Co po změně příjmení na manželovo?

gold-colored bridal ring set on pink rose flower bouquet

OTÁZKA: Vím, že je v islámu zakázáno, aby manželka přejímala příjmení svého manžela. Co ale dělat v případě, že si žena už to své příjmení změnila na manželovo? Musí si ho změnit zpět na příjmení svého otce?

ODPOVĚĎ:

Akt změny nevěstina příjmení na manželovo je zakázán (arab. حرام harám) a jedná se o hřích, ba dokonce o těžký hřích, neboť spadá do připisování se jiným, než vlastnímu rodnému otci, což je v Sunně odsuzováno nejsilnějšími termíny coby forma popírání Božího dobrodiní vůči člověku a nároků otce vůči svému dítěti.

Abú Hurejra رضي الله عنه uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم pravil:

لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ ‏

Nezříkejte se svých otců. Kdo se zřekne svého otce, toto je čin nevíry.1

Kromě toho jde též o napodobování nevěřících.

Vznešený Alláh jazykem Svého Posla صلى الله عليه وسلم zakázal napodobovat nevěřící v jejich přesvědčeních a zvyklostech pro ně specifických. Abdulláh ibn ‘Abbás رضي الله عنهما vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم takové napodobování nekompromisně odsuzoval:

لترْكَبُنَّ سَنَنَ مَن كان قَبْلَكم شِبرًا بشِبرٍ وذِراعًا بذِراعٍ، حتى لو أنَّ أحَدَهم دَخَل جُحْرَ ضَبٍّ لدَخَلْتُم، وحتى لو أنَّ أحَدَهم جامَعَ امرأتَه بالطَّريِق لفَعَلْتُموه!

Budete vskutku následovat zvyklosti těch, co byli před vámi, píď po pídi, loket po lokti, dokonce i kdyby někdo z nich vlezl do ještěří nory i vy byste tam vlezli za ním. Ba dokonce i kdyby někdo z nich obcoval se svou ženou přímo na cestě, pak i vy byste to vskutku učinili.2

Změna příjmení znamená falšování rodokmenu, protože mezi manželkou a manželem není žádná rodová souvislost. Navíc žena může ovdovět či se může i dle islámu dát rozvést a potom se znovu provdat za jiného muže. Má si potom znovu měnit příjmení na příjmení svého současného manžela? Navíc s otázkou rodové linie v islámském zákonodárství souvisí i otázka vyživovací povinnosti, dědictví a konceptu mužského příbuzného, za něhož se žena nemůže provdat, ale se kterým může zůstat osamotě či se před ním nemusí zahalovat, tzv. mahrema.Z tohoto úhlu pohledu změna příjmení na manželovo příčí veškeré logice, pomineme-li skutečnost, že je ponížením ženy.

Falšování rodokmenu je druhem podvodu, o němž dle ‘Abdulláha ibn Omara رضي الله عنهما Posel Boží صلى الله عليه وسلم řekl:

إنَّ الغادِرَ يُرْفَعُ له لِواءٌ يَومَ القِيامَةِ، يُقالُ: هذِه غَدْرَةُ فُلانِ بنِ فُلانٍ

V Den Zmrtvýchvstání dostane každý podvodník za záda prapor a bude všem řečeno: “Toto je podvodník, ten a ten, syn toho a toho.3

Důvod nutnosti připisovat svůj původ pouze otci objasňuje šejch Bekr Abú Zejd:

Toto patří ke krásám Šarí’y, protože nazývat někoho po jeho otci je příkladnější a více vypovídá o něčím původu. Otec je ochráncem a živitelem dítěte i jeho matky jak uvnitř domu, tak i mimo něj. Otec opouští dům a zabezpečuje rodinu navenek tím, že chodí do práce, na nákupy, podniká cesty, aby zajistil rodině islámem dovolené živobytí, dává ze sebe vše pro dobro rodiny. Proto se sluší, aby bylo dítě připisováno jemu.4

Žena je hříšná, pokud tak učiní a musí se z tohoto hříchu kát, tj. litovat svého skutku a ihned s ním přestat, prosit Alláha o odpuštění za něho a snažit se jej vynahradit co nejvíce dobrými skutky. Protože jde mimo jiné i o záležitost, která se týká také mezilidských vztahů, musí tato žena celou záležitost napravit změnou svého přejatého příjmení zpět na své rodné, dívčí příjmení, jak uvádí šejch Muhammed ibn Sálih al-Munedždžid.5

Šejch al-Munedždžid připisuje tuto praktiku zhoubnému vlivu Západu na obyčeje a morálku muslimů a důrazně radí každé ženě, která přijala manželovo příjmení, aby dala věci dopořádku a změnila své příjmení znovu zpět na své rodné.6

V další fetwě tentýž šejch také schvaluje počínání konvertitky, která se provdala za muslima, přijala jeho příjmení a poté ho změnila zpět na své rodné a radí jí, aby si ponechala příjmení podle svého otce.7

Výše uvedené platí za podmínek, že změna příjmení manželky zpět na její rodné pro ni nebude představovat větší komplikaci, než ponechání dosavadního chybného příjmení přejatého od manžela. Pokud její situace neumožňuje změnu jejího příjmení zpět na příjmení rodné, je povinna své rodné příjmení k manželovu alespoň dodat ve formě příjmení zdvojeného, anebo vždy dokládat svou skutečnou rodovou linii nějakým jiným platným a jednoznačným způsobem.

Musí jakoukoli jí dostupnou cestou zabezpečit a zajistit, aby nebyla nikým pokládána za dceru někoho jiného, než je její biologický otec a členku rodiny jiné, než je její rodina biologická.

A Alláh neukládá žádnému člověku břímě, které dotyčný nedokáže unést.

Odpovídal: Alí Větrovec

  1. Muttefekun ‘alejhi, zaznamenali al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 6768; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 62.
  2. Zaznamenali al-Hákim v al-Mustedreku, hadís č. 8404 a toto je jeho verze; dále al-Hajsemí v Kešfu l-astár, hadís č. 3285; ad-Dewlábí v al-Kuná we l-asmá´, hadís č. 1272; a as-Sujútí v Džámi’u s-saghír, hadís č. 7206. Jako sahíh ho doložil al-Albání v Silsiletu l-ahádísi s-sahíha, hadís č. 1347
  3. Muttefekun ‘alejhi, zaznamenali al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 5709; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 3265.
  4. Viz Tesmíjetu l-mewlúd, str. 30-31.
  5. Viz Juharramu idáfetu nesebi z-zewdžeti ilá nesebi zewdžihá? https://islamqa.info/ar/answers/2537.
  6. Viz Má huwe sebebun fí anne z-zewdžetu lá tudáfu ilá nesebi zewdžihá. https://islamqa.info/ar/answers/6241
  7. Viz Hukmu l-intisábi ilá ghajri l-ab. https://islamqa.info/ar/answers/1942/.