Jak čelit globální kulturní invazi?

Statue Of Liberty on island surrounded by water

OTÁZKA: Jak mají muslimové čelit invazi globální anti-kultury, kulturním vzorcům a schématům přinášeným hlavně ze Západu a hlavně nemuslimy?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Božímu, jeho rodině a jeho společníkům.

Není pochyb o tom, že největší nebezpečí pro dnešní muslimské společnosti představuje tzv. kulturní invaze (arab. الغزو الفكري al-ghazwu l-fikrí), která probíhá rozmanitými zbraněmi, včetně medií, jak těch tištěných, tak i těch vysílaných.

Útočníci si uvědomují, že v moderní době se staré způsoby staly neefektivními. Národy světa bojují za zachování a obranun své víry, vlasti a svého kulturního dědictví. Odpor pomocí násilí a terorizmu je třeba odmítnout již na samém začátku, o to více v moderní době, kdy roste míra uvědomělosti mezi lidmi.

Svět se stal podobným malinké vesničce. Bylo založeno mnoho organizací, které mají bránit práva národů, odmítat politickou okupaci a hájit právo na sebeurčení. Každý národ má právo na sebeurčení a suverenitu nad svým vlastním územím, bohatství a zdroji a má nárok uplatňovat toto právo podle svých vlastních standardů. Různé národy následují různá náboženská přesvědčení, věrouky a systémy vládnutí, které mohou přimět okupanty k tomu, aby tato území po dlouhých a krvavých válkách stejně nakonec opustili.

Nicméně útočníci ještě před tím, než tak učiní, vymyslí nové způsoby a připraví nové lsti na základě dlouhodobých podrobných průzkumů, plného vědomí si cílů a efektivity plánů a způsobů, které je nutno následovat, pokud svých dlohodobých cílů chtějí dosáhnout.

Jejich plány zahrnují tvorbu dokonale klamavých a zamlžujících školních osnov, oslabení vlivu náboženství, důraz na šíření vlastních kulturních vzorců a jejich vštípení do duší většiny obyvatelstva cestou obdivu k jejich materiálním výdobytkům týkajícím se zcela jiných oblastí života.

Když jsou pak lidé, zejména pak mládež a mladí studenti, ohromeni těmito povrchními, ale blyštivými úspěchy a vynálezy, ke kterým dospěli lidé v určitých částech světa, někteří z nich zcela propadnou dojmůma chtějí dokončit celý proces svého vzdělání na univerzitách v evropských zemích či v Americe. Jsou obklopeni pochybnostmi a rozmanitými typy tužeb, které v nich systematicky podněcují orientalisté a ateisté za použité důmyslných a prohnaných, zvrácených schémat. Čelí západnímu stylu života ve vší jeho zkaženosti, rozvratu a obscénnosti.

Jen velmi zřídka zůstane člověk před těmito zbraněmi v bezpečí, aniž by ho dostihla lákadla tohoto světa, ztráta náboženskosti a nedůvěra k autoritám. Poté, co tito studenti svá studia dokončí a navrátí se do svých zemí, zaujímají významné pozice a stávají se agenty vlivu kolonialistů. Uplatňují jejich požadavky, implementují jejich plány do posledního bodu, dokonce někdy ještě tvrdšími prostředky, nežli těmi, které by použili sami kolonialisté. Toto se odehrávalo v mnohých zemích, které byly okupovány cizími útočníky.

Cesta z tohoto nebezpečí spočívá v zakládání vlastních univerzit a institucí v různých oborech, aby byly omezeny možnosti působení cizích aktérů, a vyučovat na těchto univerzitách celé spektrum oborů a specializací.

Toto musí být provázeno důrazem na islámské nauky a rozvoj autentické islámské kultury, aby islámská věrouka a náboženské přesvědčení studentů zůstávalo čisté a netknuté, aby byla uchráněna i jejich morálka a budoucnost, aby se i oni mohli podílet na rozvoji své vlastní společnosti shodně požadavkům Šarí’y a potřebám muslimské ummy. Vzdělávání v zahraničí je nutno omezit jen na ty obory, jejichž studium zatím domácí podmínky neumožňují.

