Ulehčení pro nové muslimy

Logo XXL

 OTÁZKA: Jaké konkrétní úlevy mají muslimové po vstupu do islámu?
ODPOVĚĎ:

 OTÁZKA: Jaké konkrétní úlevy mají muslimové po vstupu do islámu?
ODPOVĚĎ:
Ti, kteří přijmou islám, tj. uvěří v to, co definuje muslima (6 pilířů víry – víra v absolutně Jediného Boha, který nemá žádného společníka, v Jeho anděly, ve zjevená písma, proroky včetně posledního, tedy Muhammeda صلى الله عليه و سلم, Soudný Den a předurčení Boží) a vyznají svou víru vyřčením šehády: Vyznávám, že není božstva kromě Boha a vyznávám, že Muhammed je Posel Boží (arab. Ašhedu an lá iláhe ille Lláh we ašhedu anne Muhammeden resúlu Lláh) se stávají naprosto plnohodnotnými muslimy se všemi právy a povinnostmi, které z toho vyplývají.
Musí poznat, kdo je jejich Pán, co je jejich víra a kdo je jejich prorokem.
Jde především o tyto aspekty:
1. Naučit se, co znamená Boží Jedinost (arab. tewhíd): 
Bůh je absolutním stvořitelem, vládcem a vlastníkem veškerenstva, se kterým nakládá a kterému stanovuje Zákon dle Své svobodné a neomezované vůle a moudrosti. 
Jeho jediného třeba uctívat dodržováním Jeho Zákona a nepřidružovat k Němu společníka jakéhokoli, ať osobu či věc. 
Jen On Jediný a nikdo jiný má právo Sám Sebe představit a popsat Svým stvořením, o Bohu nelze prohlásit nic, než co On prohlásil ve zjevení – v Koránu a v tradici (arab. Sunně) Svého Posla Muhammeda صلى الله عليه و سلم.
2. Naučit se, co znamená modloslužebnictví (arab. širk) a držet se od toho co nejdál, vymýtit jakoukoli stopu tohoto ze svého srdce – modloslužebnictví je připodobnit k Bohu cokoli, nebo připodobnit Boha k čemukoli, nebo přidružit sebe k Bohu.
Skrytým modloslužebnictvím je uctívat Boha nikoli z touhy po Bohu Samém, po Jeho odměně a ze strachu před Jeho trestem, ale naopak z touhy po odměně, nebo uznání ze strany kohokoli jiného. 
Modloslužebnictvím v činu je i přísahat v jiném jménu, než v Božím, nebo klást Bohu na roveň někoho v řeči, např. “dá-li Alláh a dá-li ten a ten,” nebo používat frazémy a pořekadla obsahující cokoli z přesvědčení, která odporují Jedinosti Boží atd.
3. Z toho vyplývá, že je přijatý jedině ten čin, který je výhradně pro Alláha a který je v souladu s Božím Zákonem, zprostředkovaným Koránem a Sunnou Božího Posla Muhammeda صلى الله عليه و سلم. 
Toto je nejniternější podstata islámu a dělítko mezi vírou a nevírou. V tomto neexistuje žádná úleva a neznalost tohoto neomlouvá. Opak toho, co jsme vzpomenuli, nebo vědomý čin, který se tomu příčí, jako je zavrhování, zesměšňování, či urážení čehokoli z toho, představuje nevíru a pachatel něčeho takového přestává být muslimem.
Každý, kdo se stane muslimem tím, že pronese šehádu, musí od tohoto okamžiku plnit všechny základní povinnosti islámu: 
– pět poviných denních modliteb, čehož předpokladem je znalost modlitebních textů (minimálně 1. súry z Koránu – al-Fátihy) v arabštině.
– zekát (povinný milodar) pro toho, kdo je jeho plátcem (disponuje nutnou výměrou majetku pro jeho placení) 
– půst v měsíci Ramadánu
– pouť ke Ka’bě v Mekce, pro toho, kdo je toho schopen fyzicky i finančně.
– nesmí se také přibližovat k islámským zákazům, jež jsou obecně známé, jako je např. cizoložství, alkohol, vepřové maso atd. Tj. musí se naučit vyhýbat se těmto věcem.
Toto musí provést počínaje momentem, kdy ví co a jak má provádět.
Jsou to všeobecně známé, závazné věci, jež je povinen znát každý. Jediná omluva je v případě toho, kdo přijal islám právě nyní. Jsou i tím prvním, co se musí člověk, přijmuvší islám, naučit. Není třeba se lekat velkého množství faktů a informací, předpisů islámu, alespoň těch základních, je jen několik a všechny jsou poměrně jednoduché a pochopitelné.

Posel Boží صلى الله عليه و سلم v sahíh hadísu (tj. autentickém výroku) praví: “Znalost se získává učením se.
 
Nový muslim musí co nejrychleji, je-li to možné, navázat kontakt s nějakým islámským učencem, který mu vysvětlí předpisy jeho víra, jeho případné pochyby a nejasnosti. Pokud nemá takového učence k dispozici, pak nechť kontaktuje někoho zkušeného a znalého, nejlépe hledače nauky, který je žákem takových učenců, zná se s nimi, studuje u nich a přejímá od nich. Pokud nemůže nalézt ani nikoho takového, nechť najde hledače nauky, který svou znalost přejímá z knih, audio- a videonahrávek kvalifikovaných učenců ahl sunna we l-džema’a (lidu sunny a společenství).
 
Co se týče detailů těchto jednotlivých principů, příkazů a zákazů, je nutno se je učit postupně a v tomto učení vytrvat. Vždy platí zásada, že Alláh neukládá za hřích člověku něco, o čem dotyčný nevěděl, nebo to neučinil úmyslně. Důležité je nekonat to, o čem jsem si vědom, že je hřích, nebo co se mi jako hřích jeví na základě mé dosavadní znalosti. Na cokoli, co nás trápí, je pak třeba ptát se učenějších.
Nechť vás Alláh vede přímou cestou, dá vám poznat předpisy Náboženství a uvede vás do zahrad věčné blaženosti. Ámín.