Začalo prvních 10 dní Zu l-hidždža 1436

Logo XXL

Redakce internetového portálu e-Islam.cz oznamuje, že dnes 15. 9. 2015 začal

Redakce internetového portálu e-Islam.cz oznamuje, že dnes 15. 9. 2015 začal

ZÚ L-HIDŽDŽA

neboť byl na území Království Saúdské Arábie spatřen srpek nového měsíce, což znamená nový lunární měsíc, 12. (a poslední) měsíc hidžretského kalendáře. Jeho prvních deset dní má v praxi islámu zvláštní význam, doporučuje se postit se a zintenzívnit akty uctívání, jako jsou nepovinné modlitby, zikr, recitace Koránu, milodar nebo du’á.
 
Vznešený Alláh pravil:
وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ
Při úsvitu a při nocích deseti a při spárovaném a jedinečném a při noci, když ubíhá! (Fedžr:1-4)
 
:vysvětlení  صلى الله عليه و سلمuvádí od Proroka رضي الله عنهDžábir
هو الصبح , وعشر النحر , والوتر يوم عرفة , والشفع : يوم النحر
Deset nocí jsou prvních deset dní zú l-hidždža, lichý je den ‘Arefát a sudý je první den Svátku oběti.1
 
Anas ibn Málik رضي الله عنه pravil: „Ohledně prvních deseti dní zu l-hidždža je řečeno: „Každý den je jako tisíc dní a den ‘Arefát je jako deset tisíc dní, co do své hodmoty!2
 
Imám al-Awzá’í řekl: „Dostalo se ke mně zpráv, že čin vykonaný v některém z prvních deseti dní zu l-hidždža je roven boji na cestě Boží s půstem ve dne a hlídkováním v noci zároveň!3
 
Hasan al-Basrí řekl: „Půst byť i jediný den z prvních deseti dní zu l-hidždža je jako půst dva celé měsíce.4
 
يزم العرفة Jewmu l-‘arefa, neboli Den stání na planině ‘Arefá bude inšalláh ve středu 23. 9. 2015
 
a Svátek oběti, neboli عيد اللأضحى’Ídu l-Adhá, neboli Kurban Bajram bude inšalláh ve čtvrtek24.9. 2015
 
Prosíme Alláha Všemohoucího, prosby Přijímajícího, aby přijal jak pouť našich poutníků, tak i náš půst a odměnil nás za něj nejlepší odměnou a odpuštěním hříchů. Prosíme jej, aby osvobodil všechny Své nesvobodné služebníky, aby sňal břímě okupace, chaosu a diktatury z muslimských území všude na světě, aby poskytl střechu nad hlavou, ochranu a bezpečí všem prchajícím a aby pozdvihl islám a ponížil modloslužebnictví. Ámín.
 
 
1Zaznamenal Ahmed v Musned, 3/ 327; al-Bezzár v Musnedu, hadís č. 2286. Ibn Redžeb jej v al-Letáifu l-me’árif oceňuje jako hasan.
2Zaznamenal al-Bejhekí v Šu’abu l-ímán, 3/358.
3Zaznamenal al-Bejhekí vŠu’abul-ímán, 3/355.
4Viz ad-Durru l-mensúr, 8/501.