Proč je důležité klást takový důraz na studium Koránu a Sunny?

OTÁZKA: Proč je tak nesmírně důležité tolik zdůrazňovat nutnost důkladného studia a věrného následování Koránu a Sunny?

ODPOVĚĎ:

K těm nejdůležitějším a nejzásadnějším záležitostem patří vyvíjet obzvláštní a co největší zájem o Vznešený Korán. Věru Vznešený Korán je spojnicí a zdrojem veškerého dobra. Pravé štěstí vyvěrá jedině z něho a proto je pochopitelné, že je ve tvém vlastním zájmu věnovat se co nejvíce a plně se oddat Knize Boží.

Člověk by tedy měl mít stanovený svůj díl každodenní recitace Koránu. Měl by rozmýšlet nad významy Koránu, měl by se Korán učit nazpaměť, měl by ho poznávat do té míry, že z něj bude schopen brát ponaučení, která do jeho veršů vložil Vznešený Alláh s úmyslem, aby je Jeho služebníci poznávali, řídili se jeho pravidly a zákonem v něm seslaným, následovali jeho příkazy, vyhýbali se jeho zákazům, rozjímali nad informacemi v něm a brali inspiraci z jeho příběhů.

Následkem toho budou nepochybně následovat ten správný směr, budou jasně chápat vše, co se okolo nich děje, co se odehrálo a co se ještě má teprve odehrát v budoucnu. Zcela nezkalené pak bude i jejich vnímání Alláhem vymezených pravidel a ustanovených zákonů.

Následuje autentická Sunna. Je nevyhnutelné, aby se nové generace muslimů oddávaly také jejímu studiu, memorizaci, chápání, obnovování a uplatňování ve svém vlastním životě. Rovněž musí hledat objasnění otázek, které jim nejsou jasné, u svých učitelů a u islámských učenců. Ti jim pomohou se všemi obtížnými otázkami, které je mohou při studiu Sunny potkat.

Nové generace muslimů před sebou mají úkol vynaložit veškerý svůj volný čas na studium, memorizaci, obnovování naučeného a konzultaci všeho, co jim není jasné a co shledávají obtížným, s jejich učiteli a islámskými učenci.

Tohoto cíle ovšem nelze dosáhnout bez projevení skutečného zájmu, aniž bychom opravdu hloubali nad poselstvími Knihy Boží a Sunny Jeho Proroka صلى الله عليه وسلم. Totéž platí samozřejmě i pro další obory a disciplíny lidského vědění a činnosti, které je nutno se učit proto, aby muslimská umma dosáhla úspěchu na všech polích náboženského i světského života a aby ubránila své štěstí a své země před úklady svých nepřátel.

Pokud nové generace muslimů těmto cílům dostojí, pokud se skutečně ponoří do důkladného studia nauk náboženských i věd světských, získají užitečné znalosti, které jim pomohou zlepšit jak jejich víru, tak i jejich vezdejší blahobyt.

Proto musí značnou část svého času věnovat studiu, kladení těch správných otázek, četbě přínosných knih, které jsou k jejich studiu nezbytné a bez nichž není možné získat skutečné vzdělání.

Zbývající čas pak mají věnovat svému osobnímu životu a vlastním potřebám, jako spánku, jídlu a pití, rodině a všemu, co k jejich osobnímu životu patří.

 

Odpovídal: ‘Abdul’azíz ibn ‘Abdilláh ibn Báz

Zdroj: www.sahab.net

Přeložil: Alí Větrovec