‘.[39] Platná je i porážka ženou, i když by byla rituálně znečištěna menstruací, nebo šestinedělním krvácením.[40] Platná je i porážka rituálně znečištěným mužem ve stavu velké nečistoty, odstranitelné rituální koupelí.[41] Správná je i porážka provedená němou osobou.[42] Kdo poráží, měl by být také při smyslech, tedy neměl by být zbaven svéprávnosti, nebo pod vlivem látek zatemňujících mysl. Podle učenců hanefíjského, málikovského a hanbelovského mezhebu není dovolena konzumace masa poraženého opilým, či nesvéprávným duševně nemocným, podle šáfi’ovců není však tento zákaz kategorický a takové maso je pouze zavrženíhodné.[43][1] Viz Telchísu Ahkámi l-udhíjja we z-zekát, přednášku publikoval v anglickém překladu server al-ibaanah.com v prosinci 2007.
[2] Uvádí al-Bejhekí v as-Sunenu s-Sughrá, 2/522; al-Istizkár, 4/520; al-Mebsút, 12/3; al-Háwí al-kebír, 15/94; al-Káfí, 1/583; al-Mughní, 3/221; Bedái’u s-san’áíjja, 5/221-222; al-Medžmú‘, 8/383 a 9/97; al-Kawánínu l-fikhíjja, str. 138; al-Fewákihu d-dewání, 1/587; at-Tádžu we l-‘iklíl, 4/331; Tebjínu l-hakáik, 6/460; Mughní al-Muhtádž, 6/105; a al-Insáf, 10/404.
[3] Viz Ibn Rušd v Bidájetu l-mudžtehid, 1/449.
[4] Zaznamenal imám Málik v al-Muwetta’u, 2/454, podání č. 865, sahíh.
[5] Zaznamenal ‘Abdurrezzák, 4/489, podání č. 8585, jeho isnád je sahíh, viz Ásáru s-sahába, 3/1095.
[6] Zaznamenává jej od Ibn Sirína Abdurrezzák, 4/493, podání č. 8605; a al-Bejhekí, 9/477, podání č. 19143. Jeho řetězec vypravěčů je však přerušen. Viz Da’ífu t-Terghíb, 2/93; Ghájetu l-merám, str. 40. 
[7] Viz al-Mebsút, 11/227; al-Medžmú‘, 9/92; Rewdatu t-tálibín, 3/207; al-Hidája, 4/350; Tebjínu l-hakáik, 6/460; Mughní al-muhtádž, 6/105; Hašíjjetu Ibni ‘Ábidín, 9/494. Viz také šejch Nidá Abú Ahmed v al-Džámi’u li ahkámi l-udhíjja, str. 44.
[8] Viz al-Medžmú‘, 9/92; a al-Mughní al-muhtádž, 6/105.
[9] Zaznamenává ho imám Muslim v Sahíhu, 13/89, hadís č. 1955. Uvádějí ho také Ahmed v Musnedu a autoři Sunenů. Podle at-Tirmízího je hasan sahíh.
[10] Zaznamenali al-Hákim v Mustedreku, 4/257, hadís č. 7563; a 4/260, hadís č. 7570. Jako sahíh ocenil az-Zehebí a al-Albání, viz Silsilatu l-ahádísi s-sahíha, 7/356 a Sahíhu l-Džámi’, str. 80. 
[11] Zaznamenal Ahmed v Musnedu, 15/194, hadís č. 20242; at-Taberání v al-Kebíru, 19/24, hadís č. 47; a v as-Saghíru, 1/109; al-Hákim v Mustedreku, 3/676, hadís č. 6482. Hadís ocenil al-Albání jako sahíh v Silsiletu ahádísi s-sahíha, 1/65.
[12] Al-Džámi‘, str. 193.
[13] Ibidum.
[14] Ibid., str. 192.
[15] Šerhu l-mumti’a, 7/479.
[16] Viz al-Mudáwenetu l-kubrá, 1/480; al-Džámi’u li ahkámi l-Kur´án, 12/67; al-Medžmú‘, 8/384; Muchtesaru me’álimi t-tenzíl, str. 621; Ibn Kudáma v al-Káfí, 1/582; Medžmú’u l-fetáwá, 26/136; Tefsíru l-Kur´áni l-‘Azím, 3/232; Umdetu l-kárí, 10/27; Fethu l-kadír, str. 1167; Merkatu l-mefátih, 5/545; Rúhu l-me’ání, 9/149, 153; Šerhu l-mumti’a, 7/478.
[17] Viz Ibn Bettál v Šerhu l-Buchárí, 4/390; al-Džámi’u li ahkámi l-Kur´án, 12/68; al-Medžmú‘, 9/105-106; Umdetu l-Kárí, 10/50; Awnu l-ma’búd, 5/129.
[18] Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 1714.
