Vstříc Svátku přerušení půstu

Logo XXL

 

 

بسم الله الرحمان الرحيم
Chvála Alláhu dž.š., jen Jeho uctíváme, o pomoc a o správné vedení žádáme. Kdo veden je Alláhem, nebude nikým sveden z cesty a bloudícího nevyvede nikdo, než On. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صل الله هليه وسلم je jeho Služebník a Posel, vždy pravdomluvný a důvěryhodný. Bůh žehnej jemu, jeho rodu, společníkům, pravověrným chalífům a všem jeho následovníkům. Připomínejme si bohabojnost, dodržujme všechny příkazy naší víry a jděme přímo. Alláh dž.š. zjevil nejlepším slovem (ve významu): Lidé, bojte se Pána svého, jenž stvořil vás z jednoho jedince a stvořil z něj manželku jeho a rozmnožil je oba v množství velké mužů i žen. A bojte se Boha, v Jehož jménu se vzájemně žádáte a dbejte pravidel příbuzenských svazků, neboť Bůh zajisté nad vámi je pozorovatelem. (Nisá´:1). A nejlepším vedením je Muhammedovo صل الله هليه وسلم, jenž pravil: „Nejhorší věcí jsou novoty ve víře a každá novota ve víře je zhoubná inovace, každá zhoubná inovace je bludem a každý blud je v ohni.
 
A potom, milí bratři a sestry, Alláh zjevil: Postním měsícem je měsíc ramadán, v němž Korán byl seslán jako vedení správné pro lidi a jako vysvětlení tohoto vedení i jako spásné rozlišení. Kdo z vás spatří na vlastní oči měsíc, nechť se postí! Ten z vás, kdo je nemocen nebo na cestách, nechť postí se stejný počet dní později; Bůh si přeje vám to usnadnit a nechce na vás obtížné. Dodržujte plně tento počet a chvalte Boha za to, že správně vás vede – snad budete vděční! (Bekara:185) Posel Boží صل الله هليه وسلم řekl: „Kdo se bude postit celý ramadán, věříce v jeho povinnost a doufaje v odměnu za něj, tomu budou odpustěny jeho dřívější hříchy.“ Obecně přijímaný na autoritu Abú Hurjery. Ten také řekl: „Slyšel jsem Posla Božího صل الله هليه وسلم říci během ramadánu: „Brány Pekla jsou zavřeny, brány Ráje jsou otevřeny a ďáblové jsou spoutáni. Obecně přijímaný hadís. Bejhekí na konci hadísu, který zaznamenává od Ibn Mes’úda zaznamenává: „Každé noci v ramadánu osvobodí Alláh při iftáru šedesát tisíc. A když přijde ‘ídu l-fitr, osvobodí třicetkrát více než za celý ramadán.“ Selef říkávali: „Čas od ramadánu do ramadánu, od hadždže do hadždže, od pátku do pátku, od modlitby do modlitby odpouští všechny hříchy, pokud se budeme vyhýbat těm velkým.“ Omar bin al-Chattáb říkal vstříc začátku ramadánu: „Vítej náš čističi. Celý ramadán je dobrem. Ve dne se postí a v noci modlí. To co se v něm rozdá, jakoby se rozdalo na cestě Boží.“ Ibn Mes’úd říká: „Není člověka, který by strávil celý ramadán mlčíce, nebo vzpomínaje Alláha, aby potvrzoval povolení toho, co je povoleno Alláhem a zakáz toho, co jest Jím zakázáno, který neučiní žádnou odpornost, aby mu posledním dnem ramadánu nebyly odpuštěny jeho hříchy. Za každý tesbíh a za každé vyřčení slov lá iláhe ille lláh postaven dům v ráji. Ze smaragdů, uvnitř zkrášlená rubíny. V každém rubínu bude stan z čisté perleti, ve které bude čekat húrija, jakožto jeho manželka. Na sobě bude mít dva zlaté náramky, zdobené rubíny, kterými by mohla ozářit celou Zemi.“ Chvalme Alláha za dobrodiní ramadánu. To je jeho skutečnost. Kdo jej využil, získal pro sebe nesmírné blaho a kdo jej promrhal, sám nechť zří, oč přišel. Podle Ibn Mes’úda, že Posel صل الله هليه وسلم řekl: „Kdyby lidé znali, co obsahuje ramadán, přáli by si, aby trval celý rok.“ Zaznamenal Abú Lejs as-Samarkandí. Vy, kteří jste letošní ramadán zanedbali! Sami sobě jste ukřivdili. Ale není tu třeba zoufalství, nýbrž pouze pokání a upřímného návratu k Alláhu, který říká, že v prohře jsou všichni takoví: kromě těch, kdož kajícně se obrátí, polepší se a jasně to projeví; těm popřeji sluchu, vždyť Já jsem vyslyšující, slitovný. (Bekara:160) A kdokoliv se kál a zbožné skutky konal, ten věru se k Bohu navrátí kajícně. (Furkán:25) Posel Boží صل الله هليه وسلم řekl v hadísu od Abú Músá Aš’arího: „Vznešený Alláh napřahuje ruku k pokání, dokud slunce nevyjde tam, kde zapadá.“ Podle Muslima. Prosme Jej o přijetí našich dobrých skutků a o zlepšení sebe sama, ve shodě se slovy jeho nejlepších služebníků, která Alláh dž.š. popsal ve své knize: „Pane můj, vnukni mi, abych byl vděčný za dobrodiní Tvé, jímž jsi zahrnul mne i rodiče mé! Nechť konám skutky zbožné, v nichž nalezneš zalíbení, a učiň pro mne dobrým potomstvo mé. Kajícně se k Tobě obracím a jsem jedním z těch, kdož do vůle Tvé jsou odevzdáni.“Od takových přijmeme jejich nejlepší skutky, jež vykonali, a jejich špatné skutky opomineme; ti patří mezi ráje obyvatele, a toto je slib pravdivý, jenž byl jim přislíben. (Ahkáf:15-16) Kajme se, prosme o odpuštění a o záštitu před zlem sebe sama i okolí. Vystříhejme se tedy veškerého zakázaného konání, vždyť každá část našeho těla bude v Den Soudu svědčit proti nám. A vězme , že základními pomínkami, bez kterých nemůže být žádný čin přijat je ichlás – upřímnost v úmyslu pouze k Alláhu a v naději na odměnu od Něj; a ittibá‘ – úplné a bezpodmínečné následování sunny Posla Božíhoy.
 
