Vyzývejte k islámu i ostatní svou vznešenou mravností a vlastním příkladem – díl 2.

Logo XXL

Vznešená mravnost, ke které islám nabádá, se odráží především v následujících oblastech, v nichž se můžeme stát vzory a příklady i pro ostatní:

Vznešená mravnost, ke které islám nabádá, se odráží především v následujících oblastech, v nichž se můžeme stát vzory a příklady i pro ostatní:

 • Dobré chování a příkladná morálka v rámci rodiny mezi všemi jejími členy. Posel Boží صلى الله عليه و سلمpraví: „Nejlepší mezi vámi je ten, kdo je nejlepší vůči své rodině a já jsem vůči své rodině nejlepší.1 Posel Boží صلى الله عليه و سلمbyl skutečně takový, byl milý, pozorný a pořád měl dobrou náladu, vykonával domácí práce a všem, kteří s ním jeho dům sdíleli, se vším pomáhal, ať už to bylo něco velkého, nebo jen nějaká drobnost, jak uvádí jeho manželka a matka věřících ‘Áiša رضي الله عنها: „Byl vždy na pomoci všem v jeho domácnosti.2 ‘Áiša také uvádí, jak s ní žertoval a závodil s ní v běhu, kdo bude rychlejší.3
 • Prokazovat lidem dobro ve všeobecnosti, obzvláště pak slabým, chudým a nemohoucím z nich. Posel Boží صلى الله عليه و سلمpravil: „Tvůj úsměv na tváři, když potkáš svého bratra je milodarem, vybízení k dobru a odvracení od zla je milodarem, ukázat cestu člověku, který se ztratil, je milodarem, odstranit z cesty to, co lidem překáží, je milodarem, když ze svého vědra naplníš vědro svého bratra, i to je milodarem.4 Také pravil:Tvůj zrak, kterým pomůžeš slabozrakému, je milodarem.5 Jindy řekl:I dobré slovo je milodarem.6 V jiném hadísu Posel Boží صلى الله عليه و سلمpřikázal: „Krmte hladové, šiřte pozdrav míru, mluvte dobrá slova, konejte noční modlitbu, když lidé spí – tak v míru vejdete do Ráje.7 Posel Boží صلى الله عليه و سلمsvým následovníkům přikázal milosrdenství. O jeho hodnotě pravil: „Milostivý se smiluje milosrdným. Smilujte se nad těmi, kteří jsou na zemi a Ten, Který je na Nebesích, se smiluje nad vámi.8
 • Vznešená mravnost v obchodování. Zakázáno je podvádět na mírách a vahách. Vznešený Alláh praví:
  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴿٣﴾
  Běda těm, kdo míru zkracují, kteří když jim je měřeno plnou míru od lidí žádají, však když pro druhé měří či váží, ztrátu jim působí! (Muteffifún: 1-3)
  Posel Boží صلى الله عليه و سلمzakázal bezohlednost v obchodování a pravil: „Alláh se smiluje člověku, který bere ohledy, když prodává a když kupuje.9
 • Poctivost, čestnost a svědomitost v zaměstnání. Posel Boží صلى الله عليه و سلمpravil: „Alláh miluje, když kdokoli z vás, pokud cokoli dělá, dělá to pořádně, nejlepším způsobem.10 Také přikazuje ctít uzavřené dohody a včas plnit závazky. Posel Boží صلى الله عليه و سلم vzpomenul mezi třemi znameními pokrytců také „… a když slíbí, svůj slib nedodrží.11
 • Odpouštění ostatním a promíjení jejich chyb. Vznešený Alláh praví:
  وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴿٤٠﴾ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴿٤١﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴿٤٢﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴿٤٣﴾
  A odměnou za špatné je jen špatnost podobná. Ten, kdo odpouští a o nápravu se snaží, toho odměna je u Boha, jenž věru nespravedlivé nemiluje. Proti těm pak, kdož vzájemně si pomáhají poté, co bylo jim ukřivděno, není věru důvodu k zakročení; však důvod k zakročení je pouze proti těm, kdož na lidech křivdu a na zemi svévoli neprávem páchali. Pro takové pak určen je trest bolestný. A věru ten, kdo trpělivý je a odpouští … a vskutku to patří k podstatě věci. (Šúrá:40-43)
  Odpouštění se děje skrze lítost a milost vůči Božím stvořením a nechuti, aby je potkalo cokoli zlé. Odpustit znamená zdržet se pronásledování viníků za osobní újmu vůči nám samým.12 Takový přístup s sebou nevyhnutelně nese Boží odměnu, která není díky velikosti takového skutku blíže specifikována.13
  Posel Boží صلى الله عليه و سلمse nikdy sám za sebe nemstil. Učil, že odpuštění sice vypadá skromně, ale uvnitř je velkolepé a naopak, že pomsta sice vypadá velkolepě, ale v konečném důsledku se obrací v ponížení. ‘Ukba ibn ‘Ámir رضي الله عنه vyslechl radu Prorokaصلى الله عليه و سلم: „‘Ukbo, navaž vztah i s tím, kdo ho přerušil, poskytni i tomu, kdo ti nedopřál, a odpusť tomu, kdo ti ukřivdil.14 To jen naše vlastní zlé ego nás ponouká k nepravostem a k nekonání dobra, nás nutí oplácet zlo zlem a přicházet tak o obrovské pocty a vznešené postavení jak na tomto, tak i na onom světě, které nám Alláh, Nejštědřejší Dárce, přislíbil.15 Toto odpuštění není slabostí, ale silou. Nebrání tomu, aby se dostálo spravedlnosti a zlu byla učiněna přítrž kdykoli, kdy je to zapotřebí.
 • Rozzářená tvář a úsměv na všechny okolo sebe. Abú Hurejra uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلمpravil: „Nikdy nebudete moci vyjít vstříc všem lidem a uspokojit je svým majetkem. Můžete jim však vyjít vstříc a uspokojit je svými radostnými tvářemi, dobrým chováním a morálkou!16 Sa’íd ibn ‘Abdurrahmán az-Zubejdí pravil: „Obdivuji každou přímou osobu, s rozzářenou a usměvavou tváří. A co se týče těch, ke kterým přijdeš s rozzářenou a usměvavou tváří a oni ti vyjdou vstříc s tváří zakaboněnou a zamračenou, jako bys jim něco dlužil, nechť Alláh zmenší jejich počet.17
 • Péče o ostatní živé tvory a přírodu jako celek. Posel Boží صلى الله عليه و سلم vypráví: „Zatímco jistý muž kráčel po cestě, pocítil žízeň. Přišel ke studni, spustil se do ní a napil se vody. Vylezl ze studně nahoru a spatřil psa, který byl tak žíznivý, že olizoval a ohryzával zem. Muž si řekl: „Ten pes je žíznivý, zrovna tak, jako jsem byl i já.“ Spustil se do studně a naplnil svůj střevíc vodou, vynesl vodu ven a napojil jí psa. Alláh toto od něj přijal a odpustil mu.“ Přítomní se podivili: „Posle Boží, to máme odměnu i za zvířata?“ A Prorok صلى الله عليه و سلم odpověděl: „Za vše, co je živé, je také odměna.18 Kultivace přírody a dosahování civilizačních výdobytků podle islámu nesmí porušit životní prostředí a zničit Boží dary, které představuje. Proto je zakázáno přehánět v jejich spotřebě a pokud to lze, je přikázáno podnikat kroky k jejich obnově. Islám muslimy vybízí ke starosti o vše okolo sebe. Posel Boží صلى الله عليه و سلمpravil: „Není takového muslima, který by zasadil semínko, nebo sazenici, ze které by se pak nakrmil pták, člověk, nebo zvíře, aniž by mu to Alláh nezapočítal jako milodar.19 Toto je povinností za všech okolností. Posel Boží صلى الله عليه و سلم praví: „I kdyby právě nadcházel konec světa a někdo z vás měl v ruce sazenici, pokud může, pak nechť nevstane, dokud ji nezasadí.20
 
