Půst v pátek, sobotu a neděli

Logo XXL

OTÁZKA: Je povolený půst v pátek, v sobotu či v neděli?

OTÁZKA: Je povolený půst v pátek, v sobotu či v neděli?

ODPOVĚĎ:
 
Půst v pátek a sobotu je v islámu zakázán pro toho, kdo si vybere jako postní dny právě tyto dva a nespojí je s půstem v den, který jim předchází, nebo následuje po nich. Tento zákaz je autenticky tradován již od Božího Proroka صلى الله عليه و سلم.[1]
O stejné otázce zaznamenává Ahmed v Musnedu od Umm Selemy hadís, ve kterém Posel Boží صلى الله عليه و سلم o sobotě a neděli říká:
إِنَّهُمَاعِيدَاالْمُشْرِكِينَفَأَنَاأُحِبُّأَنْأُخَالِفَهُمْ
Věru tyto dva jsou svátky modloslužebníků, proto se věru od nich rád odliším.[2]
Záměrem je lišit se od těch židů a křesťanů, kteří se v sobotu či v neděli postili a tím oslavovali své svátky. Pokud k těmto dnům někdo připojí ještě i den před nimi nebo po nich, postit se může.
Muslimští učenci také poukazují na povinnost odlišovat se ve svých svátcích a obřadech od nevěřících, neboť právě obřady a svátky mají velký význam a dopad na lidské chování a zvyky.
 
Zákaz se nevztahuje na někoho, kdo nahrazuje svůj zameškaný půst za Ramadán, na někoho, kdo přísahal, že se bude postit, nebo na někoho, kdo se postí za nesplněnou přísahu, či jako odkup za neúmyslné zabití. V takovém případě se muslimové postit mohou.
 
Odpovídal: Abdulmedžíd ‘Alí Hasan

Zdroj: www.ahya.org[1] Hadís o tom zaznamenává at-Tirmizí a al-Albání jej dokládá jako sahíh v Irwá´u l-ghalíl, 4/118, hadís č. 960.
[2] V Musnedu navíc stojí Umm Selemin dodatek, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم se po tyto dny postil více, než po jiné. Toto považuje al-Albání za daíf, viz Irwá´u l-ghalíl, 4/125, naproti tomu al-Hákim a az-Zehebí jej považují za sahíh.
[3] Zaznamenal al-Bejhekí v Sunenu.