[19] Zaznamenal Abú Dawúd v Sunenu, hadís č. 1767. Imám an-Newewí a šejch al-Albání toto podání oceňují jako sahíh, viz al-Medžmú‘, 9/97 a Sahíhu s-Suneni Abí Dawúd, 1/494.
[20] Viz Ibn Bettál v Šerhu l-Buchárí, 4/390; al-Džámi‘u li Ahkámi l-Kur´án, 12/68, al-Medžmú‘, 9/105-106; Umdetu l-kárí, 10/50; a Awnu l-ma‘búd, 5/129.
[21] Srov. al-Minhádž, 13/102; Nejlu l-awtár, 5/144; Subúlu s-selám, hadís č. 1860 a jeho vysvětlení, aš-Šerhu l-mumti’a, 7/479-480.
[22] Viz Fethu l-Bárí, 10/21.
[23] Viz al-Kawánínu l-fikhíjja, str. 138; al-Fewákihu d-dewání, 1/587; a at-Tádžu we l-‘iklíl, 4/331.  
[24] Viz al-Minhádž, 13/102; al-Medžmú‘, 9/105; Medžmú’u l-fetáwá, 26/310; Fethu l-bárí, 10/21; a Nejlu l-awtár, 5/144.
[25] Zazanamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 5558.
[26] Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 5513; Muslim v Sahíhu, hadís č. 1956; a Abú Dawúd v Sunenu, hadís č. 2816.
[27] Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 5535.
[28] Viz al-Muhalla, 7/445; al-Háwí l-kebír, 4/377; Ibn Bettál v Šerhu l-Buchárí, 5/421-422; al-Mughní, 9/318; al-Medžmú‘, 9/102-103; Hiljetu l-‘ulemá, 3/424;al-Ikná‘, 2/950; a Fethu l-Bárí, 9/556.
[29] Zaznamenali Ibn Mádža v Sunenu, hadís č. 3172; a at-Taberání v al-Kebíru, 12/224, hadís č. 13144. Sahíh podle al-Albáního v Silsiletu l-ahádísi s-sahíha, 7/356 a Sahíhu t-Terghíb, 1/632
[30] Zaznamenává ho al-Bejhekí v Sunenu, 9/471, hadís č. 19142.
[31] Viz Mughní l-muhtádž, 6/105.
[32] Viz al-Hidája, 4/350; al-Muhezzeb, 9/95; al-Džámi’u li ahkámi l-Kur´án, 12/69; Tebjínu l-hakáik, 6/460; ad-Durru l-muhtár, 9/495; Bezlu l-medžhúd, 13/45.
[33] Zaznamenal Abú Daúd v Sunenu, hadís č. 2858; at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 1480. Uvádí jej také ad-Dárekútní, 4/195, hadís č. 4748. At-Tirmízí oceňuje jako hasan, al-Albání jako sahíh, viz Tuhfetu l-ahwáz, 5/24; a Sahíhu s-Suneni Abí Dawúd, 2/203.
[34] Viz al-Ikná, 2/963.
[35] Viz al-Mughní, 9/320; al-Medžmú‘, 9/104-105.
[36] Zaznamenává Abdurrezzák,4/495, podání č. 8614; al-Bejhekí, 9/467, podání č. 19124, jeho isnád je sahíh podle an-Newewího, viz al-Medžmú‘, 9/96.
[37] Zaznamenal Abú Dáwúd v Sunenu, hadís č. 185; Ibn Mádža v Sunenu 3179; a Ibn Hibbán v Sahíhu, 3/438, hadís č. 1163. Hadís oceňuje al-Albání jako sahíh, viz Sahíhu Suneni Abí Dáwúd, 1/59.
[38] Zaznamenal Ahmed v Musnedu, 16/544, hadís č. 23061. Sahíh, viz at-Tedžlíjja, str. 40.
[39] Viz al-Idžmá‘, str. 79; al-Muhalla, 7/453; at-Temhíd, 16/128; al-Háwí l-kebír 15/92; Ibn Bettál v Šerhu l-Buchárí, 5/412; al-Mughní, 9/320; al-Ichtijár, 5/462; al-Medžmú‘, 9/86; al-I’lám, 10/185; al-Ikná, 2/955; Fethu l-Bárí, 9/632; a ‘Umdetu l-kárí, 12/133. 
[40] Viz al-Muhalla, 7/453; al-Háwí l-kebír, 15/92; al-I’lám, 10/185; al-Mewáhibu l-dželíl, 4/313; a al-Ikná, 2/958.
[41] Viz al-Medžmú‘, 9/88.
[42] Viz al-Idžmá‘, str. 78, bod č. 253; al-Mughní, 9/322; al-Medžmú‘, 9/87; al-Ikná, 2/958; a al-Insáf, 10/400.
[43] Viz al-Umm, 3/196; al-Háwí l-kebír, 15/93; Bedái’u s-san’áíjja, 4/164;Mewáhibu l-dželíl, 4/412; a al-Insáf, 10/389.