Tato dobrá povaha a vznešená, příkladná mravnost je určena všem bez ohledu na náboženské vyznání. Hlavním imperativy jednání jsou vždy spravedlivost, slušnost a humánnost.
Toto bylo praxí Prorokaصلى الله عليه و سلم. Prorok صلى الله عليه و سلم jednoho dne povstal před procházejícím pohřebním průvodem a někdo z přítomných poznamenal: „Ale to je židovský pohřeb.“ Posel Boží صلى الله عليه و سلم odvětil: „Což to není lidská duše?21
 
Džerír ibn ‘Abdulláh رضي الله عنه dosvědčuje: „Posel Boží صلى الله عليه و سلم nikdy nezaslechl můj hlas před svým domem, aniž by mne nepozval dál. A od doby, kdy jsem přijal islám, mne nikdy nepotkal jinak, nežli radostně se smějíce.22
 
Nemuslimové okolo nás jsou našimi sousedy, buďme proto pamětlivi přísaha Božího Posla صلى الله عليه و سلم : „Při Alláhu, není věřícím! Při Alláhu, není věřícím! Při Alláhu, není věřícím!Přítomní se jej zeptali, kdo že není věřícím a Prorok odpověděl: Ten, před jehož ústrky není jeho soused v bezpečí!23
 
