Význam al-Aksá a svaté země Palestiny

Logo XXL

بسم الله الرحمان الرحيم

بسم الله الرحمان الرحيم
Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme, o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Koho Bůh povede, ten nesejde z cesty a kdo bloudí, nebude vyveden nežli Bohem. Dosvědčuji, že není božstva kromě Boha Jediného, bez společníka, a dosvědčuji, že Muhammed y je jeho Služebník a Posel. Bůh žehnej jemu, jeho rodině, jeho společníkům, pravověrným chalífům po něm a všem jeho následovníkům. Připomínejme bohabojnost, dodržujme všechny pilíře islámu a jděme přímo. Nejlepším slovem věru je slovo Boží: Vy, kteří věříte! Bojte se Boha bázní, jež Mu přísluší, a neumírejte jinak, než jako praví muslimové! (Álu ‘Imrán:102). A nejlepším vedením je vedení Muhammeda y, jenž řekl: “Nejhorší věcí jsou věci nově vnesené a každá novota ve víře je zhoubná inovace, každá zhoubná inovace je bludem a každý blud je v ohni.”

A potom, milí bratři a sestry, Alláh dž.š. zjevil: A hle, pravil Mojžíš lidu svému: “Lide můj, pomněte dobrodiní Božího vůči vám, když mezi vámi učinil proroky a vás učinil vládci a dal vám to, co nedal nikomu z lidstva veškerého! Lide můj! Vstupte do svaté země, kterou vám Bůh zaslíbil, a neobracejte kroky své, abyste se neobrátili v ty, kdož ztrátu utrpí!” (Máida:20-21) Ibn Kesír vysvětluje formulaci “kterou vám Bůh zaslíbil“, slovy: “Tedy ona jest dědictvím těch mezi vámi, kteří uvěří.” Všemocný Bůh daroval Palestinu těm, kteří uctívají Boha, aniž by k němu přidružovali nepatří proto těm, kteří Boží víru pokřivili, uzurpovali si výsadní postavení, zabíjeli proroky a ze závisti a vzteku usilovali o život i Božímu miláčku Muhammedu صل الله عليه وسلم. Palestina, Svatá Země, se rozkládá na celém území, zabíraném sionistickou entitou, včetně tzv. okupovaných území. Tato oblast je nepřetržitě osídlena bezmála 10 000 let, z toho jen 98 let připadá na periodu židovského království, které se následně rozpadlo. Když Británie přejímala mandát nad Palestinou v roce 1917, 90% tehdejších obyvatel byli Arabové. Do 1947, kdy zemi uloupili sionisté, vlastnili židé jen 6% půdy. Dnešní palestinští židé jsou potomky přistěhovalců ze všech koutů světa, jen 5% tvoří původní, palestinští židé. Této zemi požehnal Bůh v mnoha verších: země, již jsme pro lidstvo celé požehnali, (Anbijá´:71, 81) A mezi nimi a městy,jimž jsme požehnali, jsme umístili města pohledná a rozměřili jsme mezi nimi cesty řkouce: “Cestujte po nich za nocí i za dnů v bezpečí!” (Sabá´:18). Arabské pojmenování Jeruzaléma Bejtu l-Makdis, či “Kuds” znamená “Dům posvěcený”, či “Svátost” a takový pocit musí vzbuzovat v srdci každého věřícího. Zde se nachází zvláštní místo, vzpomenuté v Koránu: Sláva tomu, jenž za noci přenesl služebníka Svého z Posvátné mešity do mešity nejvzdálenější, jejíž okolí jsme požehnali, abychom mu ukázali některá Svá znamení. A On věru slyšící je a jasnozřivý. (Isrá´:1) Ibn Kesír popisuje “mešitu nejvzdálenější”: “To je jeruzalémský posvátný okrsek, ” Bůh vybírá a vyzdvihuje nad