Šarí'atské předpisy ohledně dne 'Arefat a jeho odpuštění

Logo XXL
Den ‘Arefat je devátým dnem měsíce zu l-hidždža. Tento rok vychází na dnešní den, tedy pátek 3. října.
 

Den ‘Arefat je devátým dnem měsíce zu l-hidždža. Tento rok vychází na dnešní den, tedy pátek 3. října.
 
Abú Katáda al-Ansárí رضي الله عنه uvádí od Božího Posla صلى الله عليه و سلم slova: „Půst dne ‘Arefat vykupuje hříchy za rok minulý i následující a půst dne ‘Ášurá vykupuje hříchy za minulý rok.1
Imám an-Newewí podává následující vysvětlení:
„Když Posel Boží صلى الله عليه و سلم během pouti na rozloučenou v den ‘Arefá o tomto zpravil své společníky, zeptali se: „Posle Boží, toto odpuštění platí jen pro nás?“ „Pro vás i pro všechny ty, kteří přijdou po vás, až do Dne Soudu“ odpověděl jim Prorokصلى الله عليه و سلم.
Význam tohoto hadísu je, že postícímu se v tento den budou odpuštěny hříchy za dva roky. Islámští učenci řekli, že se tímto myslí malé hříchy.“2
 
Většina učenců soudí, že postit se mají jen ti, kteří se neúčastní hadždže, poutníci se naopak postit nemají, aby je půst nevysílil a neznemožnil jim vykonání dalších specifických uctívání spojených s poutí a které jsou jim v tento den předepsány, tedy stání na planině ‘Arefat. Milost a dobrodiní je spjata s tímto dnem a zahrnuje všechny, nejen poutníky. I ti, kteří jsou doma, mohou žádat odpuštění svých hříchů a splnění svých přání cestou vzpomínání Alláha, proseb o odpuštění a prosebných modliteb.
 
Al-Kasání řekl:
„Co se týče půstuv den ‘Arefat, ten je chvályhodný pro osobu, která není poutníkem na hadždži, na což ukazuje celá řada hasísů povzbuzujících k půstu, protože tento den má přednosti nad ostatními dny. Taktéž může být chvályhodné, když se tento den postí i poutník, pod podmínkou, že jej půst neoslabí v konání dalších podob zbožnosti: stání na ‘Arefatu a recitace prosebných modliteb (…) Pokud je riziko, že jej oslabí, pak není dobré, aby se postil, protože hodnoty tohoto půstu lze dosáhnout i v jiných následujících letech.”3
 
V několika věrohodných hadísech se uvádí, že v tento den během pouti na rozloučenou Prorok صلى الله عليه و سلم požádal o nádobu s vodou. Vodu pak vypil, aby všem dal na vědomí, že se nepostí. Během pouti se nepostili ani správně vedení chalífové Abú Bekr, Omar a Osmán رضي الله عنهم, jak se uvádí od Ibn Omara رضي الله عنهما.4
 
Půst v den ‘Arefat je dobrovolným půstem a vztahují se na něj všechny předpisy dobrovolného půstu. Možno se proň rozhodnout úmyslem i po rozbřesku, dokonce i po východu slunce, pod podmínkou, že člověk toho dne nevykonal do této doby nic, co by půst porušovalo. To dokládá hadís zaznamenaný v Muslimem v Sahíhu, kde poté, co Prorokصلى الله عليه و سلم ráno od ‘Áiše zjistil, že doma není nic k snědku, rozhodl se ten den postit. Tento názor sdílejí učenci mezhebů hanefíjského, šáfi’íjského i hanbelíjského, na rozdíl od málikovců, kteří jsou toho názoru, že úmysl musí být již noc předem, tak jako při povinném půstu.
Kdo přeruší dobrovolný půst, přihází sice o odměnu, ale také nenese hřích.
 
Ibn Kudáma pravil:
„Osobě, která se postí nepovinný půst je dovoleno vzít úmysl v průběhu dne. Tento názor sdílí náš imám (tj. Ahmed ibn Hanbel), Abú Hanífa a aš-Šáfi’í. Tento názor se také uvádí od Abú Dardá, Abú Talhy, Ibn Mes’úda, Huzejfy رضي الله عنهم, Sa’ída ibn Musejjiba, Sa’ída ibn Džubejra a an-Nach’ího.”5
 
Je chvályhodné postit se i dny předcházející ‘Arefatu. Den po ‘Arefatu je ‘ídu l-adhá, tedy Svátek oběti a tehdy je půst zakázán, jako v oba svátky. Dny před ‘Arefátem jsou nejlepšími dny na tomto světě. Ibn ‘Abbás رضي الله عنه uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil: „Neexistují dny, ve kterých by byly dobré činy Alláhu milejší, nežli v těchto dnech,“ a na mysli měl první dny zu l-hidždža. Přítomní se otázali: „Ani džihád na cestě Boží?“ „Ani džihád na cestě Boží,“ odpověděl Prorokصلى الله عليه و سلم a dodal: „kromě kdy člověk vyrazí do boje, obětuje svůj život i svůj majetek a nic z toho se nevrátí.6
 
Dani prije Arefata jesu prvi dani mjeseca zul-hidžeta o kojima je Allahov Poslanik kazao da su najbolji dunjalučki dani.
Od jedné z matek věřících رضي الله عنهن se také uvádí, že Posel Božíصلى الله عليه و سلم se vždy postíval prvních devět dní zu l-hidždža, den ‘Ášúrá a tři dny v každém měsíci.7
Pokud někomu chybí dopostit se něco z ramadánu, může se postit v ‘Arefat. Úmysl se může týkat jen dobrovolného půstu, ale možno jej také spojit s náhradou promeškaných dní půstu ramadánského. Šejch Ibn ‘Usejmín pravil:
„Kdo se postí v den ‘Arefat nebo den ‘Ášúrá a chybí mu dopostit něco z ramadánských dní, jeho dobrovolný půst je správný. Pokud by svým půstem ten den cílil získat odměnu za tyto dny a navíc dopostit se to, co mu chybí z Ramadánu, má dvě odměny – odměnu za ‘Arefat nebo ‘Ášúru a odměnu za doplnění ramadánského půstu.“
 
Muslim by měl využít příležitost v den ‘Arefat nakrmit postící se, aby získal odměnu i za ně. V obecném smyslu, v který spadá povinný i nepovinný půst, Posel Božíصلى الله عليه و سلم pravil: „Kdo připraví iftár postícímu se, má stejnou odměnu jako postící se, s tím, že ani postícímu nebude odměna zmenšena.8 To platí, pokud pozveme jak chudého, tak i bohatého, jak příbuzného, tak i cizího.
 
A Alláh ví nejlépe.
 
 
 
1Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 1161.
2Viz al-Minhádžu Šerhu Sahíhi Muslim, 8/50.
3Viz Bedái’u s-saná’íja, 2/79.
4Uvádí at-Tirmízí v Sunenu, al-Albání doložil jako sahíh.
5Viz al-Mughní, 3/109.
6Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu.
7Hadís o tom zaznamenal Ahmed v Musnedu a Abú Dawúd v Sunenu, al-Albání jej deklaruje jako sahíh. Nesouhlasí s ním v tom autor díla Nasbu r-rája.

8Hadís zaznamenal Ahmed v Musnedu, at-Tirmizí v Sunenu a Ibn Mádža v Sunenu, šejch al-Albání jej doložil jako sahíh ve vícero svých dílech.