Islám nečiní rozdílu mezi lidmi na základě jejich náboženského nebo jiného názorového přesvědčení. Humánní přístup k druhým je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak jejich srdce otevřít pro islám. Proto přikazuje být vždy a za všech okolností spravedlivými a nikdy a za žádných okolností nebýt nespravedlivými a křivdícím, chránit život, majetek a čest jak muslimů, tak i nemuslimů, a být spravedlivý i vůči nejzavilejšímu nepříteli:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
Vy, kteří věříte! Buďte přímí před Bohem a buďte svědky spravedlivými. Nechť nenávist k lidu nevěřících vás neuvede do hříchu tím, že budete nespravedliví. Buďte spravedliví – a to je blíže k bohabojnosti – a bojte se Boha, neboť Bůh je dobře zpraven o všem, co děláte.(Máida: 8)
لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
Bůh vám přece nezakazuje, abyste byli dobří a spravedliví vůči těm, kdož nebojovali proti vám kvůli náboženství a nevyhnali vás z příbytků vašich, neboť Bůh věru miluje poctivé. Avšak Bůh vám zakazuje brát si za spojence ty, kteří proti vám bojovali kvůli náboženství, a ty, kteří vás vyhnali z příbytků vašich, a ty, kteří pomáhali při vašem vyhánění. A ti, kdož se s nimi spolčí, jsou nespravedliví! (Mumtehanna:8-9)
Muslimové se drželi jím vytčené cesty takřka po celou dobu své historie. Toto vysoce morální chování bylo nejlepším prostředkem, jak vyzvat lidi k islámu a lidé si touto cestou islám oblíbili, dokonce si jej zamilovali natolik, že jej následně v obrovských počtech přijímali. Omar ibnu l-Chattáb رضي الله عنه, druhý chalífa po Prorokovi صلى الله عليه و سلم, se vyptával lidí, kteří přicházeli se zprávami z nejvzdálenějších částí chalífátu, o tom, jak se daří místním nemuslimům, zrovna tak, jako se tázal na situaci muslimů ve všeobecnosti, či svých guvernérů, či soudců.24
 
Al-Asmá´í jednou pravil: „Když se k mému dědovi ‘Alímu přiblížila smrt, přivolal k sobě své děti a řekl jim následující: „Synové moji, chovejte se k lidem takovým způsobem, že když nebudete přítomni, budou toužit, aby vás zase potkali a když umřete, budou za vámi plakat.
 
Konat dobro zahrnuje mnohem více, nežli jen prostou dobročinnost, která se v našem jazyce, kultuře a chápání spojuje především s charitou a přispíváním na dobré věci, obětujíce tak finanční prostředky. Význam dobročinnosti je ovšem mnohem širší. Znamená nezištně obětovat vlastní duši, vlastní život, vlastní znalost a vlastní reputaci, prestiž a čest položit na oltář výzvy k uctívání Jediného Stvořitele, pro potřeby lidí z vlastní užší i nejširší komunity. Vyjít lidem vstříc, být jim nápomocen svou znalostí, majetkem, úsilím svých rukou i svého rozumu. Toto je největší podoba zbožnosti, dobročinnosti a mravnosti, ke které nabádá Korán a Sunna. Zbožnost muslima se totiž odráží v prvé řadě na jeho úloze a užitečnosti pro ostatní, na tom, kolik je pro společnost potřebný a kolik do ní altruisticky vlastním přispěním vkládá. Taková dobročinnost je samým vrcholem víry a zbožnosti a nevydrží při ní nikdo, nežli jen hrstka vzácných ryzích charakterů, kterým se Alláh smiloval. Proto šejch Ibn ‘Usejmín, jeden z velkých učenců moderní doby, pravil: „Největším stupněm trpělivosti je trpělivost v dobrém činu.25
 
V koránském příběhu o Zú l-Karnejnovi, dávném vládci obrovské říše, který putoval i do nejvzdálenějších končin světa, se dočítáme:
حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا﴿٩٣﴾ قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا﴿٩٥﴾ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا﴿٩٦﴾ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا﴿٩٧﴾ قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا﴿٩٨﴾
až k místu mezi dvěma hrázemi dospěl a pod nimi lid, jenž sotva chápal řeč mluvenou, našel. I řekli mu: „Zú l-Karnejne, věru Gog a Magog šíří spoušť po zemi; máme ti poplatek zaplatit, abys mezi námi a jimi hráz vystavěl?“ Odpověděl: „To, co mi propůjčil Pán můj, je lepší než poplatek. Pomozte mi horlivostí svou a zřídím mezi vámi a jimi hráz mocnou. Přineste mi kusy železa!“ A když je narovnal mezi dvě úbočí, rozkázal: „Foukejte!“ Když z toho vznikl oheň, dodal: „Přineste mi k vylití do něho mosaz roztavenou!“ A nebyli Gog a Magog schopni ji přelézt ani otvor udělat v ní. I řekl Zú l-Karnejn: „Toto je od Pána mého milosrdenství, a až splní se slib Pána mého, na prach ji rozdrtí, vždyť Pána mého slib je vždy pravdivý.“(Kehf: 93-98)
 
