Přijetí islámu v podmínkách České Republiky

man in green long sleeve shirt and black pants sitting on floor

 OTÁZKA: Jak se stanu muslimkou v podmínkách ČR? Vydává se ktomu nějaký doklad?

ODPOVĚĎ:

 OTÁZKA: Jak se stanu muslimkou v podmínkách ČR? Vydává se ktomu nějaký doklad?

ODPOVĚĎ:

Základním předpokladem pro to, aby se člověk stal muslimem je přijetí islámských článků víry za své – víry v absolutně jediného, transcendentálního Boha, jediného stvořitele a vládce, který nemá společníka, který má jediný výsadní právo na uctívání, nemá dítě, družku, ani původce a který sám sebe popsal jedině tak, jak sebe popsal v Koránu a Sunně Jeho Proroka Muhammeda, posledního z proroků, po kterém další nebude, který dostavil veškeré akty uctívání, příkazy a zákazy a tím beze zbytku vyplnil své poslání, dále víra v anděly Jeho, knihy Jeho, proroky Jeho od Adama k Muhammedovi, den soudu a Boží předurčení dobrého i zlého. Přijmete-li toto vše, jste muslimkou pokud to stvrdíte svou modlitbou a úsilím o dodržení všech ostatních příkazů a zákazů víry.
Pakliže se chcete stát muslimkou “oficiálně” mezi ostatními muslimy, se všemi z toho plynoucími důsledky, pak navštivte některé z islámských center v ČR v Praze, nebo v Brně a tam před dvěma svědky pronesete muslimské vyznání víry:
“Ašhedu an lá iláhe ille lláh we ašhedu anna Muhammedan resúlu lláh” = “Vyznávám, že, není božstva kromě Boha a vyznávám, že Muhammed je Jeho Poslem.”
Po domluvě s vedením muslimských obcí lze vydat i příslušný certifikát, který v některých zemích požadují pro např. studiu na islámských školách, při uzavírání sňatku apod.

Nechť vás Alláh vede správnou cestou.