Rady každé mešitě

Logo XXL

 Šejch Abú Jásir Chálid ar-Raddádí během jedné své přednášky vzpomenul celkem šestnáct rad mešitám, modlitebnám, džematům a islámským centrům v muslimském světě i na Západě:

 Šejch Abú Jásir Chálid ar-Raddádí během jedné své přednášky vzpomenul celkem šestnáct rad mešitám, modlitebnám, džematům a islámským centrům v muslimském světě i na Západě:
1. Lidé, kteří mešitu navštěvují, musí pomáhat imámovi a muezínovi, či správci mešity. Nesmí vše spadnout na hřbet jen imámovi, muezínovi, či správci. Spíše by jim měl pomoci každý, poskytnutím svého názoru, poskytnutím upřímné rady a také tím, že bude radu od imáma, či muezína, nebo správce, poslouchat a vyhledávat.
2. Správce mešity musí navazovat a udržovat kontakty s učenci. Musí jim dát prostor k pořádání přednášek a lekcí v mešitě. Tato zodpovědnost padá na bedra těch, kteří jsou ji schopni zajistit, tj. na imáma nebo správce mešity. Měli by mít k dispozici dostatečný počet učenců. Nejlépe by bylo, kdyby mohli zajišťovat tyto lekce a přednášky učenců a hledačů znalosti s týdenní pravidelností.
3. Mešita by měla nabízet více, nežli jen jednu takovou lekci, zaměřenou na věrouku (‘akída), životopis Proroka صلى الله عليه و سلم (síra), islámsko-právní vědu (fikh), či islámskou morálku (achlák).
4. Správce by měl v mešitě umístit vývěsku na místě, které je všem na očích. Tato vývěska bude informovat návštěvníky mešity o lekcích, funkcích a aktivitách a věcech potřebných pro pokračující úsilí komunitního života. Tímto mohou návštěvníci eventuelně přispět na tyto snahy.
5. V mešitě by měly být dvě pokladničky, jedna z nich na otázky a fetwy. Každý týden by ji pak imám, nebo správce mešity měl vyprázdnit a otázky by měly být imámem, nebo hledačem znalosti zodpovězeny. Pokud je imám schopen podívat se do knih fetewá´, měl by se do nich podívat, jestli nenajde nejúplnější a nejkvalifikovanější odpověď na ně. Druhá by měla být na milodary a dobrovolné příspěvky. Toto pomůže mešitě obstarat, co je třeba a pokračovat ve svém úsilí, stejně jako zakládat fondy pomoci potřebným.
6. Správce mešity by měl pověřit někoho, aby u vchodu do mešity vybíral příspěvky na charitu. Tato osoba pak také bude rozdávat brožurky výzvy k islámu, když lidé opouštějí mešitu.
7. Mešita má zodpovědnost být účastna na výzvě k islámu, pro svou roli vzdělávat lidi. Měla by poskytovat magnetofonové pásky knihy a brožurky, které jsou přínosné. Měla by je poskytovat ve správný čas a na správném místě. Například když se přiblíží ramadán, měli by rozdávat materiály o ramadánu.
8. Mešita by měla také nabízet lekce učení se Koránu zpaměti (hifz). Učební programy by měly být rozděleny podle rozdílných úrovní, pro muže, ženy, chlapce a dívky.
9. Mešita by měla pořádat komunitní setkání každých čtrnáct dní, jednou za měsíc, nebo alespoň jednou za půl roku. Tam by se mělo jednat o tom, co je nutno pro pokračování úsilí i nadále, co komunita potřebuje atd. Je to také dobrý prostředek jak se navzájem seznámit. Nejdůležitější a nejsmysluplnější je udržet se a vytrvat.
10. Mešita by měla organizovat společné volnočasové aktivity, jako jít společně do parku, starat se jeden o druhého.
11. V mešitě by měla být knihovna, sestávající se z množství různých knih o rozličných náboženských tématech, aby tak lidem pomáhali stále se zabývat náboženstvím. Také by měla pořádat soutěže a kvízy, takže knihovna může být nápomocna studentům připravit je na podobné události. Proto by také tato knihovna měla být všem lidem dostupná.
12. Mešita by měla mít skladiště pro dary jako oblečení, nábytek atd. Také by měli existovat důvěryhodní lidé, kteří takové dary budou rozdělovat potřebným.
13. Mešita by měla ustavit skupinu dvou, či tří lidí, kteří budou navštěvovat ty, kteří se v mešitě dlouho neobjevili (a zjišťovat, jestli se jim dobře daří). Možná dříve chodili a nyní přestali. Členové této ustavené dvojice, či trojice, by se měli ujistit o důvodu, proč přestali chodit do mešity. Měli by k nim promluvit dobrým slovem, dát jim dobrou radu a snažit se v nich probudit lásku k vykonávání společné modlitby.Měli by také občas navštívit i ty, kteří do mešity chodí a povzbuzovat je za to. Také by bylo dobré, kdyby s nimi chodil i imám. Ten je hlavou komunity. I muezín je její částí.
14. Mešita by také měla ustavit skupinku lidí schopných řešit spory a problémy uvnitř komunity. Měla by být utvořena z lidí dobré morálky a mravů, kteří jsou moudří a chápaví.
15. Muslimové modlící se ve stejné mešitě by měli společně přerušovat půst, zejména v ramadánu a ve dnech doporučovaného půstu, jako je ‘ášurá, každé pondělí a čtvrtek, tři bílé dny za úplňku. Muslimové by měli trávit oba svátky spolu. Toto přinese jednotu, lásku a blízkost, stejně jako přípravu na Boží výzvu.
16. Mešita by měla mít svou webovou stránku, kde by měla prezentovat své aktivity a svou roli ve výzvě k islámu. Tento projekt by však měl být pouze v rukou zbožných a zkušených lidí.
Pokud mešita uvede tyto rady do praxe a ustaví je s upřímností, pak uvidí plody tohoto úsilí a skutečnou roli mešity při výzvě k Alláhu.
Zdroj: www.salafyink.com (k 22.3.2011).