Zú l-Karnejn přichází do vzdálené cizí země jako velký vládce a je žádán jejími obyvateli, jejichž jazyku dlouho nerozuměl, o pomoc. Ti, vědomi své malosti vůči němu, prosí o pomoc výměnou za protislužbu. Zú l-Karnejn je vládce obrovské říše, nemusí věnovat nejmenší pozornost nějakému lidu daleko na hranicích známého světa, který je sužován jakýmisi nájezdníky, a trávit mezi nimi delší čas na to, aby se s nimi naučil dohovořit. Může jejich nepřátele naopak využít jako důvod upevnění své moci nad nimi a uvalit na podmaněný lid o to větší daně, jako to v historii dělala celá plejáda jiných vládců. Namísto toho se však tento zbožný muž pouští do společného díla po boku svých nových poddaných, jejichž kraj tím z dovolení Božího před pustošivými nájezdníky zachrání. Neprosí si za to žádnou mzdu a doufá jen v odměnu svého Stvořitele. Obraný val, který vybuduje, pak zůstává připomínkou jeho dobrého činu až do rozhodnutí Božího.
 
Raná historie islámu také svědčí o obrovské a nevídané míře společenské angažovanosti, budování institucí, které jsou ku prospěchu všech a o účasti ve veřejném životě, který ve své době (a v mnohém ani dnes) neměl obdobu. Bohatí mecenáši se předháněli v budování mešit, sirotčinců, studní a akvaduktů, vývařoven, chudobinců, škol, univerzit, nemocnic či lázní, ba dokonce i veřejných koupelen a toalet nebo útulků pro zvířata. Kdo nemohl přispět finančně, přispěl svou prací, nebo znalostí. Muslimové zabezpečovali cesty karavanních tras i říční kanály vodní plavby. Z úsilí všech těchto obětavců chalífát bohatl a získával na stabilitě, což se odrazilo v nárůstu počtu jeho obyvatel a prudkém růstu jejich životní úrovně. Pracovali konstantně a systematicky, svědomitě, nikoli z náhlého poryvu aktivity, který je vytrhl z dlouholeté nečinnosti, uspokojil jejich ego pýchou na dosažený ubohý výsledek a následně opět ukolébal marnou nadějí na obrovskou Boží odměnu za nepatrný čin.
 
Tito muslimové totiž konali podle hadísu Božího Posla صلى الله عليه و سلم: „Když člověk zemře, všechny jeho činy jsou zpřetrhány, kromě trojího – trvalého milodaru, který po sobě zanechá, znalosti, která je ku prospěchu jiným, nebo dobrého dítěte, které za něj prosí.26
 
Prosíme Alláha, aby nás učinili těmi, kteří po sobě zanechají trvalý milodar. Prosíme Alláha, aby nás učinil vzory zbožnosti, příkladného chování a užitečnosti pro ostatní. Ámín!
 
 
1Zaznamenal at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 3895.
2Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 5048.
3Hadís o tom zaznamenává Ahmed v Musnedu, č. 26277.
4Zaznamenal at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 1879.
5Zaznamenal al-Bezzár v Musnedu, hadís č. 4070
6Muttefekun ‘alejhi. Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 2767; Muslim v Sahíhu, hadís č. 1677.
7Zaznamenal Ahmed v Musnedu, hadís č. 9996.
8Zaznamenal Abú Daúd v Sunenu, hadís č. 4290; at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 1847.
9Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 1970.
10Zaznamenal Abú Ja’lá v Musnedu, hadís č. 4386; a al-Bejhekí v Šu’abu l-ímán, hadís č. 5313.
11Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 33.
12Viz Tejsíru l-Kerími r-Rahmán, str. 179
13Viz Fethu l-Beján, 12/313.
14Viz Musned Ahmed, 4/158. Jako sahíh jej dokládá al-Albání v Sahíhu t-terghíbi we t-terhíb, podání č. 2536.
15Viz Šerhu rijádi s-sálihín, 2/284.
16Zaznamenal al-Hákim v Mustedreku, hadís č. 428. Uvádí jej i al-Bezzár, hadís č. 8544.
17Zaznamenal Ibn Abí d-Dunjá v Mudárátu n-nás, 1/65.
18Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 2190; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 4162.
19Hadís je muttefekun ‘alejhi, zaznamenal ho al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 3258; Muslim v Sahíhu, hadís č. 2904.
20Zaznamenal Ahmed v Musnedu, hadís č. 12981.
21Zaznamenali al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 1250; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 961.
22Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 2871.
23Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 6016.
24Uvádí at-Taberí v Táríchu, 4/218.
25Viz Ahkámu l-Kur´án, 2/427.
26Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 1631.