Předpovězený čas pokušení

Logo XXL

بسم الله الرحمان الرحيم

بسم الله الرحمان الرحيم

 
Při pohledu na dnešní situaci muslimů pozorujeme, že nastal těžký čas a doba plná pokušení. Tento čas totiž již před čtrnácti stoletími předpověděl Muhammed al-Mustafa, blahoslavený Boží Posel, mír a požehnání Boží s ním, v sahíh hadísu od Abú Hurejry, zaznamenaném imámem Muslimem: Konec světa nepřijde, dokud nebude mnoho herdže.” A zeptali se: “Co je to herdž, ó Posle Boží?” “Zabíjení, zabíjení!” odpověděl on, mír a požehnání s ním. A také řekl, mír a požehnání s ním: Při tom, v jehož rukou se nachází má duše, neprojde tento svět, dokud lidem nenadejde den, kdy vrah nebude ani vědět proč zabíjel a zabitý ani nesezná proč byl zabit.
 
A Posel Boží, mír a požehnání s ním též předpověděl, že největšími pokušeními a největším utrpením pro tuto ummu budou vzájemné třenice: Věru, Alláh mi ve stručnosti ukázal zemi, tak že jsem viděl její východy a západy. A moc mé ummy dosáhne do krajů onoho dílu světa, který mi je zestručněn. Jsou mi dány dva poklady, červený a bílý (zde komentátoři hadísů vysvětlili, že se jedná o zlato a stříbro z pokladnic podrobené Byzance a Perzie). Pro svou ummu jsem požadoval od mého Pána aby ji nezničil všeobjímajícím suchem a aby nedal moc nad ní nepříteli zvenčí, který by ji zničil. A můj Pán mi řekl: Muhammede, věru, já když něco rozhodnu, není zde změny a tobě vyslyším tvou prosbu vztahující se k tvé ummě. Tak ho nezničím všeobjímajícím suchem a nedám nikomu z nepřátel moc nad nimi, aby je zničil. Ale z těch oblastí (nad kterými bude mít umma moc) vzejdou někteří, kteří budou pobíjet a zotročovat jedni druhé.” Od Sawbána zaznamenal imám Muslim jako sahíh. Podle podání Sa’adova, opět zaznamenaného Muslimem jako sahíh: Prosil jsem Pána svého o tři, dvě prosby mi vyslyšel a jednu odmítl. Prosil jsem svého Pána, aby nezničil mou ummu suchem a On mě vyslyšel. Prosil jsem svého Pána, aby mou ummu nezničil potopou a On mne vyslyšel. A prosil jsem Jej, aby sepříslušníci mé ummy nezabíjeli navzájem. A tuto prosbu mi odmítl.”
 
Vyprávěl Abú Bakra, že Posel Boží, mír a požehnání s ním, řekl: Přijdou taková pokušení, že ten, který bude sedět bude lepší než ten, který půjde a ten, který půjde, bude lepší než ten, který k nim poběží. Když přijde tento den, nechť ten, který bude mít stádo velbloudů, zůstane s nimi, ten, kdo bude mít stádo ovcí, nechť zůstane s nimi a ten, kdo bude mít pozemky, nechť obdělává svou půdu.” Někdo se zeptal: “A posle Boží, co když nebude mít ani velbloudy, ani ovce, ani půdu?” On, mír a požehnání s ním, řekl: “Nechť pak vezme svou šavli a kamenem přibrousí její ostří a pak, může-li, nechť se zachrání. Můj Bože, dostavil-li jsem? Můj Bože, dostavil-li jsem? Můj Bože, dostavil-li jsem?” Někdo se zeptal: “Posle Boží, co myslíš, budu-li donucen a poslán do jednoho z táborů a někdo mě pak zabije mečem nebo mne zasáhne střela?” Odpověděl, mír s ním: “Ten potom ponese hřích i svůj i tvůj a bude mezi obyvateli ohně.
 
A to je náš dnešní čas. Nikdo není v bezpečí před nikým a největší nebezpečí hrozí muslimovi od jiného muslima, který svého bratra zrazuje, ačkoliv by tento měl být jeho poporou a záštitníkem. Jediná pomoc je v pokoře vůči Bohu a následování jeho Posla, mír a požehnání s ním! V trpělivém snášení tohoto pokušení, ve spoléhání se na Alláha, v modlitbě a prosbě, jak řekl Nejvznešenější: Hledejte pomoc v trpělivosti a v modlitbě! To věc je věru velmi obtížná, kromě pro pokorné (Baqara:45) Modlete se k Bohu a proste Jej a On vám pomůže snést těžkosti a obstát před pokušeními. Pravil Prorok, mír a požehnání s ním, v sahíh hadísu od Anase: Ohromná odměna je s ohromnou zkouškou. Když Vznešený Alláh miluje některý lid, zkouší je. A kdo je spokojen, pro toho jest spokojenost, a kdo se hněvá, pro toho je hněv.   Pravil v sahíh hadísu Posel Boží, mír a požehnání s ním: “Věřící muž i věřící žena jsou neustále zkoušeni na své duši, svém potomstvu i svém majetku, dokud se nesetkají se Vznešeným Alláhem a již na nich není viny.