ostatní, to, co chce, z míst, mešit, národů i osob. Mesdžidu l-Aksá má zvláštní význam, neboť: 1 Je první kiblou islámu., jak je zaznamenáno v sahíh vyprávěních Ibn Abbáse a dalších. Berá´a vypráví: “Posel صل الله عليه وسلم se modlil směrem k Jeruzalému šestnáct, či sedmnáct měsíců…” Podle Nesáího a Ahmeda. Je to potvrzeno Božími slovy: A ustanovili jsme qiblu, k níž až dosud jste se obraceli, jedině proto, abychom rozeznali ty, kdož následují posla, od těch, kdož odvracejí se od stop jeho. (Bekara:143) 2. Jedna ze tří mešit, ke kterým se putuje. Abú Hurejra cituje obecně přijatá slova Poslaصل الله عليه وسلم: “Sedla se strojí pouze kvůli třem mešitám. Této mojí mešity, mesdžidu l-Harám a mesdžidu l-Aksá.” 3. Obléci ihrám zde a vydat se odtud na hadž nebo umru je spojeno s odpuštěním hříchů. Od Umm Selemy zaznamenal Ibn Hibbán Prorokova صل الله عليه وسلم slova: “Kdo oblékne ihrám v Jeruzalémě, tomu budou odpuštěny hříchy.” Též podle hadísu zaznamenaného Nesáím od Ibn Amra Sulejmán, mír s ním, “prosil Boha po skončení stavby mešity, aby každého, kdo do ní vejde pomodlit se, očistil od hříchu jako v den, kdy jej matka porodila.” 4. Podle shody učenců je druhou nejstarší mešitou postavenou na Zemi, po Ka’bě. To potvrzuje podání Abú Zerra zaznamenané Nesáím. 5. Je to místo, kde se modlil Prorok Muhammed صل الله عليه وسلم jako imám všem prorokům a poslům, odkud následně vystoupal do nebes během Isrá´. Jeruzalémem bylo ukázáno na vybranost a vznešenost islámské víry nad ostatní náboženství, skrze něj rozdělil Bůh upřímné následovníky pravdy od pokrytců a následovníků lži. Muslimové! Palestina je svědomím nás všech, al-Aksá je naším zůstavkem!
Milí bratři a sestry, pomněte slov Alláha dž.š.: Rádi by sfoukli světlo Boží ústy svými, avšak Bůh učiní světlo Své dokonalým, i když se to protiví nevěřícím. A On je ten, jenž seslal posla Svého se správným vedením i s náboženstvím pravdivým, aby zvítězilo nad všemi náboženstvími, i když se to protiví modloslužebníkům. (Saff:8-9) sionistický agresor se za více než šedesát let okupace svaté země nás všech pokusil zničit okrsek al-Aksá již stokrát, s nasazením nejrůznějších prostředků, do dnešního dne neúspěšně. Chvála Bohu za dar islámu a za to, že se zaručil, že nikdy neuvrhne svou ummu do zkázy rukama nevěřících nájezdníků. Jediné, jak můžeme být poraženi je, když odvrhneme vzájemnou svornost a lásku, začneme se paktovat s Božími nepřáteli. Budeme poraženi, když začneme válčit jedni proti druhým. V takové válce nejsou vítězové, jsou zde jen poražení. Výsledkem je ještě větší ponížení a porážka. Al-Aksá byla ztracena, výsledkem nesmyslných bojů mezi muslimy – Araby a Turky. Její poselství ztráty, utrpení a naděje je věčným a aktuálním poučením i pro nás dnes. Nezapomeňme na mesdžidu l-Aksá, nezapomeňme na Palestinu a nebuďme lhostejní.
Alláhumma, osvoboď al-Aksá a dej Palestinu Palestincům! Spoj řady muslimů a rozpraš řady nevěřících! Pozdvihni slovo tewhídu a jeho stoupence a sešli ponížení a strach do srdcí modloslužebníků! Ámín!