Čtvero druhů lidí a šestero druhů skutků

Logo XXL

 Od Churejma ibn Fátika al-Asadího, nechť je s ním Alláh spokojen, se uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

 Od Churejma ibn Fátika al-Asadího, nechť je s ním Alláh spokojen, se uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:

Lidé jsou čtyř druhů a skutky jsou šesti druhů.
Lidé jsou:
1.       Ten, kterému bylo dáno mnoho na tomto i na onom světě
2.       Ten, kdo má mnoho na tomto světě, leč chudý na světě onom
3.       Ten, kdo je chudý na tomto světě, leč mnoho ho čeká na světě onom
4.       Ten, kdo je ubohý na tomto i na onom světě.
A skutky jsou:
První a druhý je závazný, třetí a čtvrtý je něco za něco, pátý je desetinásobná odměna a šestý je odměnou sedmisetnásobný.
Tedy, prvními dvěma, těmi závaznými, jsou, že kdokoli zemře jako muslim, je pro něj závazný Ráj a kdokoli zemře jako popírač víry, je pro něj závazný Oheň. Třetím je, že kdokoli vezme úmysl spáchat zlo a nakonec to neučiní a Alláh ví, že jeho srdce to pocítilo a že po tom zatoužilo a proto je to pro něj psáno jako dobro. Čtvrtým je, že kdokoli si usmyslí zlý čin a nevykoná ho, nepíše se mu jako zlý čin a kdokoli jej učiní, píše se mu jako jeden jediný zlý čin. Pátým je, že kdokoli učiní jakýkoli dobrý čin, ten se mu odměnou zdesetinásobí a šestým je, že kdokoli cokoli utratí na cestě Boží, tomu to bude znásobeno sedmsetkrát.[1]


[1] Hadís zaznamenal Ahmed, 4/345; Ibn Hibbán, č. 31; a Ibn Abí Šejba ve svém Musnedu, 2/38/2. Šejch al-Albání doložil řetězec vypravěčů tohoto podání jako sahíh v as-Sahíha, č. 2604. K dispozici online na www.alitisaambissunnah.wordpress.com.