Běda tobě, pokud Alláh nepřikryje tvou hanbu

brown concrete dome building during daytime

Al-Buhlúl ibn Rášid al-Kajruwání al-Málikí byl jedním z předních studentů medínského imáma Málika ibn Anase, proslulého zakladatele málikovského mezhebu.

Byl nesmírně vzdělaný, výjimečně bohabojný a mimořádně zbožný. Byl asketou zříkajícím se tohoto světa a působil jako proslavený učitel náboženských nauk v severoafrickém městě Kajruwán v dnešním Tunisku. O jeho nevšedních kvalitách hovoří fakta z jeho životopisu, z nějž vybíráme jednu příhodu.

Jeden z jeho učedníků vyprávěl, že k němu jednoho dne z veliké dálky doputoval dopis. Al-Buhlúl ho otevřel a v dopise stálo:

Od jisté ženy ze Samarkandu v Churásánu1. Jsem žena, která se dopustila všemožných typů hříchů, které snad nikdo jiný přede mnou nikdy nespáchal. Obrátila jsem se však a kaji se. Nyní hledám po světě upřímné, skutečné Boží služebníky. Dozvěděla jsem se o čtyřech takových, z nichž jedním je jistý al-Buhlúl kdesi v Africe. Ó al-Buhlúle, prosím tě při Alláhu, abys pronesl k Alláhu prosbu za mne, aby mne Alláh uchoval na tomto správném vedení a směřování!

Když al-Buhlúl dopis dočetl, roztřásly se mu ruce tak silně, že z nich dopis vypadl na zem. Al-Buhlúl padl na tvář, plakal a slzy se mu kutálely po lících. Tolik, až celý dopis zvlhl. Potom řekl sám sobě: “Ó al-Buhlúle! Až ze Samarkandu v Churásánu! Běda tobě, pokud Alláh nepřikryje tvou hanbu!2

Přál si tím, aby Alláh přikryl jeho chyby a byl by šťastnější, kdyby raději zůstal neznámý.

Tento příběh obsahuje nesmírnou lekci pro každého, kdo hledá nauku jen proto, aby se díky získaným informacím mohl hádat a oponovat jiným, aby získal věhlas, proslavil se mezi lidmi, získal jejich přízeň a autoritu mezi nimi. Aby si na něho ukazovali jako na učence, hrnuli se k němu, kladli mu svoje otázky, titulovali ho jako šejcha a brali si ho za duchovního vůdce.

Také je připomenutím pro všechny, které mrzí, že nikdo nebere ohledy na to, co říkají, které uráží, když je někdo považuje za nevzdělané laiky. A také pro ty, kteří až příliš vzhlíží k učencům a šejchům a cení si jich natolik, že se obávají pro své hříchy prosit Alláha sami a obrátit se přímo na Něho Jediného.

Je mementem pro všechny šarlatány, co by si rádi hráli na guruy a prostředníky mezi lidmi a Alláhem, kteří jen hromadí informace, aniž by nauku skutečně chápali, řídili se jí ve svém životě a praktikovali to, co se z ní naučili. Pro takové, kterých bohabojnost neroste souběžně s růstem jejich vědění a poznání. Pro všechny takové, kteří si myslí, že získávat nauku rovná se  memorovat informace, biflovat údaje nazpaměť a nic víc.

Ať Alláh zahrne naše srdce Svou Milostí, připojí nás k těm skutečně bohabojným, kteří podle toho, co se naučili, také konají. Protože náboženská nauka není učení se nazpaměť, náboženská nauka je pouze to, co je také následováno činem. Ámín.

  1. Město Samarkand se dnes nachází v Uzbekistánu.
  2. Zaznamenal al-Kádí ‘Ijjád al-Málikí ve své knize Tertíbu l-medárik, 3/38.