Soužití muslima a ateistky

Logo XXL

OTÁZKA: Jaký je váš názor na soužití muslima a ateistky? Není to v rozporu s islámskou vírou? Může něco takového vůbec fingovat?
ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Jaký je váš názor na soužití muslima a ateistky? Není to v rozporu s islámskou vírou? Může něco takového vůbec fingovat?
ODPOVĚĎ:
Soužití ateistky a muslima je dle mého názoru nemožné, vzhledem k dramatické odlišnosti obou těchto náboženských přesvědčení.
Dále je navíc proti přikázání islámské víry žít jako nesezdaný pár bez manželského svazku. Manželský svazek pak lze uzavřít pouze mezi muslimem a muslimkou, případně příslušnicí nějakého ze dvou dalších náboženství Knihy (tj. abrahámovských náboženství) – ženou víry židovské, či křesťanské. Sňatek s kýmkoli jiným, tedy i s ateistkou, je neplatný a takový vztah není islámským zákonem posvěcen.
Dále je podmínkou, aby se ženě od muslima dostalo obvěnění (ar. mehr) a aby s ní bylo zacházeno nejlepším možným způsobem, včetně respektu k jejímu vyznání a z toho pramenícím specifikům.
Rovněž je podmínkou, aby děti z takového vztahu byly vychovávány jako muslimové.
Poslední podmínka, tentokrát kladená na mravnost ženy, stanovuje, aby byla počestnou, tj. ženou, o které není známo že je cizoložnice, prostopášná a nestoudnice.
Důkazem těchto tvrzení je následující koránský verš z 5. súry (ve významu):
A dovoleny jsou vám počestné z věřících žen a počestné z těch, jimž dostalo se Písma před vámi, jestliže jste jim dali jejich odměnu a chováte-li se jako muži spořádaní, nikoliv jako cizoložníci nebo ti, kdož si berou milenky. (Máida:5)
A Alláh je Nejznalejší.