Rada imáma Sufjána as-Sewrího

Logo XXL

Jeden z největších učenců této ummy, imám Sufján as-Sewrí, svým následovníkům odkázal následující rady:

Jeden z největších učenců této ummy, imám Sufján as-Sewrí, svým následovníkům odkázal následující rady:

„Buď pravdymilovný vždy a všude. Zdrž se lži a klamání, neseď po boku lhářů a podvodníků, protože všechny takové činy jsou hříchem! Můj bratře, buď na pozoru před tím, abys se přetvařoval před druhými, ať už ve slovech či v činech, protože přetvářka je sama o sobě širkem. Nebuď samolibý, protože dokonce ani dobrý čin není zdvižen (do nebes), pokud se v něm ukrývá něco ze samolibosti.
Své náboženství přejímej jedině od těch, kdo se upřímně a pečlivě starají o své vlastní náboženské vedení. Příklad učence, který se nestará o svou vlastní víru a zbožnost je jako nemocný lékař. Nedovede-li vyléčit ani svou vlastní chorobu … jak potom může léčit choroby ostatních? Podobně, nestará-li se kdo o svou vlastní víru a zbožnost, jak se potom může starat o víru a zbožnost ostatních?
 
Můj bratře, tvé náboženství není ničím více, nežli přímo tvým masem a tvou krví.1 Plač z obav nad vlastní duší a buď sám k sobě milostiv, protože pokud nebudeš milosrdný ty sám k sobě, potom nebude ti žádné milosrdenství prokázáno.
 
Sedávej pouze ve společnosti těch, kteří ti radí toužit po tomto světě jen málo a kteří tě povzbuzují doufat ve svět onen. Vynasnaž se nesedávat s přízemními lidmi hovořícími neustále jen o záležitostech tohoto světa, takoví lidé věru zruinují dobro tvé víry a zkazí tvé srdce. Často si připomínej smrt a stejně tak často pros Alláha o odpuštění za své minulé hříchy. Pros Alláha, aby tě uchoval v bezpečí2 po zbytek tvého života. Můj bratře, rozvíjej v sobě příkladný charakter a vznešené ctnosti. Nejednej v rozporu se společenstvím muslimů (arab. جماعة džemá’a), neboť dobrota a bezpečí jsou následkem harmonie se společenstvím.
 
Kdokoli bez ustání usiluje o tento svět, je jako osoba stavějící si jeden svůj domov a ničící přitom svůj druhý domov.3
 
Upřímně poraď každému věřícímu, který ti položí otázku týkající se jeho náboženství. Nikdy před nikým, kdo se tě táže jak získat dobro a Spokojenost Boží, dobrou radu neukrývej.
Miluješ-li svého bratra jen pro Tvář Boží, pak mu velkodušně rozdávej sám od sebe a ze svého bohatství.
 
Drž se daleko od sporů, hádek a rozmíšek, jinak se staneš křivdícím, přestupníkem a podvodníkem.
Buď vždy a za všech okolností trpělivý, neboť trpělivost vede ke správnému konání a správné konání vede do Ráje. Nebuď hněvivý a zlostný, protože tyto dvě emoce vedou ke zkaženosti a zkaženost vede do Ohně pekelného.
 
Nehádej se s učencem, protože to povede jedině k tomu, že tě pokárá. Moci navštěvovat učence (a učit se od nich) je požehnáním. Naopak odříznout se od nich je jedním z podob konání, které s sebou nesou Boží hněv. Věru učenci jsou pokladnicemi Prorokova صلى الله عليه و سلم bohatství a jsou také jeho dědici.
 
Odvrať se od požitků a radovánek tohoto světa a Alláh ti ve výsledku umožní spatřit chyby a nedostatky, které tento svět má. Buď mužem odvrhujícím vše pochybné (a i některé dovolené) věci, které mohou ústit v zakázané, prorože Alláh ti pak ulehčí tvé zúčtování. Opusť mnoho z toho, o čem máš pochybnosti a nahraď to věcmi jasnými, o kterých nepochybuješ a potom, ve výsledku, budeš v bezpečí. Tedy, nahrazením pochybnosti jistotou zůstaneš ohledně svého náboženství v bezpečí.
 
Přikazuj dobré a zakazuj zavrženíhodné, to tě učiní Alláhem milovaným. Kárej zkažené a odháněj šejtány (ať už z řad lidí či z řad džinů).
 
Chceš-li být silné víry, potom se bav jen velmi málo a jen málo se směj, když získáš něco z tohoto světa. Soustřeď se na práci pro onen svět. Pokud to uděláš, Alláh ti postačí v jakékoli z tvých světských starostí.
 
Pros Alláha o bezpečí. Usmyslíš-li si učinit něco pro sebe na onom světě, například, že udělíš milodar, potom to učiň, jak nejrychleji dovedeš, dříve než šejtán oslabí tvé odhodlání a zabrání ti to vykonat.
 
