Rozrušování svazku islámu

Logo XXL

 Ve jménu Alláha Milostiplného, Milostivého! Chvála Alláhu, požehnání a mír jeho Proroku. A potom:

 Ve jménu Alláha Milostiplného, Milostivého! Chvála Alláhu, požehnání a mír jeho Proroku. A potom:

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاللتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاة
Abú Umáma, nechť je s ním Alláh spokojen, uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم  pravil:
Svazky islámu (arab. ‘urá l-islám) budou pukat jeden po druhém a kdykoli některý z nich pukne, lidé se přichytí tomu k dalšímu, který po něm následuje. První svazek islámu, který pukne, je  spravedlivá vláda (arab. al-hukm) a poslední, který pukne, je modlitba.[1]
 
Použitý arabský výraz ‘urwetun (sg.)-‘uránun (pl.) označuje pevné spojení, pouto, pojítko, svazek, vazba, s konotací spolehlivosti, vzájemnosti.[2] Označuje v původním významu spoj, nebo věc, která svírá a pevně pojí druhou věc, spolehlivě ji poutá dohromady, nebo nejpevnější věc, na které něco spočívá, nebo společenství pevně svázaných lidí, ve výrocích Proroka se jedná i o pevnou vazbu víry, že „není božstva kromě Boha.“[3]
 
Alláh toto slovo použil ve verších:
فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا
Ten, kdo nevěří v Tághúta a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti (arab. ‘urwa) spolehlivé, jež nikdy se neutrhne.  (Bekara:256) 
وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
Ten, kdo se odevzdal do vůle Boží a koná dobré skutky, ten chopil se rukojeti (‘urwa) nejspolehlivější (Lukmán:22)
Mu’ázibn Džebel dodává k  této rukojeti: „Neutrhne se až do vstupu do Ráje.
 
Huzajfa ibnu l-Jemán, nechť je s ním Alláh spokojen, pravil: „První, co se ztratí z víry, je pokora (arab. al-chušú‘) a poslední, co se z víry ztratí, je modlitba. Svazky islámu budou rozrušovány do té míry, že menstruující ženy budou vstávat k modlitbě. Budete následovat stopy předešlých národů, šlépěj po šlépěji, natolik, že nic nevynecháte, dokud se neoddělí z mnoha jiných dvě sekty, z nichž jedna prohlásí: „Na co pět denních modliteb, naši předci tomu dobře nerozuměli. Vznešený Alláh pravil: „Vykonávej modlitbu na začátku i na konci dne a v jedné části noci!“ Proto se nemodlete více než třikrát denně. Zatímco druhá skupina prohlásí: „Víra věřících v Alláha je jako u andělů. Mezi námi není ani nevěřících, ani pokrytců.“ A takové vzkřísí Alláh Vznešený dohromady s Dedždžálem.“[4]
 
Huzajfa též pravil: „Budete následovat cestu dřívějších pokolení, stopu po stopě, neodchýlíte se od ní nikterak, ani vás nic z ní nevyhne a svazky islámu popukají jeden po druhém. První svazek islámu, který se zpřetrhá, bude pokora, ta se vytratí do té míry, že nebude možno nalézt pokorného člověka![5]
 
Huzajfa taktéž pravil: „Svazky islámu budou zpřetrhány jeden po druhém, zatímco vy budete konat to, co činila i předcházející pokolení, krok po kroku, nevyhnete se jejich cestě a ani ona se nevyhne vám. První svazek islámu, který bude zpřetrhán, je dostát závazku (arab. al-amána) a posledním svazkem je modlitba. Mezi touto ummou budou i ti, jež prohlásí: „Mezi námi není ani pokrytců, ani nevěřících, my jsme všichni praví miláčci Alláhovi.“ To vše kvůli příchodu Dedždžálově. A tehdy je Alláh k němu připojí![6]
 
Podobné vyplývá i z jiných podání, hovořících o rozrušování pout islámu. Ibn Omar, nechť je Alláh s ním i s jeho otcem spokojen, vypráví, že Boží Posel صلى الله عليه وسلم pravil: „Při Tom, v jehož Ruce je má duše, Soudný Den nenastoupí, dokud Alláh nedá objevit se vládcům lhářům, ministrům zločincům, poradcům zrádcům, nespravedlivým vůdcům a hříšným recitátorům Koránu, kteří jsou zvnějšku jako zbožní mnichové a jejichž srdce jsou však zkaženější než mršiny. Jejich tužby a chtíče jsou různorodé. Alláh je podrobí pokušení podobnému temné pouštní bouři, která je spolkne tak, jako spolkla i židy. Při Tom, v Jehož Ruce je duše Muhammedova, svazky islámu budou rozrušována jedno po druhém, natolik, že již se nebude provolávat: „Alláh, Alláh,“ ani se nebude přikazovat dobro a odvracet od zla, nebo k vám Alláh vyšle osobu, která nebude milostivá vůči mladším, ani uctivá vůči starším. A kdo není milostiv vůči našim mladším a není uctivý vůči našim starším, ten není z nás![7]
 
