Proč se vládci stávají nespravedlivými vůči svým poddaným?

white concrete building near body of water during daytime

Zamysli se nad moudrostí Alláha Nejvyššího. On dává králům, aby vládli nad Jeho služebníky, vytváří z jedněch vůdce a vládce nad druhými a činí, aby byli stejného druhu jako jejich služebníci co se týče jejich činů. Tím se jejich vlastní činy stávají předobrazem toho, jací budou jejich vládcové.

Pokud zůstanou hrdě vzpřímeni, pak i jejich králové zůstanou hrdě vzpřímeni, ale pokud se budou hrbit a odvrátí od přímé cesty, jejich králové se také budou hrbit a odvrátí se od přímé cesty.

Pokud lidé někoho utlačují, pak i jejich vladaři a králové budou utlačovat takový lid. A pokud se spiknou jedni proti druhým, pak se jejich vladaři budou vůči nim i sobě navzájem chovat stejně.

Pokud si služebníci navzájem odepřou Alláhem stanovená práva, která jedni vůči druhým mají, pokud budou vůči jejich plnění mezi sebou skoupí, pak jejich vladaři a králové odepřou stejně tak i jim práva, která na nich mají a stanou se skoupými vůči nim.

Pokud sami lidé vezmou slabším cokoli, co není přípustné, aby jim brali, pak i jejich vladaři a králové vezmou jim to, co není přípustné aby jim brali a také na ně uvalí daně a další různé nepříjemné požadavky. O cokoliv služebníci oberou ty slabší, o to králové silou oberou je.
Tím se činy těchto služebníků z řad lidu stanou odrazem činů jejich králů a vladařů.

A není z Boží moudrosti aby hříšníkům a konatelům zla bylo vládnuto jinak, nežli totožným způsobem a z rukou někoho, kdo je stejný jako oni.

Dokud první pokolení muslimů byla tou nejlepší generací a nejvíce zbožná, potud byli i jejich vladaři také takoví. A když se poskvrnili špínou hříchu, pak i jejich vladaři ušpinili své ruce křivdami vůči nim.

Boží Moudrost tudíž zakazuje, aby se někdo, jako Mu’áwíja nebo Omar ibn ‘Abdil’azíz, stal nad námi vládcem v těchto časech, a už vůbec nemluvě o lidech jako byli Abú Bekr či Omar. Naši vládci jsou v naprostém souladu s naší povahou, stejně jako byli vládci v minulosti v plném souladu s povahou oněch generací před námi. A obě tyto záležitosti vyžadují pro své pochopení mnoho moudrosti.

Kdokoli má hluboce zakořeněn ostrý úsudek a zamyslí se nad tímto, ten spatří Boží moudrost, která se nachází v Božím předurčení a stanoveném osudu (arab. القضاء والقدر al-kadá´ wal-kadr) při pohledu zvenku i zevnitř, stejně jako ji spatří v čemkoli, co se týká Jeho stvoření a Jím určených zákonitostí (arab. الخلق والأمر al-chalku wal-amr).

Proto se vyvaruj názorů, že cokoliv z Jeho rozkazů by mohlo být prosto dalekosáhlé a hluboké moudrousti. Naopak – všechny rozkazy a pokyny Alláha Nejvyššího se odehrávají z těch nejdokonalejších úhlů správnosti a moudrosti. Leč pro nízké rozumy zůstávají taková moudra a jejich hloubky skryty z důvodu jejich slabostí a neschopnosti vnímat tyto aspekty Boží moudrosti podobně, jako i krásy dne díky síle záři slunečních paprsků zůstávají skryty očím trpícím denní slepotou.

Autor: Šemsuddín Muhammed ibnu l-Kajjim al-Džewzíja
Zdroj: Mitfáhu Dári s-se’áda, 2/177.
Přeložil: Afrim Peer