Sváteční kázání k ‘Ídu l-fitr 1432 hidžry

people standing near high rise building during sunset

 سم الله الرحمان الرحيم

 سم الله الرحمان الرحيم

ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBARU LÁ ILÁHE ILLE LLÁH! ALLÁHU AKBAR, ALLÁHU AKBARU WE LI LLÁHI L-HAMD
Chvála Alláhu dž.š., Pánu světů, požehnání a mír jeho Posluصل الله عليه و سلم, rodu jeho, druhům i následovníkům!
As-selámu alejkum we rahmetu lláhi we barakatuh!
Drazí bratři,
Ani jsme se nenadáli a již jsme se rozloučili s měsícem ramadánem, který bude svědkem pro nás anebo proti nám. Právě v tento požehnaný den svátku ‘íd al-fitr, v toto požehnané ráno, se obracíme k našemu Pánu Nejštědřejšímu, Jenž nás zahrnuje dobrem a poté nás odmění největší odměnou. Bylo nám přikázáno dodržovat noční modlitby a ty jsme dodržovali. Bylo nám přikázáno postit se a my se postili. Byli jsme povinováni poslušností vůči Alláhu a uposlechli jsme, za což nám odměna právem náleží. Jak by ne, když v soudný den bude zvoláno na postící se, aby vstoupili do ráje branou Rejján, kterou vstoupí jen oni a nikdo jiný po nich!
Věřící,
 znakem přijetí snad jakéhokoli aktu poslušnosti je i to, že je následován další poslušností a ukazatelem jeho odmítnutí je i to, že je sám následován neposlušností. Abú Zerr رضي الله غنه vypráví: „Posel Boží صلى الله عليه و سلم  mi pravil: „Boj se Alláha kdekoli budeš. A následuj každý zlý čin dobrým, který jej smaže. A k lidem se chovej nejkrásnější mravností.[1] Zamysleli jsme se vůbec, když se loučíme s ramadánem, se vším, co obnáší, co do vznešených prožitků duchovních a prožitků víry, jaký pak bude náš stav po ramadánu, z hlediska přijetí našich činů a naší blízkosti k Alláhu? Zdaž se zachováte jako lhostejní, kteří uzavřou a zapečetí svou knihu dobrých skutků s prázdnou nadějí, že se dožijí dalšího ramadánu? Bylo řečeno Bišru al-Háfímu رحمة الله عليه : „Věru někteří hojně uctívají a vynakládají úsilí během ramadánu.“ Pravil: „Jak špatní jsou ti, kteří opravdu neznají Alláha, kromě v měsíci ramadánu.“ Leč opravdový zbožný zná Alláha po celý rok. Od Alkamy رحمة الله عليه se traduje: „Matka věřících ‘Áiša رضي الله غنها byla tázána: „Jaké byly činy Božího Posla صلى الله عليه و سلم  ? Dělal něco navíc v některých dnech?“ Odpověděla: „Nikoli. Jeho činy byly stále pokračující.[2] Od ‘Áiše, nechť je s ní Alláh spokojen, se traduje, že řekla: „Posel Boží صلى الله عليه و سلم  byl tázán: „Jaké činy jsou Bohu nejmilejší?“ Pravil: „Nejtrvalejší, i když je jich málo.[3] Muslim dodává: „A ‘Áiša رضي الله غنها se od Posla Božího naučila, že pokud s něčím začala, již se toho nepustila.
Muslimové,
Skutečný Boží služebník, skutečný muslim, je blízkým služebníkem Božím po celý rok. Není služebníkem ramadánu. Protože Pán ramadánu je Pánem všech měsíců. Ó ty, který jsi se postil a modlil po celý ramadán, nechť se tvůj stav v šewwálu nijak nezmění. Když už hovoříme o šewwálu, připomeňme, že v něm Posel Boží صلى الله عليه و سلم  stanovil půst šesti dnů. Pravil: „Kdo se postí v ramadánu a následuje ho šesti dny v šewwálu, jakoby se postil celý rok.[4]
Drazí bratři,
‘Íd al-fitr je cestou ke zlepšení vzájemných vztahů a přerušení nepřátelství, k utužování rodinných pout, šíření radosti sebe, rodině, příbuzným, blízkým, přátelům. Dnešní den je tou správnou chvílí pro četbu a naplnění příkazu Alláha Nejvznešenějšího (ve významu):
Buď shovívavý, přikazuj vhodné a vyhýbej se pošetilým! (A’ráf:199)
Od Sufjána ibn Ujejny رحمة الله عليه, se traduje, že Prorok صلى الله عليه و سلم  , když byl tento verš zjeven, pravil: „Ó Džibríle, co je to?“ Pravil Prorok: „Džibríl řekl: „Nevím, zeptám se Nejznalejšího.“ Poté se Džibríl vrátil a pravil: „Ó Muhammede, věru Pán Tvůj ti přikazuje, abys navázal vztah s tím, kdo jej s tebou zpřetrhal, dal tomu, kdo ti odepřel a slitoval nad tím, kdo ti ukřivdil.[5] V tento den náleží, abychom si podali ruce, své jazyky okrášlili dobrým slovem a naše srdce očistili od hněvu, zášti, pomstychtivosti, aby se tak ‘íd al-fitr stal příležitostí pro rozhádané a znepřátelené, kteří se jeho prostřednictvím znovu spojí a udobří.
 
Alláhumma, spoj naše srdce i naše osoby v šik jediný a nedej nám rozdělit se poté, co nás svedeš dohromady. Učiň stav muslimů na celém světě lepším, zbav je útrap, útlaku a útisku. Pane náš, pomož všem, kteří usilují, aby Tvé Slovo stálo nejvýše. Ámín.


[1] Zaznamenal Tirmízí jako sahíh.
[2] Zaznamenali Buchárí a Muslim.
[3] Zaznamenali Buchárí a Muslim.
[4]Zaznamenal Muslim jako sahíh.
[5] Zaznamenal Ibn Abí Hátim.