Ibn Tejmíja o nepřipisování se mezhebu

OTÁZKA: Co říkají vážení učenci, imámové v náboženství, Alláh s nimi všemi budiž spokojen, o člověku, jehož se jiný zeptá: „Který mezheb následuješ?”1 a on odpoví: „Jsem následovníkem Muhammeda صلى الله عليه وسلم, následuji Knihu Boží a Muhammedovu صلى الله عليه وسلم Sunnu.”2 Pak mu bude řečeno: „Každý věřící nutně musí následovat jeden z mezhebů a ten, kdo nenásleduje žádný z mezhebů, ten je šejtán.”3 A on odpoví: „A který mezheb následovali Abú Bekr as-Siddík a pravověrní chalífové رضي الله عنهم po něm?”4 A potom mu onen druhý řekne: “Ty máš za povinnost následovat jeden ze čtyř mezhebů.”5 Kdo z těchto dvou má pravdu? Odpovězte nám na tuto otázku, ať vás Alláh dobrem odmění!

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu, jenž nemá společníka.

To, co mají všichni lidé za povinnost, je následovat Posla Božího صلى الله عليه وسلم a poslouchat své představené (arab. أولو الأمر ulu l-amr), vůči nimž nám Vznešený Alláh nařídil pokornost ve verši:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

Vy, kteří věříte! Poslouchejte Boha a poslouchejte posla a ty, kdož mezi vámi mají autoritu!” (Nisá: 59)

Pokornost vůči nim je ovšem podřízena pokornosti Alláhu a Jeho Poslu a nepřekračuje její rámec, není to tedy zvláštní a samostatný typ pokornosti.6

Alláh v citovaném verši dále pokračuje slovy:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

A jste-li ve sporu o nějakou věc, předejte její rozhodnutí Bohu a poslu – jestliže věříte v Boha a v den soudný! A to bude nejlepší a povede k nejkrásnějšímu výsledku.” (Nisá: 59)

Tedy pokud se muslim setká s nějakou nově vyvstalou problematikou, pro kterou doposud nenachází řešení, pak bude hledat odpověď či žádat fetwu od jakéhokoli učence, o jehož odpovědi je přesvědčen, že je plně v shodě s nařízeními Alláha a Jeho Posla صلى الله عليه وسلم, bez ohledu na mezheb, k němuž se dotyčný učenec hlásí.7

Nikdo z muslimů nemá za povinnost slepě následovat jednoho konkrétního učence, jednu jedinou osobu z řad učenců, ve všem, co dotyčný zastává a co říká. Žádný z muslimů taktéž není povinen následovat vždy jen jeden konkrétní mezheb určité osoby mimo Posla Božího صلى الله عليه وسلم, ve všem, co nařizuje a říká.8 Naopak, od každého člověka je možno názory přijímat či odmítat, kromě Posla Božího صلى الله عليه وسلم.

Pokud by člověk následoval určitý mezheb, protože nedokáže a není s to poznat a pochopit daný náboženský předpis jinak, nežli s pomocí dotyčného učitele, pak je mu jeho následování dovoleno.9 Ale není to povinností pro toho, kdo je schopen podstatu daného předpisu poznat a pochopit jiným způsobem či odlišnou cestou. Naopak, povinností pro naprosto každého je obávat se Alláha natolik, nakolik je toho schopen, tím, že bude hledat nauku a studovat ji, aby takto co nejlépe a nejdůkladněji poznal, co Alláh a Jeho Posel صلى الله عليه وسلم nařídili, aby toto následně praktikoval, dodržoval vše, co mu bylo uloženo za povinnost a vyhýbal se všemu, co mu bylo zakázáno.10

A Alláh ví nejlépe.

Odpovídal: Takíjuddín Ahmed ibn Tejmíja al-Hárání

Zdroj: Medžmú’u l-fetáwá, 20/208-209.

