Biblické pasáže odkazující na Muhammeda, Korán a poslední poselství lidstvu

Logo XXL

Zamyslete se nad následujícími citacemi ze Starého a Nového Zákona a jejich srovnáním s koránskými verši a s hadísy. Hovoří o posledním Zvěstovateli pravdy od Jediného Skutečného Boha, nebo je možné že hovoří o něčem jiném? Posuďte sami.
 

STARÝ ZÁKON:

ŠILOH – SILM – ISLÁM:


Zamyslete se nad následujícími citacemi ze Starého a Nového Zákona a jejich srovnáním s koránskými verši a s hadísy. Hovoří o posledním Zvěstovateli pravdy od Jediného Skutečného Boha, nebo je možné že hovoří o něčem jiném? Posuďte sami.
 

STARÝ ZÁKON:

ŠILOH – SILM – ISLÁM:

Jakub řekl svým dětem: :Juda nikdy nebude zbaven žezla ani palcátu, jenž u nohou mu leží,dokud nepřijde ten, který z něho vzejde; toho budou poslouchat lidská pokolení“ (Genesis 49:10). V hebrejštině je zde použito slovo “šiloh”, které je ekvivalentem arabského výrazu “silm” označícím “odevzdání se a podřízení se Bohu”, jako v koránském verši: Vy, kteří jste uvěřili, vstupte všichni zcela v podřízenost a nenásledujte stopy satanovy! On je pro vás věru zjevným nepřítelem. (Bekara:208)
 
Ismael před Izákem:
Podle 16. a 17. kapitoly v Genesis byl Ismael prvorozeným synem.
 
Hágar-Hádžer je legitimní Abrahamova choť:
Vzala tedy Abramova žena Sáraj svou otrokyni, Hagaru egyptskou, deset let po tom, co se Abram usadil v kenaanské zemi, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. (Genesis 16:3)
 
Legitimita prvorozenectví není rušena ani otrockým statusem matky:
Má-li někdo dvě ženy, z nichž by jednu miloval a druhou by nemiloval, a porodí mu syny milovaná i nemilovaná, ale prvorozený syn bude synem nemilované, v den, kdy bude dávat, co mu patří, svým synům do dědictví, nemůže dát právo prvorozenství synu milované na úkor prvorozeného syna nemilované. Vezme ohled na prvorozeného syna nemilované a dá mu dvojnásobný díl všeho, co má, protože on je prvotina jeho síly, jemu náleží právo prvorozenství. (Deuteronomium:15-17)

 

Prorok jako je Mojžšíš:

Bůh hovoří k Mojžíšovi a slibuje proroka, jako je on: Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži. (Deuteronomium 18:18) Muhammed i Mojžíš měli oba rodiče, oba zemřeli přirozenou smrtí, oba měli potomky, oba se vystěhovali na cestě Boží, aby se nakonec ještě za svého života dočkali konečného uznání svých národů a postavení vůdců svých komunit.

Prorok mluvící ve jménu Božím:

Kdo by má slova, která on bude mluvit mým jménem, neposlouchal, toho já sám budu volat k odpovědnosti. (Deuteronomium 18:19)

Srovnej: Váš druh nebloudí, ani nebyl sveden, ani nehovoří z vlastního popudu svého. Je to vnuknutí pouze, jež bylo mu vnuknuto, jemuž naučil jej silný mocí, silou vládnoucí (Nedžm:2-6)

Negramotný posel:

I bude kniha předána tomu, kdo neumí číst, se slovy: „Přečti to.“ A on odpoví: „Neumím číst.“ (Izajáš 29:12).
Kdyz Gabriel doručil první zjevení Muhammedovi: „Přednášej ve jménu Pána svého, který stvořil“ (Korán 96:1). Muhammad odpověděl: „Neumím číst.“

Arabský posel
Tvými překupníky byli Arabové a všichni Kédarovi potomci;…“ (Ezekiel 27:21) Kédar bylo biblické jméno jednoho ze synů Ismaele (viz Genesis 25:13)

Páran – Hidžáz

Pravil: „Hospodin přišel ze Sínaje, jako slunce jim vzešel ze Seíru, zaskvěl se z hory Páranu, přišel s desetitisíci svatými, po jeho pravici jim z ohně vzešel Zákon.“ (Deuteronomium:33:2)

Páran je podle Genesis 21:21 pustou zemí, kde se usadil Ismael a jeho synové. Tj. Hidžáz.

Posel Boží, mír a požehnání s ním, vítězně vstoupil do Mekky v Hidžázu s 10 000 věrnými a zavedl v ní Boží Zákon.

Hidžra:

Z Témanu přichází Bůh, z hory Páranu Svatý. Nebesa přikrývá velebnost jeho, země je plná chvalozpěvů. (Abakuk 3:3) Téman je staré jméno oázy severně od Medíny.

