Islám a celibát

close up photography of silver-colored wedding rings on pink gerbera daisy flower

OTÁZKA: Jaký je názor islámského učení na celibát, který praktikují kněží anebo mniši některých křesťanských církví? 

ODPOVĚĎ:

Islám neuznává kněžský status, církevní hierarchii a instituci mnišství.

Vznešený Alláh ohledně následovníků proroka ‘Ísá/Ježíše, mír s ním, praví:

وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

a vypravili jsme Ježíše, syna Mariina, a dali jsme mu Evangelium a vložili do srdcí těch, kdož jej následovali, mírnost a slitování; a mnišství si oni zavedli jako novotu – a nepředepsali jsme jim je – usilujíce zalíbit se Bohu. Avšak oni to nedodrželi vhodným dodržováním.” (Hadíd: 27)

Zapovídá též celibát (arab. التبتل at-tebettul) a odsuzuje ho jako inovaci v náboženství.

Semurra ibn Džundub, Se’ad ibn Abí Wakkás a matka věřících ‘Áiša رضي الله عنهم أحمعين všichni shodně uvádějí, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم “zakázal celibát.1

Islám obojí považuje za škodlivou inovaci vnesenou do čisté a ryzí víry, vedoucí k jejímu zkažení a poskvrnění, neboť spěje k nedodržení toho, co předepsal Jediný Stvořitel a Vládce jako Svůj nezměnitelný Zákon.

Ibn Šiháb az-Zuhrí řekl: “Spása tkví v následování tradice a praktik Posla Božího, mír a požehnání s ním.2

O škodlivosti inovací v náboženství bylo řečeno:

Nepřítel ničí stavbu víry zvenčí, avšak inovace v náboženství ničí stavbu víry zevnitř. Inovátor podkopává stavbu víry ze samého jejího nitra, načež otevře dveře nepříteli se slovy: “Račte vstoupit!3

Je to čin, který je v příkrém protikladu k lidské přirozenosti, na níž byl každý lidský jedinec stvořen. Každý má v sobě touhu po opačném pohlaví a potřebu nalézt spřízněnou duši, se kterou splodí potomstvo, které bude pokračováním jeho samého. Je nesmyslné v sobě tuto touhu dusit a ubíjet, nicméně je třeba ji ukojit výhradně tak, jak to předepsal a stanovil Bůh – uzavřením zákonného manželství výhradně mezi mužem a ženou.

A toto byla také praxe našich zbožných předků.

Uvádí se, že Ibráhím an-Nach’í poradil jednomu muži: “Ožeň se, protože Ten, který pro ni poskytoval obživu v její původní domácnosti, jí poskytne obživu i poté, co už bude bydlet u tebe ve tvém domě, zrovna tak, jako ji poskytne i tobě.” 4

Sňatek byl také odvěkou zvyklostí našich proroků, mír s nimi všemi. V koránském příběhu o Músá/Mojžíšovi se dozvídáme, jak prosil o zbožnou ženu a jak ji také nalezl. Poté, co napojil stádo jistým dívkám, prosil Alláha slovy:

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

Pane můj, jsem potřebný toho dobrodiní, které mi sešleš.” (Kasas: 24)

Učenci islámu uvádějí, že tato slova jsou mocnou prosbou pro každého, kdo si přeje nalézt partnera ke sňatku. Je tomu tak proto, že Alláh záhy na tuto prosbu odpověděl:

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ

A přišla k němu jedna z těch žen, kráčejíc stydlivě, a řekla: “Otec můj tě zve, aby mzdou tě odměnil za to, žes pro nás napojil stádo.” (Kasas: 25)

A součástí odměny byla i ruka jedné z jeho dcer.

V následování tohoto odvěkého zákona tkví spása a jeho porušování nepřináší nic dobrého. Potlačovaná přirozená sklonnost se dříve, či později projeví nežádaným způsobem, anebo degeneruje v některou z nepřeberného množství zvráceností a prostopášností. Dějiny církve jsou plny nejrůznějších mravnostních skandálů a ty se na její pověsti negativně podepisují dodnes. Celibát není příkazem od Vševědoucího a Dokonalého Boha, ale vymyšlenou praktikou nedokonalého člověka.

Vznešený Alláh pravil:

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

Já věru jsem odpouštějící tomu, kdo pokání činí, věří, zbožné skutky koná a potom po správné cestě se ubírá.” (TáHá: 82)

Sa’íd ibn Džubejr uvádí, že tento verš se týká v prvé řadě následovníků Sunny a společenství muslimů.5

Lidské pokusy o ospravedlnění této a jiných podobných, vymyšlených a do víry lživě vnesených praktik neobstojí ve světle faktů, zkušeností a zdravého rozumu.

Omar ibnu l-Chattáb říká: “Je lepší navrátit se na cestu pravdy, nežli dál pokračovat cestou omylu a bludu.6

  1. Zaznamenali an-Nesáí v Sunenu, hadís č. 3213; at-Tirmizí v Sunenu, hadís č. 1082; Ahmed v Musnedu, hadís č. 24943; a as-Sujútí v al-Džámi’u s-saghír, hadís č. 9316; jako sahíh ho doložil al-Albání v Sahíhu l-Džámi’, hadís č. 6867.
  2. Zaznamenal az-Zehebí v Sijeru a’lámi n-nubelá´, 5/337.
  3. Viz Medžmú’u kutubi we-resáili we-fetáwa š-šejchi Rabí’i ibn Hádí al-Medchalí, 14/408.
  4. Zaznamenal Ibn Mehrez v at-Tárích, str. 105.
  5. Viz Ibn Batta v al-Ibána, str. 165; a al-Lálikáí v Šerhu Usúli l-i’tikád, str. 72.
  6. Zaznamenal al-Beghawí v Šerhu s-Sunna, 10/114.