Dopis šejcha ibnu l-'Usejmína jeho studentovi

Logo XXL

 (…)

Od Muhammeda ibn Sáliha ibnu l-‘Usejmína synu (…) Alláh nechť ho opatruje.

Mír, milost a požehnání Boží s tebou.

 (…)

Od Muhammeda ibn Sáliha ibnu l-‘Usejmína synu (…) Alláh nechť ho opatruje.

Mír, milost a požehnání Boží s tebou.

Dále, žádal jsi mne, abych ti rozvrhl plán, dle kterého žít. Věru Prosím Alláha, Jenž je Ručitelem každého úspěchu o správné vedení a neochvějné směřování po cestě pravdy a toho, co je správé a patřičné. A prosím Ho, aby nás učinil těmi, kteří správně vedou i ostatní, jsouce sami správně vedenými, zbožnými a napravujícími i ostatní. Ámín.

Proto říkám:

Nejprve, co se týče Alláha Mocného Vznešeného: 

1. Vždy se snaž být ve spojení s Alláhem Vznešeným připomínáním si Jeho Velikosti, rozjímáním o Jeho znameních v Jeho stvořeních, jako ve stvoření nebes i země a toho, co je v nich obsaženo díky Jeho nesmírné Moudrosti, Jeho nekonečné Všemohoucnosti a Jeho Milosti.

2. Nechť tvé srdce bude vždy naplněno láskou k Alláhu Nejvyššímu, neboť tato tě zahrnuje Jeho požehnáním a odstraňuje od tebe nesnáze, zejména pak požehnáním islámu a následování přímé cesty a též požehnáním toho, že sis obě tato požehnání nejvíce oblíbil.

3. Nechť je tvé srdce naplněno velebením Alláha Vznešeného Mocného, takže uvnitř tebe samého je On tím nejdůležitějším zájmem. Spojením lásky k Alláhu a Jeho velebení ve tvém srdci se stáváš pevným a přímo kráčejícím po cestě poslušnosti vůči Němu, vykonávaje vše, co ti přikázal, z lásky vůči Němu.

4. Také buď upřímným a oddaným ve svém uctívání, spoléhej se na Něho ve všech svých záležitostech, abys stále jednal podle slov Božích:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme (Fátiha: 5)

5. Uvnitř sebe si buď stále vědom toho, že pouze vykonáváš to, co ti nařídil, dodržujíce Jeho příkazy a vyhýbajíce se Jeho zákazům. Ve výsledku nalezneš v uctívání jistou slast, kterou nenalezneš, pokud nebudeš ty sám činorodým. S touto slastí nalezneš ve všech svých problémech pomoc a ulehčení, na které bys nedosáhl, pokud by ses spoléhal sám na sebe.

Za druhé, co se týče Posla Božího صلى الله عليه و سلم:

1. Dávej přednost lásce k němu před láskou ke komukoli jinému ze stvoření Božích, dávej jeho vedení a jeho Sunně přednost před radami a zvyklostmi kohokoli jiného.

2. Jeho si vezmi za předáka a svůj vzor, který následuješ ve svém uctívání i ve své mravnosti, vždy si vzpomeň, že ho následuješ, jakoby stál před tebou, kdykoli se chystáš vykonat nějaký akt uctívání. Následuješ jeho stop a vydal ses jeho cestou. A nápodobně, totéž platí i kdykoli budeš jednat s lidmi, jednej, jak by byl jednal on, v souladu s mravností, o níž Všemohoucí Alláh zjevil:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Vždyť vskutku povaha tvá je vznešená. (Kalem: 4).

Pokud se toho budeš držet, budeš se pilně starat o nauku o jeho náboženství a jeho morálce.

3. Ty jsi vyzyvatelem k jeho Sunně. Ty ji podporuješ, jsi k ní loajální, chráníš ji a bráníš. A Alláh Nejvyšší tě podpoří natolik, nakolik budeš ty podporovat Jeho Náboženství.

Za třetí, co se týká tvých každodenních činů, jež nejsou povinnostmi:

1. Když v noci vstaneš, pak vzpomínej Alláha Nejvyššího, pros Jej, o cokoli chceš, protože prosba pronesená v takových okamžicích stojí za to, aby byla přijata. A recituj slova Boží:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ …

Věru ve stvoření nebes a země a ve střídání noci a dne je znamení pro lidi rozmyslem nadané … (Áli’ Imrán: 190)

až do konce súry Áli ‘Imrán, což je celkem deset veršů.

2. Modli se, jak tě Alláh pobídl, aby ses modlil, v poslední části noci a potom pokračuj modlitbou وتر witr.

3.    Dodržuj to, co je pro tebe snadné z ranních připomínání, jako je např. stokrát říci

ﻻ اله اﻻ الله وحده ﻻ شريك له, له ملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير

„lá iláhe ille ´lláhu wahdehu lá šeríke lehu lehu l-mulku we lehu l-hamdu we huwe ‘alá kulli šej´in kadír,“ tj. „není božstva (ničeho hodného uctívání) kromě Alláha Jediného, Který nemá společníka, Jeho jest vláda a Jeho jest chvála a On je nad každou věcí Mocen“

4. Modli se dvě rek’á dopolední modlitby الضحى ad-duhá.

A za čtvrté, co se týče tvého přístupu k hledání nauky:

1. Věnuj pečlivou pozornost Knize Vznešeného Alláha, uč se ji zpaměti a urči pro sebe pevnou každodenní porci. Recituj Korán a nechť tvou recitaci provází také rozjímání a pochopení. A pokud během své recitace narazíš na nějaké pokušení, zaznamenej si ho do poznámek.

2. Věnuj pozornost tomu, aby ses naučil, pokud možno zpaměti, cokoli z autentické Sunny Posla Božího صلى الله عليه و سلم, sem patří i dílo ‘Umdetu l-ahkám.

3. Věnuj pozornost tomu, aby ses koncentroval, měl výdrž a byl setrvalý. A také tomu, abys nečerpal nauku způsobem vše najednou, trochu odsud a
trochu odtamtud, protože tak jen marníš svůj čas a neorganizuješ proces svého myšlení.

4. Začni s krátkými, základními texty, pečlivě o nich přemýšlej a poté postupuj k tomu, co je o úroveň výše, abys nauku získával postupně, způsobem, který to, co znáš a umíš, upevní ve tvém srdci a ty se poté budeš cítit sebejistým ohledně toho, co jsi se naučil.

5. Dávej velký pozor, abys správně pochopil ty nejzákladnější otázky a pravidla, ohledně nich si vše, s čím se setkáš, poznamenej. Řečeno bylo: „Komukoli byly odepřeny základy, tomu byla odepřena i celá nauka.“

6. O záležitostech hovoř se svým šejchem, nebo s tím ze svých společníků, koho znalostem a náboženské oddanosti důvěřuješ. Pokud s nikým z jmenovaných o různých otázkách diskutovat nemůžeš, potom, pokud si ve své mysli dokážeš představit, že s tebou o daných záležitostech někdo diskutuje, učiň to.

Prosím Alláha Nejvyššího, aby Tě naučil tomu, co ti bude ku prospěchu a dal ti prospěch z toho, co tě naučí, rozšířil tvé vědění a učinil tě jedním z Jeho zbožných služebníků, stojících na Jeho straně, straně, která bude vítěznou. Ámín!

Mír, milost a požehnání Boží s tebou!

Sepsáno Muhammedem ibn Sálihem al-‘Usejmínem dne 3. redžebu 1312 hidžry.

Zdroj: Medžmú’u l-letáwá we r-resáil, 26/435-438.