Berra‘ ibn Azíb, nechť je s ním Alláh spokojen, vypráví: „Seděli jsme u Posla Božího صلى الله عليه وسلم, když tu se zeptal: „Který svazek islámu je nejsilnější?“ Řekli: „Modlitba!“ „Pěkně. Ale ta to není.“ Řekli: „Půst!“ „Pěkně,“ pochválil Prorok صلى الله عليه وسلم, „ale ten to není.“ Řekli: „Zekát!“ Pravil on صلى الله عليه وسلم: „Pěkně, ale ani ten to není. „Půst!“ řekli. „Pěkně, ale ani ten to není,“ odpověděl Prorok صلى الله عليه وسلم. „Pouť!“ řekli. Prorok však zase řekl:„Pěkně, ale ani ta to není.“ „Džihád!“ Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil: „Pěkně, ale ani ten to není,“ a dodal: „Nejsilnějším svazkem islámu je milovat ve jménu Boha a ve jménu Boha nenávidět.[8]
 
Abdulláh ibn Mes’úd, nechť je s ním Alláh spokojen, uvádí, že se jej Boží Posel otázal: „Abdulláhu, který ze svazků islámu je nejspolehlivější?“ „Alláh a Jeho Posel vědí nejlépe,odpověděl jsem. Pravil: „Přátelství ve jménu Alláha, láska ve jménu Alláha a nenávist ve jménu Alláha![9]
 
Posel Boží صلى الله عليه وسلم se jednou svých druhů otázal: „Který svazek islámu je nejcennější?“ „Islám,“ odvětili přítomní. Posel Boží صلى الله عليه وسلم však pravil: „Bratrství ve jménu Alláha Vznešeného![10]
 
Abú Umáma al-Báhilí, nechť je s ním Alláh spokojen, uvádí od Proroka صلى الله عليه وسلم  slova: „Kdo naučí někoho jednomu verši z Boží Knihy, ten se stane jeho záštitníkem (arab. mewlá), nesmí jej ponižovat a nesmí mu to předhazovat. Pokud to učiní, pak zpřetrhal jeden ze svazků islámu![11]
 
Omar ibnu l-Chattáb pravil: „Hlavní svazky islámu jsou čtyři: vykonávat modlitbu v její čas, dávat zekát z celého srdce, udržovat rodinné vazby a držet dané slovo. Kdo některý z těchto předpisů poruší, porušil jeden ze svazků islámu.[12]


[1] Hadís je sahíh. Zaznamenal jej Ibn Hibbán, č.6715; Ahmed, 5/251; Taberání v al-Mu’džemu l-Kebír, č. 7359; Hákim v al-Mustedreku, č.7022; al-Merwezí v Ta’azímu Kaderi s-Salá, č.407; Bejhekí v Šu’abu l-Ímán, č. 4894.
[2] Viz Wehr, Hans (Cowan, John Milten, ed.): Dictionary of moder written Arabic, Ithaca, New York, 1976.
[3] Lane, Edward William: Arabic-English Lexicon in eight parts, Libraire du Liban, Bejrút, 1968.
[4] Sahíh. Zaznamenal al-Hákim v al-Mustedreku, č.8448; at-Taberí v Tehzíbu l-Ásár, č.2002; a Ibnu l-Wedda v al-Bide’u, č.151.
[5] Zaznamenal imám Abú Amr ad-Daní, budiž mu Alláh Milostiv, v as-Sunenu l-Wáridati fí l-Fiten, č. 225.
[6] Tamtéž, č. 271.
[7] Zaznamenal Ibn Abí Dunjá v al-‘Ukúbát, č. 34.
[8] Hadís je hasan li ghajrihi (tj. posílen jinými podáními na stupeň hasan). Zaznamenal Ahmed v Musnedu, č. 18547.
[9] Zaznamenal at-Taberání v al-Mu’džemu l-Kebír, č. 10378, v al-Mu’džemu l-Awsat, 4/376, a v al-Mu’džemu s-Saghír, 1/373. Ve svém Musnedu jej uvádí i at-Tajálisí, č. 376.
[10] Uvádí jej Ibn Wehb v al-Džámi’ fí l-hadís, č.191.
[11] Zaznamenal al-Bejhekí v Šu’abu l-Ímán, č. 2023 a al-Mehrewání v al-Fewá’idu l-Muntehibe, č. 89.
[12] Zaznamenal Abú Ja’lá al-Chalílí al-Kazwíní ve Fewá’id, č. 23.