Následující pasáž je naprosto jednoznačná: Výnos proti Arábii: Budete nocovat v arabské divočině, karavany Dedánců. Vstříc žíznivému! Neste vodu! Obyvatelé země Témy, vyjděte s chlebem naproti štvanci! Vždyť prchli před meči, před mečem taseným, před lukem napjatým, před tíhou boje. Panovník mi praví toto: „Do roka, jako jsou léta nádeníka, zanikne veškerá sláva Kédaru. A Kédarcům zůstane pranepatrný počet bohatýrských lučištníků.“ Tak promluvil Hospodin, Bůh Izraele. (Izajáš 21:13-17)

Bible o Hadždži:

Vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo u tvých oltářů, aby svá mláďata zde uložila, Hospodine zástupů, můj Králi a můj Bože! Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit. Bllaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm, kteří se vydávají na pouť. (Žalmy 84:4-6)

Předpověď Koránu, nového a posledního zjevení pro veškerenstvo:

Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ať zní jeho chvála ze všech končin země. Ti, kteří se vydávají na moře, i to, čeho je moře plno, ostrovy a ti, kdo na nich bydlí, ať pozvednou svůj hlas , i poušť a její města, dvorce, v nichž sídlí Kédar, ať plesají obyvatelé Sely a výskají z vrcholků hor. (Izajáš 42:10-11) Netřeba dodávat, kdo je Kédar a kde sídlí.

Předpovězené vítězství:
…neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon.“ (Izajáš 42:1-4) Srovnej hadís: “Tato záležitost dosáhne tam, kam dosahuje noc a den. A Alláh neopomene žádné stavení z cihel, ani kožešin, aniž by do něj nenechal toto Náboženství vstoupit, přinášeje čest nebo ponížení. Ctí povýší Alláh islám a ponížením poníží nevíru.” Sahíh podle Ahmeda a Ibn Hibbána.
 

Zmínění jména
Hebrejsky (angl. transliterace): „Hikko Mamittakim we kullo Muhammadim Zehdoodeh wa Zehraee Bayna Jerusalem.”;“

překlad (podle ekumenické Bible): “Patro jeho úst je přesladké, on sám je přežádoucí skvost (Muhammed, dosl. Pochválený ). Takový je milý můj, takový je můj přítel, jeruzalémské dcery.„ (Píseň písní 5:16)

Proroctví, které se uskutečnilo

…promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin…“(Deuteronomium 18:22). Bůh informoval Muhammada o porážce Peršanů Římany: Poražení byli Byzantinci v nejbližší zemi, však po porážce své zase zvítězí v několika letech. (Rúm:2-4). Tato súra byla zjevena okolo r. 615 kř. éry na podporu Římanů. Římané onu zmíněnou násdledující bitvu vyhráli v r. 627 kř.éry.

 

NOVÝ ZÁKON


Zavržený kámen

Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.‘“ (Marek:10-11) Toto podobenství uvádějí i jiná evangelia, kodifikovaná i apokryfní. Tento kámen se podle výkladu stává posléze “hlavním kamenem klenby” (Skutky:11)

Zcela jasně pak hovoří Matouš: Ježíš jim řekl: „Což jste nikdy nečetli v Písmech: ‚Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích‘? Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, roztříští se, a na koho on padne, toho rozdrtí.“ (Matouš 21: 42-44)

Nemůže zavržený kámen odkazovat na potomstvo židy odvrženého Abrahámova syna Ismaele, praotce Arabů?

V hadíse zaznamenaném Buchárím se Posel, mír  apožehnání s ním, sám připodobňuje k poslední chybějící cihličce, která činí celou stavbu (Boží poselství) kompletní.

Svědectví o Ježíši

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. (Jan 15:26)

Podle islámské věrouky vládne Prorok Muhammed, mír s ním, možností přímluvy za své věrné v Den soudu. V Koránu Bůh praví: Mesiáš, syn Mariin, není ničím, než poslem Božím, jako již před ním byli jiní poslové. A jeho matka je pravdymilovná. Oba jedli z pokrmů. Pohleď, jak jim objasňujeme znamení a pak pohleď, do čeho upadli. (Máida:75)

Přímluvce může přijít jen po Ježíšovu odchodu na nebesa:

Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. (Jan 16:7)

Přímluvce přichází s tím stejným, jako přichází Ježíš. Jejich poselství si neodporují:

Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
(Jan 16:13-15)

Výpověď Jana Křtitele:

Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: „Kdo jsi?“Nic nepopřel a otevřeně vyznal: „Já nejsem Mesiáš.“ Znovu se ho zeptali: „Jak to tedy je? Jsi Eliáš?“ Řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten Prorok?“ Odpověděl: „Ne.“ (Jan1:19-21) Jan Křtitel popírá, že je Mesiášem, protože tím je Ježíš. Zároveň popírá, že je Tím Prorokem. V tom, že se židé táží poprvé, je-li Mesiášem a pak, je-li Tím Prorokem je důkaz, že se jedná o dvě osoby které přijdou po sobě.