Milí bratři a sestry, přiblížil se den svátku. Abú Lejs as-Samarkandí uvádí hadís od Ibn Abbáse od Posla صل الله هليه وسلم: „Noc před svátkem se nazývá nocí odměny. Když nadejde svátek, andělé budou rozesláni do každé oblasti, země i krajiny. Sestoupí k zemi a budou v každé ulici. Provolávají hlasem slyšitelným pro všechna živá stvoření krom lidí a džinů: „Muhammedova ummo, vyjděte za vaším Pánem Štědrým, který mnoho odměňuje a odpouští i velké hříchy.“ Když lidé zaujmou místa v modlitebnách, řekne Vznešený Alláh: „Andělé Moji, jaká je odměna nádeníku za vykonanou práci, na kterou je najat?“ Odpoví andělé: „Bože náš a Pane, jeho odměna mu musí být vyplacena.“ Alláh řekne: „Vás beru si za svědky, Mí andělé, že jim za jejich půst i modlitby určím odměnu – Mou spokojenost a odpuštění.“ A pak Alláh řekne: „Služebníci Mí, žádejte ode Mne, není nic, co budete žádat pro svou víru, či pro tento svět, abych vám to nedal.“ V tomto dni svátku praktikujme několik doporučení vycházejících z autentické sunny Posla Božího صل الله هليه وسلم. Je to:
1. tekbír, který je v den svátku již od setmění, tj. od modlitby magrib, ve znění: „Alláhu akbar, Alláhu Akbar, Alláhu akbaru lá iláhe ille lláh. Alláhu akbar, Alláhu akbar, we li lláhi l-hamd;“
2. sváteční modlitba. Doporučujeme všem přijít, včetně dětí, žen, dokonce i menstruujících, které se modlit nemusí, avšak mohou se zúčastnit shromáždění sedíce.
3. ještě před modlitbou přerušit půst lichým počtem datlí a mlékem;
4. pozdravit se s ostatními a popřát jim;
5. vrátit se nazpět jinou cestou, než jsme vyšli.
 
Alláhumma, Tys Odpouštějící, Slitovný, Milostivý ke kajícníkům, přijmi od nás naše pokání i dobré činy a učiň nás pevnými na cestě za Tvou spokojeností. Ámín!