Překlad a komentář: Alí Větrovec

  1. Myslí se zde čtyři dobře známé mezheby islámsko-právní nauky (arab. الفقه الإسلامي al-fikhu l-islámí), nazvané podle svých zakladatelů jako hanefíjský, šáfi’ovský, málikovský a hanbelovský.
  2. Tj. nejsem výlučným a výhradním následovníkem ani mezhebu Abú Hanífy, ani mezhebu Málika ibn Anase, ani mezhebu Muhammeda aš-Šáfi’ího, ani mezhebu Ahmeda ibn Hanbela. Rozhodující je pro mne důkaz z Koránu a Sunny.
  3. Tj. takový je jako šejtán proto, že následuje pouze své tužby a dojmy, protože nedokáže sám, bez pomoci metodologie vytvořené učenci, poznat, co Korán a Sunna nařizuje. Je jako šejtán proto, že si vybírá interpretace napříč mezheby podle libosti a tak, jak se mu zrovna hodí, díky čemuž dokonce může povolovat nepovolitelné, nacházet pro sebe nejrůznější kličky a úlevy atd.
  4. Abú Bekr رضي الله عنه, nejbližší Prorokův صلى الله عليه وسلم společník, je považován konsenzuálně za nejlepšího muslima všech dob. Kdyby se jeho víra položila na jednu misku vah a víra všech ostatních muslimů všech dob po něm na druhou misku vah, Abú Bekrova víra by převážila. Abú Bekr odešel na lepší svět dávno předtím, než se ustálily islámsko-právní metodologie čtyř dnes známých mezhebů. Jeho názory neodpovídají ani jednomu z nich, naopak všechny čtyři tyto mezheby čerpají i z jeho názorů. To samé platí pro ostatní tři správně vedené chalífy, ať je s nimi Alláh spokojen.
  5. Tj. ty nejsi takový, jako byl Abú Bekr a pravověrní chalífové a proto máš na rozdíl od nich povinnost následovat jeden ze čtyř dobře známých mezhebů, ze dvou důvodů – 1. nedosahuješ kvalit Abú Bekra a jeho nástupců ani co se týče síly své víry, ani co do znalostí, kterými disponuješ. 2. žiješ v době poté, co vykrystalizovaly islámsko-právní metodologie čtyř dobře známých mezhebů a celá muslimská umma se shodla na jejich správnosti.
  6. Tj. pokud by obě pokornosti vstoupili do rozporu, tj. nějaká autorita by nařizovala něco, co v konečném důsledku protiřečí nařízení Koránu a Sunny, přednost je nutné dát nařízení Koránu a Sunny a nikoli stanovisku dané autority.
  7. Tj. obecně je mezheb učitele také mezhebem žáka. Mezheb učence působícího v dané oblasti je i mezhebem laiků, kteří v dané oblasti žijí. Ve věcech, které se týkají všech muslimů, je nutné následovat takovou interpretaci, kterou místní autority zvolí za závaznou. Tento imperativ pramení z nutnosti udržet jednotu muslimů, což je povinností. A cokoli je nezbytné pro splnění nějaké povinnosti, stává se dle známého islámsko-právního maxima samo povinností. Dále je pravidlem výuky islámsko-právní nauky postupovat od základních a jednoduchých otázek k odvozenějším a složitějším problematikám. Mezheby disponují uceleným návodem k uchopení důkazních textů Koránu a Sunny. Chce-li je někdo studovat klasickým způsobem tak, jak byly studovány, je pro něj lepší, pohodlnější a efektivnější následovat některý mezheb, což jeho úsilí v mnohém ulehčí.
  8. Nikomu nelze ukládat za povinnost to, co mu za povinnost neuložil Alláh a Jeho Posel صلى الله عليه وسلم. V každém ze čtyř vzpomenutých mezhebů existují názory, které více či méně odstupují od litery Koránu a Sunny, nebo takové interpretace, které se jeví v porovnání s odlišnými interpretacemi jiných mezhebů jako volnější, méně adekvátní a nucenější, méně silné a více nepravděpodobné. Takové interpretace mají být obecně opuštěny ve prospěch těch lepších, správnějších a upřednostňovanějších, bez ohledu na mezheb, z něhož původně pocházejí. Každý ze čtyř mezhebů má pro tuto situaci adekvátní postup, který může být následován.
  9. Ba co více, není dovoleno člověku, který se ztrácí v moři detailů islámsko-právní metodologie (arab. أصول الفقه usúlu l-fikh), důkazů z Koránu a Sunny i dědictví mnoha set let jejich interpretací a otázek, které jsou reinterpretacím otevřené a které jsou jim naopak uzavřené, a který nemá ponětí o jejich relevanci důkazních textů pro konkrétní situace, aby se pouštěl do jakéhokoli samostatného rezonování a vlastních závěrů, ve kterých by neměl předchůdce z řad renomovaných islámských učenců a neřídil se precedentem v jejich úsudcích a stanoviscích. Stanovisko daného učence je potom pro takového laika stejně tak směrodatné, nakolik je pro odborníka směrodatný text Koránu či Sunny.
  10. Tedy jak učencův výběr nejlepšího z vícero možných názorů na základě jejich podloženosti texty Koránu a Sunny, či případně laikovo následování názoru učence, se řídí principy objektivity a bohabojnosti, nikoli snahy hledat pro sebe nepodložená ulehčení či hájit určité názory jako správné na základě dojmů, pocitů a zvyklostí. Následování či naopak odchylování se od mezhebu je dobré jen natolik, nakolik vede k tomuto vznešenému cíli a není tedy ani chváleno, ani haněno jen samo kvůli sobě. Následovat mezheb je chvályhodné, do chvíle, kdy lpění na názoru mezhebu způsobuje odvrhování pravdy. A odstupování od mezhebu je zavrženíhodné, pokud je jeho cílem následování chtíče a hledání si pro sebe ve spektru názorů takový názor, který nejlépe uspokojuje vlastní tužby. Proto je zakázáno obcházet učence se stejnou otázkou, pokládat tutéž otázku dokola a hledat takovou odpověď, která nejlépe pasuje egu toho, kdo se táže. Toto je odsouzeníhodné pohrávání si s náboženstvím. Viz Ibn Báz ve Fetáwá an-Núru ‘ale d-derb, 1/193.