Základní pravidla o zobrazování živých bytostí, díl 3.: Historická figurativní zobrazení z muslimského prostředí

Logo XXL

 

 

Co se týče zobrazení Proroka صلى الله عليه و سلم, či jiných významných postav muslimské historie, známých na miniaturách, portrétech a ilustracích z různých epoch a míst, jako byla mughalská Indie, nebo Osmanská říše, či safíjovský Írán, tyto jsou jasným porušením zákazu, pramenícím z neznalosti, snobství, následování inovací a marnotratných chtíčů svých tvůrců, vlastníků a těch, kteří poskytli zakázku k jejich vytvoření. Vznikala také pod silným vlivem kontaktu s nemuslimskou tvorbou a následkem napodobování nevěřících. Obdobná situace je u spodobnění, nalézaných v imperiálních sídlech umajjovské doby, nebo na některých tehdejších mincích, jako byly mince chalífy ‘Abdulmelika nebo pouštní zámeček chalífy al-Welída. Jak sídla, tak i mince byly vytvořeny podle vzorů starších, zejména byzantských. Nelze je proto považovat za určující. Charakteristické a tradiční je v islámském prostředí zákaz figurativních zpodobnění respektovat a i tato jejich absence má také originální a uměleckou hodnotu.
 
Původ miniatur a dalších charakteristických pozdějších podob figurativního umění v islámském kontextu možno odvozovat od medicínských nákresů, objevujících se od nejranějších dob v lékařských knihách a ospravedlněných nutnou potřebou. Později se ilustrace objevují jako doprovod prózy a nakonec se osamostatňuje sám žánr miniatur.[1]
 
Teoretickým předpokladem pro podobný vývoj byl vliv přejatých aristoteliánských představ, včetně té, která považuje umění za napodobování (řec. mimesis) přírody. Tuto v islámském prostředí postupně rozvíjejí filozofové al-Farábí, Ibn Síná a Ibn Rušd teprve od 3. do 6. století hidžry. Dalším a rovněž cizím vlivem, byla původně novoplatónská teorie manifestace a postupné emanace, kterou ve filozofických kruzích zastupovali al-Bírúní a as-Suhrawardí. V diskurzu falsafy byla známa již dávno před ním a přešla prakticky v nezměněné podobě do inovačních dogmat ší’itů, súfíjů a dalších odštěpeneckých směrů. Posledním vlivem bylo oživení předislámských tradic nearabů, zejména obyčejů persko-jazyčných národů a jejich předislámské tradice zobrazovat zbožňované vládce.[2]
 
Pro ší’itský výtvarný projev se stalo charakteristickým jednak zpodobňování vůdců a jednak především mučednický kult ‘Alího a Husejna, jejichž zpodobnění jsou v ší’itských oblastech všudypřítomná a nacházejí se dokonce i v mešitách a modlitebnách. Ší’itští imámové původně vycházeli z premis shodných se Sunnou, zakazovali dokonce modlit se v místnostech, kde se zobrazení nacházejí. Jejich imámové podle četných podání, nacházejících se v ší’itských sbírkách samotných[3] zakazovali modlitbu v oděvu s obrázky a překrývali je. K obratu došlo až v pozdější době, následkem rozvoje mučednického kultu a pochopení původního zákazu ve smyslu zavrženíhodnosti. [4]
 
V súfíjské tradici hrála naproti tomu hlavní úlohu marginalizace lidského prvku v popisech věroučného předurčení a svobodné vůle, stejně jako dogma o splynutí s Bohem, díky kterému se duchovní poutník a případný tvůrce zpodobnění stává pouze nástrojem v rukou Božích, kterým přímo tvoří Bůh, a proto se tedy nemůže jednat o soutěžení s tvořitelskou mocí Boží. [5] To může také souviset s původně aš’aritským okazionalismem, který do súfizmu přešel ze škol kelámu a stal se jeho oficiální doktrínou.
K liberalizaci názoru na figurativní zobrazení mohlo u některých kruhů v rámci islámského myšlení přispět i vystoupení mu’tazily ve 4. století hidžry a jejich útok na stvořenost Koránu, kterým dovedli v otázku autoritu náboženských příkazů.[6]
 
Dalším vlivem na rozvoj figurativního umění u mystiků a súfíjů je proud zvaný hurúfíjja, věřící v nadpřirozené působení písmen a číslic (patrný vliv kabaly) a rozvíjející teorii o tom, že reálný svět se odráží v písmenech a číslicích, případně že se přímo v koránském textu odráží Bůh[7] – a Alláh je Vznešenější než vše toto. Jasným mezistupněm je pak kaligrafie uspořádaná do tvarů z živé přírody – ptáků, lvů apod.[8]

Posledním vlivem, uvážíme-li situaci, že zlatý věk figurativních zpodobnění přichází v islámském prostředí až poměrně pozdě (Osmané, Mughalové a Safíjovci, 14. – 18. století) je spojen s vpádem Mongolů v 6. století hidžry, kteří rozšířili původně východoasijský koncept rozlišování mezi Božím výtvorem a lidským zpodobněním. Čínština pro obojí užívá výrazu wei, lišícím se zápisem znaku, kdy je pro lidský výtvor užito dvou linií navíc, označujících lidské prostřednictví. Toto chápání narušilo doposud existující koncept arabského výrazu المُصَوِّرُ al-musawwir, označujícího jak lidského tvůrce zpodobnění, tak i pro vznešený Boží přívlastek s významem Dárce tvaru. [9][1] Ibrić, Almir. 2007: Zabrana …, str. 50.
[2] Ibid., str. 85.
[3] Např. Nehdžu l-balágha, nebo al-Káfí. Samotná podání ší’itských sbírek jsou namnoze neautentická a historicky neověřitelná. To však pro naše účely nemá význam, neboť existence takových podání vypovídá o společenském klimatu a názoru ší’itských autorit ohledně figurativního zobrazování v době, kdy tyto sbírky vznikaly. Pokud by na počátku ší’itské tradice panoval vstřícný postoj k figurativnímu zobrazování, nevznikly, či by nebyly vymyšleny, zkazky o jejich zákazu.
[4] Ibrić, Almir. 2007: Zabrana …, str. 95.
[5] Ibid., str. 98.
[6] Ibid., str. 113.
[7] Ibid., str. 136
[8] Ibidum.
[9] Ibid., str. 139.