Jak se připravit na nepřítele

Logo XXL
OTÁZKA: Není pochyb, že nepřátelé muslimů čekají na vhodný okamžik, aby nad nimi zvítězili a vládli jim. Jakým způsobem jim v tom lze zabránit?

ODPOVĚĎ:
 

OTÁZKA: Není pochyb, že nepřátelé muslimů čekají na vhodný okamžik, aby nad nimi zvítězili a vládli jim. Jakým způsobem jim v tom lze zabránit?

ODPOVĚĎ:
 
To, co je povinností islámských zemí, je příprava na nepřátele Alláha, varovat před jejich postupem, držet se náboženství Jeho, být silně upevněn v pravdě. pro věřící samé to je konat prosby k Alláhovi, nebýt lehkovážný, ani jinak nenapomáhat svým činy nepřátelům v jejich plánech. Ve shodě s tím, jak Alláh Vznešený pravil v Koránu (výklad významu):
“Vy, kdož věříte, buďte opatrní” (Nisá´:71)
a také (výklad významu):
“Připravte proti nim, kolik nejlépe můžete zbraní, kterými byste mohli porazit nepřátele Alláhova a vaše, stejně jako další, kteří jsou za nimi a které vy neznáte, ale Alláh je zná!” (Anfal:60)
 
Zatím povinností islámských zemí, arabských i nearabských je konání proseb k Alláhu a držení se cesty Jeho náboženství a Jeho zákonů šarí’y. Nejlepším počinem je vždy se držet pravdy, navrátit se k Alláhovi a jeho Poslu صلى الله عليه و سلم ve všech věcech a souzení podle šarí’y. Toto je hlavní duchovní řešení.
 
Existuje však i materiální a finanční příprava. Sem spadá i dokonale vycvičená armáda vlastnící nejrůznější typy zbraní (tanky, letadla,děla…), i těch, které jsou v různých epochách nejsilnější, neboť je to příkaz od Alláha Nejvznešenějšího (viz verš výše).
Je povinností všech muslimských zemí vynaložit úsilí k tomu, aby se staly vlastníky vhodných typů zbraní ve shodě s dobou, aby tyto zbraně vyráběly, nebo pokud to nelze, aby je koupily. Je také jednomyslně třeba přichystat správně vycvičené islámské vojáky v době míru a úlev tak, aby když přijde těžká doba, země muslimů měly dostatečnou sílu.
 
Nejdůležitější a největší záležitostí je však opravení sebe sama obávajíce se Alláha a držíce se jeho víry, odvržení hříchu a upřímné uctívání Alláha. Zakazující uctívání jiných vedle Něj (širk), stejně jako udržování duchovních spojení s mrtvými, hledajíce u nich pomoci, přísahy pod jejich jmény apod. – všechny tyto věci jsou připisováním společníků Alláhovi v uctívání (širk). Širkem způsobujícím, že se člověk stane nevěřícím je i mimo jiné udržování spojení s mrtvými, prosby k nim o vítězství nad nepřáteli, nebo o vyléčení nemocných.
Povinností zemí muslimských je věnovat velkou pozornost této otázce, vést mládež k čistému a upřímnému uctívání Alláha. Odvržení širku, ochrana Alláhova náboženství, varování před hříchy, návrat k praxi Alláhovy Knihy a Sunny Jeho Posla صلى الله عليه و سلم ve všech záležitostech, ve shodě s tím, jak řekl Alláh Všemohoucí (výklad významu):
Vy, kteří věříte! Poslouchejte Alláha a poslouchejte Posla a ty, kdož mezi vámi mají autoritu! A jste-li ve sporu o nějakou věc, předejte její rozhodnutí Alláhovi a Poslu – jestliže věříte v Alláha a v den soudný! A to bude nejlepší a povede k nejkrásnějšímu výsledku. ” (An-Nisá´:59)
Alláh nařídil věřícím, aby se ve všech svých sporech navrátili k Alláhovi a jeho Poslu صلى الله عليه و سلم. Čili k Jeho Knize (Koránu) a Sunny jeho Posla صلى الله عليه و سلم. Povinností je tedy přijetí toho, k čemu nás směřuje Korán a autentická tradice. Alláh také řekl (ve významu):
A ať již na cokoli máte různé názory, rozsouzení toho patří Alláhovi. Rci: ,Takový je Alláh, Pán můj, na Něj se spoléhám a k Němu se kajícně obracím’”(Aš-Šúrá:10)
A v neposlední řadě Alláh nařídil povinností poslušnost k welí al-’amr, tedy tomu, kdo má vládu, ve všem správném, ve shodě s tím, jak kázal PoselBožího صلى الله عليه و سلم: “Poslušnost je jen v tom, co je správné.
 
Tedy je povinností muslimských zemí, jsou-li mezi nimi nějaké spory – navrátit se ke Knize Alláha a Sunně Jeho Posla صلى الله عليه و سلم – návrat k rozsudkům ve shodě se šarí’ou, jednoznačné držení se víry Alláha a směřování svých armád i obyvatelstva k tomu samému. Taková je cesta k vítězství a štěstí, cesta k hrdosti a šlechetnosti, cesta ochrany před nepřítelem kdekoliv by se nacházel a kdokoliv by jím byl. Jestli tedy národy muslimů stanou na té cestě a budou na ní trpěliví, tehdy jim Alláh vystačí před zlem jejich nepřátel a obdaří je lepší skutečností proti jejich nepřátelům. A Alláh hovoří (ve významu):
Když se vás dotkne něco dobrého, zarmucuje je to, ale když vás postihne nějaké neštěstí, radují se z toho. Budete-li však trpěliví a bohabojní, neuškodí vám nikterak úklady jejich, neboť Alláh ve vědění Svém objímá vše, co dělají. ” (‘Imrán.120)
A již před tebou jsme vyslali posly k lidu jejich a přišli k nim s jasnými znameními. a pomstili jsme se těm, kdož hřešili, a povinností Naší je, abychom pomohli věřícím” (Ar-Rúm:47)
Alláh přislíbil těm z vás, kteří uvěřili a zbožné skutky konali, že z nich učiní zástupce na zemi, tak jako již učinil zástupci ty, kdož byli před nimi. A přislíbil jim, že upevní pro ně náboženství jejich, které se Mu zlíbilo jim dát a že nahradí posléze obavy jejich jistotou. Uctívejte Mne a nepřibližujte ke Mně ničeho! A ti, kdož ještě po tomto budou nevěřící, jsou věru hanebníci! ” (An-Núr:55)
…a veršů podobného významu je v Koránu mnoho.
 
Prosím Alláha, aby obdařil všechny muslimy vedením a úspěchem. A aby oprevil vedení vůdců, pomáhal jim ve všem, co je správné a obdařil je pochopením víry a vytrváním v ní. Ámín!
 

Autor: šejch Abdulazíz ibn Báz
Přeložil: Abdulláh al-Morawí.