Jak si sami prohlubujeme své vlastní neštěstí

low angle photography of flock of birds flying over the building during daytime

Vypráví se, že spravedlivý chalífa Omar ibn ‘Abdil’azíz jednou pronesl kázání, v němž řekl:

Kdykoli začnou dobří a učení lidé přehlížet nějaký negativní jev ve společnosti, Alláh na ně všechny pošle přímo od Sebe nějaký trest. Anebo nějakého od Svých služebníků, čímž je podrobuje trestu.

Lidé jsou před Božím trestem v bezpečí, dokud se mezi nimi nacházejí tací, kteří bojují proti zlu a zkaženosti ve společnosti, dokud se všichni jako celek vyhýbají a mají na pozoru před vším, co Stvořitel zakázal a dokud trestají každého, kdo se dopustí zločinu.

V okamžiku, kdy dobří a učení lidé přestanou zakazovat zlo a upozorňovat na něj, na celou společnost dopadne z nebes trest, který pak bude zasahovat bez rozdílu každého. Tak dopadne trest na všechny, včetně těch, kteří se sami osobně žádného provinění vůči Božím předpisům nedopustili a nekonali žádnou z podob zla.

Nikdy jsem neslyšel o tom, že by Vznešený Alláh, když trestal některý z prvotních národů, někoho ze svého trestu vyňal, kromě pokud šlo o ty, kteří se proti onomu zlu vyhraňovali, bojovali proti němu a bránili mu.

Nebude-li takových, Alláh sešle Svůj trest, anebo pošle někoho ze Svých strašlivých služebníků a na lid pak dopadne strach, ponížení a choroby. Potom se stává, že hříšníci začnou být trestáni jinými hříšníky, nespravedliví těmi, kteří jsou nespravedliví ještě více a nakonec všichni skončí v Pekelném Ohni.1

Můžeme poté, co se důkladně zamyslíme nad těmito slovy spravedlivého muslimského vladaře Omara ibn ‘Abdil’azíz (vládl 717-720 kř. éry), přemýšlet o současných těžkostech a obtížích dnešního světa nějak jinak, nežli jako o důsledku temných mračen nepravostí, které jsme celému lidstvu, tedy sami sobě způsobili my, lidé?

Ptejme se sami sebe:

Nemáme snad svůj podíl na těchto kalamitách?

Opravdu si můžeme myslet, že taková pokušení přichází jen tak, bez našeho přičinění a nezávisle na našem hřešení?

Což naše vzájemná nenávist, pomlouvání, útočení, úplatkářství, klientelizmus a prostopášnost ve všech jejích roztodivných podobách neprodukuje další a další viry a jejich stále horší a nakažlivější varianty?

  1. Arabské znění tohoto textu se mi nepodařilo najít odzdrojované přesně v této konkrétní verzi. S obměnami, ve zkrácené či rozšířené formě je však uvádí mnoho autorů, mezi nimi Málik v Muwatta´, podání č. 1820; Ibn Mubárek v az-Zuhd, podání č. 1351; al-Humejdí v Musnedu, 1/131; Ibnu l-Džewzí v Menákibu Omara ibni ‘Abdil’azíz, str. 250; a al-Bejhekí v Šu’abu l-ímán, 6/99, podání č. 7602.