Historické souvislosti a klíčové pojmy mise Proroka Muhammeda صلى الله عليه و سلم

Logo XXL

OTÁZKA: Vysvětlíte mi prosím, kým byl kmen Kurajšovců a jakou měli spojitost s Muhammadem? Od kdy a proč se vykonává pouť do Mekky a kde se vzala Ka’ba? Je rok 622 (emigrace do Jathribu) prvním rokem islámského letopočtu? Který je dnes rok podle muslimského kalendáře? Kdo to byl Warak a jakou roli sehrál v životě Muhammeda?

OTÁZKA: Vysvětlíte mi prosím, kým byl kmen Kurajšovců a jakou měli spojitost s Muhammadem? Od kdy a proč se vykonává pouť do Mekky a kde se vzala Ka’ba? Je rok 622 (emigrace do Jathribu) prvním rokem islámského letopočtu? Který je dnes rok podle muslimského kalendáře? Kdo to byl Warak a jakou roli sehrál v životě Muhammeda? Mohli byste mi, prosím, dále vysvětlit, co přesně znamená pojem Abrahámovo náboženství?
ODPOVĚĎ:
Kmen Kurejšovců je bohatý a silný kmen, do jednoho z jeho početných rodů, al-Hášimí, se narodil i Prorok Muhammed, mír a požehnání s ním.V době jeho poselství se většina tohoto kmene, zejména ta bohatší a mocnější část, postavila zarputile proti němu. Byl tedy se svými věrnými posléze napadán a nakonec vyhnán vlastními lidmi.
Pouť do Mekky se vykonává právě proto, že je v ní Ka’ba a nedaleko se nachází i další poutní místa – pahorky Safá´ a Merwá hned u Ka’by, dále údolí Míná se sloupy, které se kamenují a nejdále planina ‘Arefát. Mezi Míná a ‘Arefátem se nachází průsmyk Muzdelifa, kterým poutníci také procházejí.
Ka’ba je krychlovitá stavba uprostřed mekkánského posvátného okrsku. Podle islámské tradice je prvním místem na zemi, určeným výhradně k uctívání Jediného Stvořitele.Historie svatyně sahá až do dob proroka Adama a stavbu zde pak zbudoval prorok Abrahám (arab. Ibráhím) se svým synem, prorokem Ismaelem (arab. Ismá’íl), mír s nimi všemi. Stavba byla několikrát rekonstruována, nejdůležitější rekonstrukce proběhla za samého života Muhammeda, mír a požehnání s ním, ještě než se stal Prorokem. Během ní poradil Kurejšovcům společnými silami přenést Černý kámen, poslední zbývající pozůstatek původní Adamovy stavby. Položili kámen na plachtu, společně jej všichni donesli ke stavbě a Muhammed, mír s ním, jej do ní vsadil. Tak zprvu uznali Muhammedovo vůdcovství, ale poté, co se stal Prorokem Božím, mír s ním, hlásajícím staronové náboženství plné oddanosti Bohu, se ho zřekli.
Prvním rokem islámského letopočtu je rok 622, kdy Posel Boží Muhammed, mír s ním, přesídlil z Mekky do města Jesrib (Jathrib), které se od těch dob zve Medínetu n-Nebí, tj. Město Prorokovo, zkráceně Medína. Muslimové dnes mají rok1433. Muslimský rok totiž není solární (určený Sluncem) ale lunární, určený Měsícem. má 12 měsíců o 29 nebo 30 dnech, o 11 dní kratší. Přepočty gregoriánského kalendáře křesťanů na hidžretský kalendář muslimů a naopak lze nalézt na internetu.
Waraka byl příbuzný, údajně bratranec, Prorokovy první manželky Chadídže. Byl starým mudrcem vyznávajícím víru v Jediného Boha, pravděpodobně křesťanem, byl také tím, kdo v Muhammedovi rozpoznal slibovaného posledního proroka, o kterém hovoří Starý a Nový zákon, (příslušné pasáže viz např. zde: http://www.e-islam.cz/node/214). Waraka tehdy v Muhammeda jakožto Proroka uvěřil, předpověděl, že bude vyhnán vlastními lidmi a slíbil mu veškerou svou podporu, jenže, velmi záhy po tomto setkání s Prorokem, zemřel.
Abrahámovo náboženství (arab. milletu Ibráhími) je vyznání, ke kterému se hlásil Abrahám, který nebyl ani židem, ani křesťanem. Spočívá v uctívání jediného Boha, Stvořitele světa, který nemá vůbec žádného společníka ani prostředníka a odmítnutí všech forem, podob a druhů model, zbožňovaných osob a myšlenek. Takovým lidem arabská tradice říká hanífové. To, že bez výjimky jediný, kdo má být uctíván, je Bůh, Stvořitel všeho existujícího, je jádrem poselství všech proroků od Adama, přes Noeho, Abraháma, Mojžíše, Ježíše až k Muhammedovi, mír s nimi všemi. Toto je odevzdání se do vůle Boží, soulad, mír a harmonie s Božím Zákonem veškerenstva, kterou vyjadřuje arabské slovo islám. Muhammed, mír a požehnání s ním, tedy nepřináší nic nového, je jen posledním Prorokem celému lidstvu, který rekapituluje vše to, s čím přišli proroci před ním.