Nepřeháněj v jídle, abys nepracoval méně, než jíš, protože to je zavrženíhodné. Nejez bez úmyslu a nejez, když nejsi hladový. A neplň ustavičně jen svůj žaludek, dokud se nestaneš jen mrtvolou, která nikdy nevzpomínala Alláha, zatímco byla naživu (a naopak byla plně zaměstnána plněním vlastního břicha a ukájením svých chtíčů). Sniž míru své chybovosti a naopak přijímej omluvy od těch, kteří ti ukřivdili. Tomu, kdo ti ublížil, odpusť. Buď tím typem člověka, od kterého ostatní očekávají jedině dobro a od kterého se nestrachují ani zlí. Nikoho z těch, kdo jsou pokorni Alláhu, nesmíš nenávidět. Buď shovívavý jak vůči lidem ve všeobecnosti, tak i vůči těm, které velmi dobře znáš. Nepřetrhávej rodinná pouta a znovu je navazuj s těmi, kteří je s tebou zpřetrhali. Odpusť těm, kteří ti ukřivdili a ty se ve výsledku staneš společníkem proroků, mír s nimi všemi, a mučedníků.
 
Nebuď častým návštěvníkem trhovišť, protože mnoho lidí zde bývá vlky v lidské kůži. Tržiště bývají často navštěvována šejtány, jak lidskými, tak i z řad džinů. Když vstoupíš na tržiště, pak se tvou povinností stává přikazovat vhodné a zakazovat zavrženíhodné, ale věz, že tu uvidíš v podstatě jen zlo. Postav se na jednu stranu tržnice a zvolej: „Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha Jediného, Který nemá společníka, pod Jehož vládu spadá vše existující. On je nejvíce chvályhodný. On je Tím, Kdo dává život a On je Tím, Kdo usmrcuje. Veškeré dobro je v Jeho Rukou a On je nad každou věcí mocný. Není moci aní síly kromě u Alláha, Nejvyššího, Všemohoucího.“
 
Nepouštěj se do debat s přízemními světskými lidmi ohledně jejich světských záležitostí. Ve výsledku si tě Alláh zamiluje a zamilují si tě i lidé na zemi. A buď pokorným, skromným. Když jsi zdráv, konej dobré skutky a bude ti shůry dáno bezpečí a zdraví (fyzické i duchovní). Buď odpouštějícím a tak dostaneš věci, které chceš. Buď milosrdným a pak vše a všichni budou milosrdní i vůči tobě.
 
Můj bratře, nedopusť, abys své dny, noci a hodiny vyplýtval na věci falešné. Utrácej od sebe pro sebe – pro Den Žízně. Můj bratře, tvá žízeň v Den Zmrtvýchvstání nebude uhašena, dokud s tebou Milostivý nebude spokojen, věz, že nikdy nedosáhneš spokojenosti Milostivého, dokud Ho nebudeš poslouchat. Konej mnoho dobrovolných dobrých skutků, protože ty tě dovedou více přiblížit k Alláhu.
 
Buď velkodušný, tvé nedostatky pak budou ukryty a Alláh ti pak ulehčí tvé zúčtování i hrůzy onoho dne. Konej mnoho dobrých skutků, Alláh tě učiní šťastným a ulehčí ti v hrobě. Drž se daleko od všech zakázaných činů, takto okusíš slast víry. Sedávej jen ve společnosti bezúhonných a zbožných lidí, Alláh ti tak pak zajistí úspěch všeho, co se týče tvého náboženství. A co se týče záležitostí ohledně tvého náboženství, o těch se raď s bohabojnými.
 
Spěchej vykonat dobré činy a nechť tě Alláh chrání před tím, abys byl vůči Němu neposlušný.
 
Připomínej si často Alláha a Alláh ti zmenší tvou touhu po tomto světě. Připomínej si smrt, Alláh ti usnadní vezdejší záležitosti. Když budeš toužit po Ráji, Alláh ti ulehčí, abys Ho více poslouchal. Boj se pekelného Ohně a Alláh ti usnadní, abys vydržel těžkosti tohoto světa.”
 
Autor: Saláhuddín ibn ‘Alí ibn ‘Abdulmewdžúd
Zdroj: Síretu Sufján as-Sawrí, str. 176-181.


1Tj. starej se o svou víru a zbožnost, protože pokud nebudeš, budeš za to platit svým tělem a svou krví skrze trest od Alláha.
2Myšleno všeobecně – v bezpečí před zlem, útrapami, zkouškami, chorobami i hříchy.
3Tj. tím, že se snaží všemi prostředky o prosperitu na tomto světě a zároveň maří a marní všechny své šance na prosperitu i na světě onom.