Ať nás Alláh vede k tomu, co přináší prospěch národu i zemi a chrání muslimy před vším, co by mohlo poškodit jejich věrouku a mravnost. A On je ze všech Nejštědřejší.

Dále potřebujeme o učební osnovy co nejvíce pečovat, prodchnout je duchem islámskosti a založit více vědeckých institucí, abychom pomohli lidem ke studiu v jejich vlasti namísto toho, aby byli nuceni vydávat se za studiem do ciziny. Také musíme pečlivě a dokonale vybírat učitele a manažery, s ohledem na jejich morálku, zdravou a nezkaženou věrouku, pověst, zápal pro islám, s přihlédnutím na jejich vliv a důstojnost.

Kdokoli tyto požadavky splňuje, ten se zajisté vynasnaží, aby studentům informace zprostředkoval tak, jak nejlépe jen dovede, způsobem nejlepším. Avšak vysílání studentů do zahraničí není možné zastavit zcela, protože některé obory nejsou v domácích podmínkách k dispozici a nelze ztratit kontakt se světovým děním, zejména v průmyslových oborech.

Proto je třeba formovat posudkové komise, které posoudí, který kandidát je nejvhodnější k tomu, aby byl na takovou výměnu vyslán, co se týče síly jeho náboženského přesvědčení, morálních kritérií a zběhlosti v islámských kulturních reáliích, z koho nejvíce čiší duch islámu. Tyto komise mohou také vybrat znalého a zbožného dohlížitele aktivně zapojeného do islámské osvěty, aby se účastnil na řízení takových výměnných pobytů, byl na daném místě aktivní ve vyzývání k islámu, dohlížel na studenty a vedl je, nebo aby případně vyvracel pochybnosti, na které mohou narazit.

Studenti odjíždějící na výměnné pobyty do ciziny by také mohli projít krátkým kursem, aby byli lépe připraveni na problémy, se kterými se tam mohou setkat a aby byli obeznámeni se šarí’atskými postoji k důležitým otázkám, jak se k určitým věcem staví Korán a Sunna Posla Božího صلى الله عليه وسلم a jaké jsou názory islámských učenců. Tyto otázky zahrnují témata typu otroctví, mnohoženství, důvodů, proč se konkrétně Posel Boží صلى الله عليه وسلم oženil s vícero ženami, tematika jednostranného rozvodu ze strany manžela, moudrost v předepsání obranného i útočného džihádu a dalších pochybností, které nepřátelé islámu často předkládají mládeži. Absolventi takového kursu by potom mohli být lépe připraveni správně odpovídat a vyvrátit jakoukoli pochybnost v této tematice.

Co se týče invaze cestou tištěných a vysílaných medií, která zasáhla muslimskou ummuv moderní době a která pohltila většinu času muslimů navzdory smrtícímu jedu a zavádějícímu obsahu, který je s nimi vždy spojen, pak jedním z nejdůležitějších úkolů je chránit islám a jeho kulturu před těmito vlivy zla.

Musíme si být jistí, že lidé aktivní při vyzývání k islámu se plně oddali svědomitému výzkumu a psaní kvalitních analýz, článků a studií, že aktivně vyzývají k islámu, odpovídají na rozmanité formy kulturního nátlaku a invaze a že odhalují jejich faleš. Protože i nepřátelé věnovali veškeré své zdroje a veškerý svůj potenciál, založili mnoho organizací a využili mnoho roztodivných metod ke klamání a svádění muslimů.

Jejich vnášené pochyby musí být vyvráceny, islámská věrouka, zákonodárství, předpisy a mravní zásady vysvětleny a objasněny vlídným a přitažlivým způsobem, s využitím všech prostředků, které nám nabízí moderní doba, s moudrostí a krásným kázáním, kultivovanou debatou vedenou slušným způsobem a přenášenou všemi druhy medií tolik jak jen je to možné.

Islám je dokonalým náboženstvím, které v sobě obsahuje veškeré dobro, zaručuje plné štěstí všem lidem, dobrý pokrok, zdravý rozvoj, mír, bezpečí, prosperující život a úspěch na tomto i na onom světě. Muslimové jsou zasaženi nedostatky ve všech těchto oblastech proto, že se nedrží své víry tak, jak mají, většina z nich nerozumí skutečné realitě islámu. To proto, že se o něj nezajímali, že ji ignorovali, že neposlouchali mnoho učenců, kteří jasně vysvětlili v čem spočívají přínosy islámu, jeho moudrost a taje, proto, že mají nedostatek vlastní důstojnosti a trpělivosti, proto, že nedovedou jiné k islámu smysluplně vyzývat, aniž by jim škodili a také proto, že nedokáží pochopit moderní dobu. Proto dochází k nesouladu. Mnoho lidí na islámské předpisy vůbec nedbá. Mnoho dalších je svedeno na zcestí. A je dobře známo, že ani poslední generace této ummy nemohou být napraveny ničím jiným, než čím byly napraveny ty první. A to znamená následovat Korán a Sunnu Posla Božího صلى الله عليه وسلم.

Vznešený Alláh praví:

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

Následujte to, co bylo vám sesláno od Pána vašeho, a nenásledujte jiných pánů vedle Něho! Jak málo si to připomínáte! (A’ráf: 3)

A také nařizuje svému Poslu, aby řekl:

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ‎

A toto je vskutku stezka Má, jež vede přímo. Kráčejte po ní a nenásledujte cesty jiné, jež by vás vzdálily od cesty Jeho. A toto je to, co On vám přikazuje – snad budete bohabojní! (An’ám: 153)

Vznešený Alláh také říká:

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ‎

A také toto Písmo, jež seslali jsme nyní, je požehnané; následujte je a buďte bohabojní – snad dosáhnete milosti! (An’ám: 155)

Vznešený Alláh nám taktéž přislíbil rozhodné vítězství a úspěšný konec, pokud se tohoto budeme držet, což potvrdil Svými slovy:

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

A povinností Naší je, abychom pomohli věřícím. (Rúm: 47)

Také řekl:

إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

Když se vás dotkne něco dobrého, zarmucuje je to, ale když vás postihne neštěstí, radují se z toho. Budete-li však trpěliví a bohabojní, neuškodí vám nikterak úklady jejich, neboť Bůh ve vědění Svém objímá vše, co dělají. (Áli ‘Imrán: 120)

Dále řekl:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Bůh přislíbil těm z vás, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, že z nich učiní nástupce na zemi, tak jako již učinil nástupci ty, kdož byli před nimi. A přislíbil jim, že upevní pro ně náboženství jejich, které se mu zlíbilo jim dát, a že nahradí posléze obavy jejich jistotou. “Uctívejte Mne a nepřidružujte ke Mně nic! “A ti, kdo ještě po tomto budou nevěřící, jsou věru hanebníci! (Núr: 55)

Na jiném místě praví:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Vy, kteří věříte! Pomůžete-li Bohu, On zajisté pomůže vám a upevní paty vaše! (Muhammed: 7)

A podobných veršů existuje celá řada. Naši zbožní předkové plně chápali tyto verše a řídili se jimi. A proto jim Alláh zaručoval vítězství nad jejich nepřáteli, učinil je vládci světa, nastoloval skrze ně spravedlnost a činil z nich vůdce celé ummy, předáky správného vedení. Když se od těchto Božích příkazů pozdější generace odchýlily, jejich stav se změnil, v souladu s vyzněním těchto Božích slov:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

tak jako tak má pozorovatele před sebou i za sebou, kteří jej střeží z rozkazu Božího. Bůh nezmění to, co je v lidu nějakém, pokud se tento sám nezmění; když Bohu se zlíbí postihnout něčím zlým lid některý, je nemožné to odvrátit a nebudou mít kromě Něho ochránce žádného. (Ra’d: 11)

Ať Alláh vrátí muslimy, ať už muslimské národy či muslimské vlády, na pravou víru a její správné pochopení, ať jim dá opravdu porozumět islámu, ať jim umožní islám správně praktikovat, ať je sjednotí na Pravdě a dá jim tuto Pravdu neochvějně následovat. Vždyť On je Všeslyšící, Blízký. Ať Alláh požehná a dopřeje míru Proroku Muhammedovi صلى الله عليه وسلم, jeho rodině a jeho společníkům!

 

Odpovídal: šejch ‘Abdul’azíz ibn ‘Abdilláh ibn Báz

Zdroj: Fetáwá, 1/387.

Přeložil: Alí Větrovec